Auzoe­ta­ko Elkar­teen Komu­ni­ka­tua /​Comu­ni­ca­do de las Aso­cia­cio­nes de los barrios PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS

Gurea auzoa zaha­rra eta berria da aldi berean. Hala ere, geu­re auzo alaia da eta kolo­rez bete­ta dago. Kolo­reak etxe zaha­rre­tan, kolo­reak etxe berrie­tan eta kolo­re ezber­di­nak auzoan bizi gare­non artean.

Gure auzoe­tan jen­de ezber­di­nak eta kul­tu­ra ezber­di­nak bizi gara bai­na den denok mai­te nahi dugu gure auzoa . Auzo­ki­deek etxe bat iza­tea, gure mer­ka­tua deno­na iza­tea, gure lagun eta auzo­ki­de pre­soak auzo­tik paseatzea eta bes­te gau­za asko ere nahi dugu. Gau­za hauek guz­tiak denon artean egin deza­ke­gu; gaz­te, hel­du eta zaha­rrok. Denon artean gure hiz­kun­tza zabal dadin lor deza­ke­gu, zeren hel­duen eta agin­tzen dute­nen arauen gai­ne­tik, eus­ka­ra geratzen zai­gun lurral­de libre baka­rra baita.
Eus­ka­raz eta auzoan irri, sal­to, jolas eta lagu­nak egi­teak gure auzoak leku hobeak iza­teae­ka­rri­ko du. Ani­mo eta aurrera!

Bil­du auzora!
Bil­du euskarara!
Bil­du etorkizunera!
Bil­du Eus­kal Herrira!

PALANKA EUSKARA TALDEA
GITE-IPES

San Fran­tzis­ko, Miri­bi­lla, Zaba­la eta Bil­bo Zaha­rre­ko hain­bat elkarte

Apro­ve­chan­do que maña­na esta­rán los paya­sos PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS en nues­tros barrios, que­re­mos comu­ni­ca­ros lo siguiente:

PIRRITX, PORROTX Y MARIMOTOTS
IRRIEN LAGUNAK
Nues­tros barrios unos barrios vie­jos y barrios nue­vos a la vez. Peque­ño. Pero son barrios ale­gres y lle­nos de colo­res. Colo­res en las casas vie­jas, colo­res en las casas nue­vas y colo­res dife­ren­tes entre los que vivi­mos aquí.
Un barrio de gen­tes dife­ren­tes y de cul­tu­ras dife­ren­tes, pero todos que­re­mos nues­tro barrio. Que­re­mos que la gen­te ten­ga una vivien­da, que nues­tro mer­ca­do siga sien­do de tod@s, que nuestr@s vecin@s y amig@s pres@s paseen por el barrio
Esto lo pode­mos hacer entre tod@s, mayo­res y pequeñ@s. Entre tod@s pode­mos hacer que nues­tra len­gua, el eus­ka­ra, crez­ca por­que es el úni­co terri­to­rio libre que nos que­da por enci­ma de las nor­mas de los mayo­res y de los que mandan.
Vivir, reír, hacer amig@s en nues­tros barrios y en eus­ka­ra hará de este barrio un sitio mejor. Ani­mo y aurre­ra! ¡Úne­te al barrio!

17 de MARZO, en el COLEGIO Miri­bi­lla A LAS 16:45

Úne­te al euskara!
Úne­te al futuro!
Úne­te a Eus­kal Herrira!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *