Ante los recor­tes de dere­chos socia­les y laborales..a la calle!!! HERRIAabian

La situa­ción socio­eco­nó­mi­ca de la pobla­ción ha empeo­ra­do en las últi­mas fechas. Aun­que des­de las eli­tes eco­nó­mi­cas y polí­ti­cas se nos habla a tra­vés de sus gran­des medios de comu­ni­ca­ción de “bro­tes ver­des”, la reali­dad en Eus­kal Herria es que se siguen recor­tan­do los dere­chos labo­ra­les y socia­les de la pobla­ción. Se están dise­ñan­do dife­ren­tes leyes, decre­tos, refor­mas, direc­ti­vas, medi­das anti-cri­sis, etc., para que la patro­nal y la ban­ca sigan acu­mu­lan­do bene­fi­cios a cos­ta de empeo­rar las con­di­cio­nes de vida de la mayo­ría de la pobla­ción. Es el caso, por ejem­plo, de la futu­ra refor­ma labo­ral con la que nos quie­ren hacer tra­ba­jar más y en peo­res con­di­cio­nes; o de la pró­xi­ma refor­ma de las pen­sio­nes, que pre­ten­de variar el cálcu­lo de las coti­za­cio­nes con el obje­ti­vo de que se nos que­de una pen­sión aún más baja o de que nos bus­que­mos la vida median­te pla­nes de pen­sio­nes pri­va­dos, que sólo bene­fi­cian a los espe­cu­la­do­res de nues­tras vidas, a la ban­ca. Y esto suce­de mien­tras en nues­tro pue­blo más de 180.000 per­so­nas están des­em­plea­das, miles de per­so­nas tie­nen con­tra­tos pre­ca­rios o están ame­na­za­das por EREs, casi 350.000 per­so­nas pen­sio­nis­tas reci­ben ingre­sos infe­rio­res al umbral de la pobreza…

Demo­cra­ti­za­ción de la eco­no­mía y sobe­ra­nía económica
Des­de HERRIAa­bian! cree­mos que la ausen­cia de sobe­ra­nía en mate­ria eco­nó­mi­ca pro­pi­cia que muchos de esos recor­tes ven­gan impues­tos a Eus­kal Herria des­de Euro­pa, Madrid o París, por lo que exi­gi­mos ins­tru­men­tos para que poda­mos deci­dir nues­tro futu­ro, tam­bién en el ámbi­to socio­eco­nó­mi­co. Eso sí, el pro­ble­ma no es sólo de sobe­ra­nía eco­nó­mi­ca, sino tam­bién, y sobre todo, de fal­ta de demo­cra­cia eco­nó­mi­ca. Y es que, en los casos en los que exis­te posi­bi­li­dad de defi­nir las actua­cio­nes des­de las ins­ti­tu­cio­nes hoy en día vigen­tes en Eus­kal Herria tam­po­co se están garan­ti­zan­do los dere­chos de la pobla­ción, ya que obser­va­mos que se está pri­van­do de la par­ti­ci­pa­ción en las deci­sio­nes eco­nó­mi­cas a la pobla­ción, y en espe­cial a los agen­tes que plan­tean cam­bios en la for­ma de hacer las cosas. Por ello exi­gi­mos que quie­nes día a día saca­mos con nues­tro esfuer­zo este pue­blo ade­lan­te, poda­mos par­ti­ci­par en estas decisiones.

Hay que salir a la calle
Ante estos recor­tes, cree­mos que es el momen­to de salir a la calle a defen­der nues­tros dere­chos y a rei­vin­di­car el cam­bio social que nece­si­ta nues­tro pue­blo, tal y como ha suce­di­do el 3 de mar­zo, el 8 de mar­zo y duran­te la Mar­cha Mun­dial de las Muje­res. En este sen­ti­do, ani­ma­mos a la pobla­ción a par­ti­ci­par en las dife­ren­tes movi­li­za­cio­nes con­vo­ca­das en pró­xi­mas fechas por dife­ren­tes agen­tes para denun­ciar estos recor­tes de dere­chos y apos­tar por el cam­bio social, entre las que destacamos:
1. Dere­chos de las per­so­nas pen­sio­nis­tas: Con­cen­tra­ción en Iru­ñea, con­vo­ca­da por Sasoia, el pró­xi­mo 18 de mar­zo a las 12.30 ante el Monu­men­to de Los Fue­ros, para exi­gir unas pen­sio­nes dignas.
2. Dife­ren­tes movi­li­za­cio­nes por los dere­chos de las per­so­nas migran­tes el día 21 de mar­zo. Asi­mis­mo, ani­ma­mos a tomar par­te en la mar­cha que par­ti­rá des­de el cen­tro de deten­ción de Hen­daia y que fina­li­za­rá en Irun el pró­xi­mo 20 de mar­zo a las 17:30 y en las dife­ren­tes con­cen­tra­cio­nes que ten­drán lugar en las capi­ta­les de Hego Eus­kal Herria, tam­bién a favor de los dere­chos de las per­so­nas migran­tes el 22 de marzo.
3. Con­tra la Refor­ma Labo­ral y la Refor­ma de Pen­sio­nes: El 27 de mar­zo se harán movi­li­za­cio­nes en las cua­tro capi­ta­les de Hego Eus­kal Herria con­vo­ca­das por la mayo­ría sin­di­cal para denun­ciar el recor­te de dere­chos que van a supo­ner la Refor­ma Labo­ral y la Refor­ma de Pen­sio­nes anun­cia­das por el Esta­do español.

En Eus­kal Herria, a 16 de mar­zo de 2010
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
Herri­ta­rron egoe­ra sozioe­ko­no­mi­koa oker­tu egin da azke­nen­go bola­dan. Nahiz eta eko­no­mia­ren eta poli­ti­ka­ren eli­teak, beren heda­bi­deen bitar­tez, “kimu ber­deez” min­tzatzen zaiz­ki­gun, Eus­kal Herria­ren errea­li­ta­tea herri­ta­rron esku­bi­de sozia­lak eta labo­ra­lak murriz­ten jarraitzen ari dire­la da.
Ezar­tzen ari diz­ki­gu­ten legeak, dekre­tuak, erre­for­mak, zuzen­ta­rauak,… patro­na­lak eta ban­kak, biz­tan­le­ri gehie­na­ren bizitza bal­din­tzak kas­kar­tzea­ren lepo­tik, ira­ba­ziak pilatzen iraun ditza­ten disei­na­tuak dau­de. Honen leku­ko etor­ki­zu­nean eza­rri­ko digu­ten erre­for­ma labo­ra­la, zei­na­ren bitar­tez egoe­ra kax­ka­rra­goe­tan eta gehia­go lan egin ara­zi nahi digu­te­la­rik, edo­ta pen­tsioen erre­for­ma, hura balia­tuz koti­za­zioen zen­ba­ke­ta alda­tu nahi dute­la­rik kobra­tu behar dugun pen­tsioa murriz­tu dadin edo baka­rrik ban­ka­ren­tzat, hau da gure bizitzen espe­ku­latzai­leen­tzat onu­ra­ga­rriak diren Pen­tsio Plan pri­ba­tuak egi­te­ra behar­tu­ko gai­tuz­te­la­rik. Eta guz­ti hau, 180.000 lan­ga­be­tu baino gehia­go, mila­ka lagun behin-behi­ne­ko kon­tra­tue­kin edo EEEn metxu­pean, ia 350.000 pen­tsio­dun pobre­zia­ren muga­tik behe­ra dau­den bitar­tean ger­tatzen ari da.

Eko­no­mia­ren demo­kra­ti­za­zioa eta subirautza ekonomikoa
HERRIAabian!etik uste dugu eko­no­mia arloan buru­ja­betza­rik ez iza­nak era­gi­ten du murriz­ke­ta horie­ta­ko asko Euro­pak, Madri­lek edo Pari­sek Eus­kal Herria­ri eza­rri iza­na. Horre­ga­tik hain zuzen, esprru eko­no­mi­koan ere, gure etor­ki­zu­na era­ba­ki ahal iza­te­ko tres­nak, hau da subirautza eko­no­mi­koa gal­de­gi­ten dugu. Hori bai, ara­zoa ez datza buru­ja­betza eko­no­mi­ko hutsean, bai­zik eta, eta batik bat, eko­no­mia-demo­kra­zia ezean. Kon­tua zera da, egun Eus­kal Herrian inda­rrean dau­den era­kun­dee­ta­tik eki­me­nak zehaz­te­ko auke­ra dagoe­nean ere, ez dira biz­tan­le­goa­ren esku­bi­deak ber­matzen ari: ikus­ten bai­tu­gu alda­ke­ta­ren alde ager­tzen diren era­gi­leei eko­no­mia era­ba­kie­tan par­te-har­tzea ukatzen zaie­la. Horre­ga­tik, hain zuzen, herri hau gure esfor­tzua­re­kin egu­nez egun aurre­ra ate­ratzen dugu­nok era­ba­ki horie­tan par­te har­tzea alda­rri­katzen dugu.

Kale­ra ate­ra beha­rra dago
Murriz­ke­ta hauen aurrean, martxoa­ren 3an, martxoa­ren 8an eta Ema­ku­meen Mun­du Martxan egin genuen beza­la, gure esku­bi­deak defen­datze­ra eta alda­ke­ta sozia­la alda­rri­katze­ra kale­ra ate­ratze­ko ordua bade­la uste dugu. Zen­tzu hone­tan, data hur­bi­le­ne­tan era­gi­le ezber­di­nek esku­bi­de hauen murriz­ke­ta salatze­ko eta alda­ke­ta sozia­la alda­rri­katze­ko anto­la­tu izan dituz­ten mobi­li­za­zio ezber­di­ne­tan herri­ta­rrak par­te har­tze­ra ani­matzen ditu­gu. Deial­di hoien artean hurren­goak azpi­ma­rratzen ditugu:
1. Pen­tsio­nis­ten esku­bi­deak: Sasoiak dei­tu­rik, martxoa­ren 18an, eguer­di­ko 12.30etan Foruen Oroi­ga­rria­ren parean pen­tsio dui­nak alda­rri­katze­ko ospa­tu­ko den elkarretaratzea.
2. Martxoa­ren 21ean, per­tso­na migran­teen esku­bi­deen alde ospa­tu­ko diren mobi­li­za­zio ezber­di­nak. Era berean, bai­ta ere migratzai­leen esku­bi­deen defen­tsan, martxoa­ren 20an, arratsal­de­ko 17.30etan Hen­daia­ko deten­tzio zen­tru­tik abia­tu eta Iru­nen amai­tu­ko den martxan eta martxoa­ren 22an Hego Eus­kal Herri­ko hiri­bu­rue­tan buru­tu­ko diren elka­rre­ta­ratzee­tan par­te har­tze­ra ani­matzen ditu­gu herritarrak.
3. Erre­for­ma labo­ra­la eta pen­tsioen erre­for­ma­ren aur­ka: martxoa­ren 27an, gehien­go sin­di­ka­lak dei­tu­ta, Hego Eus­kal Herri­ko lau hiri­bu­rue­tan Esta­tu espai­no­lak ira­ga­rri dituen erre­for­ma labo­ral eta pen­tsioen erre­for­mak eka­rri­ko dituz­ten esku­bi­deen murriz­ke­tak salatze­ko mobi­li­za­zioak buru­tu­ko dira.

Eus­kal Herrian, 2010eko martxoa­ren 16a

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *