Cen­te­nars de per­so­nes home­nat­gen en Die­go i en Zigor en la jor­na­da antirepressiva

Aquest dis­sab­te 20 de febrer, les Cotxe­res de Sants han estat esce­na­ri de la soli­da­ri­tat anti­re­pres­si­va. La Jor­na­da orga­nitza­da per Res­cat i altres col·lectius de soli­da­ri­tat recor­dà els nou anys de llui­ta per l’amnistia, con­tra la dis­per­sió, en defen­sa dels i les pre­ses polí­ti­ques, i d’altres casos repres­sius recents, com el cas del kubo­tan, la Núria Pòr­tu­les, en Karim de Vila­no­va, les penes mul­ta, en Gerard de Llei­da, o en Jau­me de Terras­sa entre d’altres.

Des­près d’un àpat mul­ti­tu­di­na­ri, es féu un acte en que pren­gue­ren part en Die­go i en Zigor, que recent­ment han recu­pe­rat la llli­ber­tat des­prés de nou anys a les pre­sons espan­yo­les, i que van rebre una càli­da ben­vin­gu­da per part dels assistents.

En l’acte, des­prés d’una actua­ció de bastoners,es lliu­rà un record als dos com­panys allli­be­rats, es lle­gi­ren car­tes de com­pan­yes i com­panys pre­sos feli­ci­tant-los la lli­ber­tat i es pro­jec­tà un video que repas­sa­va algu­nes de les mobi­litza­cions dels últims nous anys en suprt als repre­sa­liats. Final­ment en Zigor, que en nom seu i del Die­go, va agraïr l’esforç i la soli­da­ri­tat d’aquests nou anys i enco­rat­jà a seguir llui­tant per l’amnistia de les com­pan­yes pre­ses. Una breu actua­ció del can­tau­tor Cesk Frei­xas va clou­re la jornada.

www​.enda​vant​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *