Giro­na: La CUP ani­ma l’EI a tre­ba­llar en les consultes

La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) de Giro­na ins­ta l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta a col·laborar amb l’or­ga­nitza­ció de les con­sul­tes popu­lars, i en espe­cial la que se cele­bra­rà a Giro­na el pro­per 25 d’a­bril. Per la CUP, «és impres­cin­di­ble que el con­junt de mili­tàn­cia, afi­liats i sim­pa­titzants de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta col·laborin i donin suport a aques­ta impor­tant fita que ha de per­me­tre que el 25 d’a­bril milers de per­so­nes votin per la inde­pen­dèn­cia exer­cint així el nos­tre dret inalie­na­ble a l’au­to­de­ter­mi­na­ció que ens corres­pon com a poble».
En aquest sen­tit, enco­rat­ja la mili­tàn­cia i els sim­pa­titzants a assis­tir a la ses­sió de tre­ball que la pla­ta­for­ma Giro­na Deci­deix ha con­vo­cat per aquest dime­cres 24 de febrer a les 8 del ves­pre a la Casa de Cultura.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *