[Video y Fotos] Kos­ka Irra­tia, aler­ta del ries­go de que 10 jove­nes pue­dan ser dete­ni­dos y torturados

Denun­cia publi­ca de los jove­nes del zonal­de de Uri­be kos­ta y Eran­dio, ante el ries­go de la tor­tu­ra y la deten­cion

Para ver el video, pin­char aqui

http://​eus​kal​tu​be​.com/​p​l​a​y​.​p​h​p​?​v​i​d​=​5​443

TRADUCCION LA HAINE-EUSKAL HERRIA

10 jove­nes de Uri­be kos­ta y Eran­dio han denun­cia­do que pue­den ser dete­ni­dos y tor­tu­ra­dos en cual­quier momen­to, asi lo ha hecho saber Kepa man­zi­si­dor, el abo­ga­do de los jovenes

Ayer a la maña­na, en la casa de cul­tu­ra «Villa­mon­te» asi lo hicie­ron saber y temen que se les pue­da acu­sar de ser miem­bros de la orga­ni­za­cion juve­nil Segi, acu­sa­cion bajo la cual han sido dete­ni­dos mas de 100 jovenes.

En esas deten­cio­nes, prcti­ca­das en su mayo­ria por la Guar­dia­Ci­vil o la Poli­cia Nacio­nal, se han denun­cia­do toru­ta­ras e inco­mu­ni­ca­cion y se han vivi­do auten­ti­cos infier­nos en comi­sa­rias y tenien­do ade­mas las puer­tas cerra­das en la audien­cia nacio­nal para las defen­sas de los jovenes

EUSKERAZ

Uri­be Kos­ta eta Eran­dio­ko hamar bat gaz­te “edo­zein une­tan atxi­lo­tu, inko­mu­ni­ka­tu eta tor­tu­ra­tuak iza­te­ko arris­kuan” dau­de, Kepa Man­zi­si­dor abo­ka­tuak gaur jaki­na­ra­zi duenez.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak eta gaz­teen abo­ka­tuek gaur goi­zean Algor­ta­ko Villa­mon­te kul­tur etxean eman duten pren­tsau­rre­koan gogo­ra­tu dute­nez, “Segi­ko kidea iza­tea­ren aku­sa­zio­pean 100dik gora dira azken bi urtee­tan atxi­lo­tuak izan diren gazteak”.

Azken bola­dan egin­da­ko atxi­lo­ke­ten hari­ra “espai­niar Poli­ziak eta Guar­dia Zibi­lak, inko­mu­ni­ka­zio eta tor­tu­ra era­bi­liz, egin­da­ko gal­de­ke­te­tan ate­ra dira” Uri­be Kos­ta eta Eran­dio­ko nes­ka-muti­len ize­nak. Horre­la­koak berriak ez badi­ra ere Aina­ra Bake­dano iruin­da­rra­ri egin­da­koa jau­zi han­dia izan zela gogo­ra­tu dute. Antze­ko egoe­ran ego­nik, “Gran­de Mar­las­ka epai­leak bere bule­goan har­tu beha­rrean, Guar­dia Zibi­la atxi­lo­tu zezan eta inko­mu­ni­ka­tu zezan agin­du zion”. Ondo­ren, “gau oso­ko infer­nua bizi” zuen Bake­da­nok eta horri esker “nahi zuten dekla­ra­zioa lor­tu” zute­la sala­tu dute. Defen­t­sa esku­bi­deak Auzi­te­gi Nazio­na­le­ko ateak itxi­ta ditue­la iritzi­ta, erre­pre­sioa, tor­tu­ra eta zigor­ga­be­ta­sun espa­zioak salatze­ra dei­tu dute gaz­teei babe­sa ema­te­ko bil­du­ta­ko 150 bat auzokidek.

FOTOS DE LA RUEDA DE PRENSA

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *