Auzoe­ta­ko Elkar­teen Komu­ni­ka­tua /​Comu­ni­ca­do de las Aso­cia­cio­nes de los barrios PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS

Gurea auzoa zaha­rra eta berria da aldi berean. Hala ere, geu­re auzo alaia da eta kolo­rez bete­ta dago. Kolo­reak etxe zaha­rre­tan, kolo­reak etxe berrie­tan eta kolo­re ezber­di­nak auzoan bizi gare­non artean.

Gure auzoe­tan jen­de ezber­di­nak eta kul­tu­ra ezber­di­nak bizi gara bai­na den denok mai­te nahi dugu gure auzoa . Auzo­ki­deek etxe bat iza­tea, gure mer­ka­tua deno­na iza­tea, gure lagun eta auzo­ki­de pre­soak auzo­tik paseatzea eta bes­te gau­za asko ere nahi dugu. Gau­za hauek guz­tiak denon artean egin deza­ke­gu; gaz­te, hel­du eta zaha­rrok. Denon artean gure hiz­kun­tza zabal dadin lor deza­ke­gu, zeren hel­duen eta agin­tzen dute­nen arauen gai­ne­tik, eus­ka­ra geratzen zai­gun lurral­de libre baka­rra baita.
Eus­ka­raz eta auzoan irri, sal­to, jolas eta lagu­nak egi­teak gure auzoak leku hobeak iza­teae­ka­rri­ko du. Ani­mo eta aurrera!

Bil­du auzora!
Bil­du euskarara!
Bil­du etorkizunera!
Bil­du Eus­kal Herrira!

PALANKA EUSKARA TALDEA
GITE-IPES

San Fran­tzis­ko, Miri­bi­lla, Zaba­la eta Bil­bo Zaha­rre­ko hain­bat elkarte

Apro­ve­chan­do que maña­na esta­rán los paya­sos PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS en nues­tros barrios, que­re­mos comu­ni­ca­ros lo siguiente:

PIRRITX, PORROTX Y MARIMOTOTS
IRRIEN LAGUNAK
Nues­tros barrios unos barrios vie­jos y barrios nue­vos a la vez. Peque­ño. Pero son barrios ale­gres y lle­nos de colo­res. Colo­res en las casas vie­jas, colo­res en las casas nue­vas y colo­res dife­ren­tes entre los que vivi­mos aquí.
Un barrio de gen­tes dife­ren­tes y de cul­tu­ras dife­ren­tes, pero todos que­re­mos nues­tro barrio. Que­re­mos que la gen­te ten­ga una vivien­da, que nues­tro mer­ca­do siga sien­do de [email protected], que [email protected] [email protected][email protected] [email protected] paseen por el barrio
Esto lo pode­mos hacer entre [email protected], mayo­res y pequeñ@s. Entre [email protected] pode­mos hacer que nues­tra len­gua, el eus­ka­ra, crez­ca por­que es el úni­co terri­to­rio libre que nos que­da por enci­ma de las nor­mas de los mayo­res y de los que mandan.
Vivir, reír, hacer [email protected] en nues­tros barrios y en eus­ka­ra hará de este barrio un sitio mejor. Ani­mo y aurre­ra! ¡Úne­te al barrio!

17 de MARZO, en el COLEGIO Miri­bi­lla A LAS 16:45

Úne­te al euskara!
Úne­te al futuro!
Úne­te a Eus­kal Herrira!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *