La CUP des­ta­ca la impor­tàn­cia del 28F i feli­ci­ta al poble cata­là per la jornada

Segons la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP), les con­sul­tes popu­lars cele­bra­des avui a 80 muni­ci­pis del Prin­ci­pat han estat un èxit. Mal­grat el boi­cot medià­tic que ha patit, aquest cop, la con­vo­ca­tò­ria, la par­ti­ci­pa­ció regis­tra­da no ha estat menys­prea­ble i segons l’or­ga­nitza­ció polí­ti­ca «un cop més, el poble cata­là ha estat a l’a­lça­da de les cir­cums­tàn­cies, en un dels exer­ci­cis d’au­to­or­ga­nitza­ció popu­lar mai vis­tos en aquest país». (pots seguir els resul­tats a www​.lli​ber​tat​.cat | a l’Ac­cent | Vila­web)
Per la CUP, el fet que 300.000 per­so­nes hagin tor­nat ser cri­da­des per pro­nun­ciar-se sobre el futur del país, és ja és un èxit en si mateix. A més, des­ta­quen molt espe­cial­ment que el dret a vot s’ha­gi estès a actors polí­tics que fins ara havien vist veta­da la seva par­ti­ci­pa­ció polí­ti­ca; la pobla­ció nou­vin­gu­da i els joves entre 16 i 18 anys. Segons Aina Baraho­na, por­ta­veu del Secre­ta­riat Nacio­nal de la CUP: «Els refe­rèn­dums demos­tren que els i les inde­pen­den­tis­tes d’a­quest país volem un país real­ment lliu­re: on tota la ciu­ta­da­nia tin­gui igual­tat de con­di­cions, jurí­di­ques i socio­eco­nò­mi­ques, per a des­en­vo­lu­par-se amb lli­ber­tat. El pro­jec­te de la inde­pen­dèn­cia, en aquest sen­tit, és espe­cial­ment bene­fi­ciós per a les clas­ses popu­lars, per aque­lles per­so­nes que avui tenen cap o pocs drets». En al·lusió als recents brots xenò­fobs de Salt, Baraho­na ha decla­rat que «Cal tre­ba­llar per una socie­tat inte­gra­do­ra, on nin­gú sigui l’a­se dels cops, per­què tothom es pugui situar en peu d’i­gual­tat».

En aques­ta jor­na­da, la CUP ha estat col·laborant en la cele­bra­ció de con­sul­tes en muni­ci­pis com El Ven­drell, Molins de Rei o Vilas­sar de Mar.

nacio​nal​.cup​.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *