28 F: con­sul­tes per la inde­pen­dèn­cia, participa!

Aquest diu­men­ge 28 de febrer dife­rents pobles cata­lans cele­bren la con­sul­ta per la inde­pen­dèn­cia des­prés de l’è­xit de les con­vo­ca­tò­ries del 13 de des­em­bre pas­sat. La CUP vol ani­mar apro­xi­ma­da­maent 300.000 cata­lans que tenen dret a vot durant aques­ta jor­na­da a par­ti­ci­par acti­va­ment a la con­sul­ta. (La CUP fa una darre­ra cri­da a par­ti­ci­par a les con­sul­tes del 28‑F)
Aquest diu­men­ge 28 de febrer més de 300.000 per­so­nes estan cri­da­des a les urnes en 80 muni­ci­pis per dir SÍ o NO a la inde­pen­dèn­cia de la nació catalana.

Aques­ta ton­ga­da de con­sul­tes ha tin­gut un menor res­sò medià­tic, des­prés que aquest ja hagi estat explo­tat el pas­sat 13‑D, i tam­bé ha tin­gut una menor inge­rèn­cia dels par­tits i per­so­na­li­tats polí­ti­ques de la constel·lació sobi­ra­nis­ta. Aquests refe­rèn­dums seran, doncs, una pro­va de foc per a pro­var la capa­ci­tat mobi­litza­do­ra de les comis­sions orga­nitza­do­res locals.

Tam­bé en aques­ta nova ton­ga­da, la impli­ca­ció dels ajun­ta­ments ha estat major. Des­prés que la inter­ven­ció de la jus­tí­cia espan­yo­la es con­ver­tís en el millor dina­mitza­dor de les con­sul­tes, l’a­me­naça de l’es­tat ha des­apa­re­gut de moment d’es­ce­na. Això ha fet que dels 80 muni­ci­pis, en una quin­ze­na l’a­jun­ta­ment hagi cedit locals, infras­truc­tu­res i fins i tot hagi enco­rat­jat la ciu­ta­da­nia a par­ti­ci­par al refe­rèn­dum.

En des­enes d’a­quests muni­ci­pis l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta par­ti­ci­pa acti­va­ment en les comis­sions orga­nitza­do­res. La CUP, que fou qui impul­sà la pri­me­ra de les con­sul­tes a Arenys de Munt, ha emès un comu­ni­cat ins­tant la gent dels 80 muni­ci­pis a anar a votar. Tam­bé ha recor­dat el paper inte­gra­dor dels refe­rèn­dums, sobre­tot arran dels darrers inci­dents xenò­fobs. La CUP des­ta­ca molt espe­cial­ment el model d’autodeterminació que impul­sen les con­sul­tes, on totes les per­so­nes que viuen als muni­ci­pis són cri­da­des a par­ti­ci­par. Segons l’or­ga­nitza­ció, «enfront d’un esta­ta­lis­me fran­cès o espan­yol que mar­gi­na les per­so­nes en situa­ció legal irre­gu­lar, el movi­ment inde­pen­den­tis­ta cata­là fa una pro­pos­ta de futur radi­cal­ment dife­rent: un país lliu­re i amb igual­tat de con­di­cions per a tothom».

nacio​nal​.cup​.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *