[Fotos]Homenaje popu­lar a Jesus Larra­ña­ga en Pasaia. Amplio pro­gra­ma

[email protected] [email protected] [email protected] de hoy, rin­den home­na­je a un comu­nis­ta de ayer, que ya en los años 30, rei­vin­di­ca­ba sobe­ra­nia y socia­lis­mo para Eus­kal Herria.

ATZO TA GAURKO EUSKAL EZKERTIARRAK . LARRAÑAGA EGUNA

Este mes de enero se rea­li­za­rán home­na­jes a Jesús Larra­ña­ga cono­ci­do popu­lar­men­te por «Goie­rri». Gran revo­lu­cio­na­rio, comu­nis­ta, líder obre­ro, defen­sor de la inde­pen­den­cia de Eus­kalhe­rria, eus­kal­dun, refe­ren­te el la gue­rra civil, gran olvi­da­do por el par­ti­do en el que él jun­to con otros gran­des revo­lu­cio­na­rios vas­cos mili­ta­ban en aque­lla dura épo­ca. Se quie­re res­ca­tar su memo­ria y con ella la de todos los comu­nis­tas que lucha­ron y que fue­ron ase­si­na­dos por los fas­cis­tas espa­ño­les por defen­der su sue­ño de con­se­guir un mun­do libre de la opre­sión.ATZO ETA GAURKO EUSKAL EZKERTIARRAK: LARRAÑAGA EGUNA

1.- Egi­ta­raua: Urta­rri­lak 18 – 23.

Urta­rri­lak 16, larun­ba­ta: Pren­tsau­rrea

Pasaian: 11:00tan Astea­ren aur­kez­pe­na eta Tapiak 36ko abes­ti batzuk.

-Tokia: Uda­letxe ordea

-Kol­do Eiza­gi­rrek pres­ta­tu­ta­ko mani­fes­tua ira­ku­rri­ko da.

-Ezker Aber­tza­lean ezke­rre­ko erre­fe­ren­tzia izan daitezkeenak.(Ikus zerren­da)

n [email protected]​gmail.​com

Esta direc­ción de correo elec­tró­ni­co está pro­te­gi­da con­tra los robots de spam, nece­si­ta tener Javas­cript acti­va­do para poder ver­la

Esta direc­ción de correo elec­tró­ni­co está pro­te­gi­da con­tra los robots de spam, nece­si­ta tener Javas­cript acti­va­do para poder ver­la

Urta­rri­lak 18, Aste­le­he­na

San­tur­tzi, Kre­sa­la are­toa 19:30tan.

-Hitzal­dia:

-Gaia: Antes y des­pués del muro. “Figu­ra huma­na y polí­ti­ca de Larra­ña­ga.

-Hiz­la­riak: Ant­ton Men­di­za­bal eta Jon Kere­je­ta

Urta­rri­lak 21, Oste­gu­na: Lenin-en heriotza­ren urteu­rre­na.

Pasaia: 19:30tan. Hitzal­dia.

-Gaia: “Cono­cien­do nues­tra his­to­ria”

-Hiz­la­riak: Zapi­rain eta Kere­je­ta

Bil­bon, Otxar­koa­ga: Lore eskain­tza.

-Kol­do Iza­gi­rre: Maia­kovsky-ren poe­sia eus­ka­raz ira­ku­rri­ko du.

Urta­rri­lak 22, Osti­ra­la:

Pasaia:Zine-forum ezta­bai­da: Komu­nis­tak eta aber­tza­leak.

-Bideoa eta Hiz­la­ria: Ahaz­tuak

Bil­bo­ko La bol­san 19:30tan Hitzal­dia:

-Gaia: “El papel de los comu­nis­tas vas­cos hoy en día”.

-Hiz­la­riak: EHK, Boltxe, I. Gil de San Vicen­te.

Urta­rri­lak 23, Larun­ba­ta: Atzo eta gaur­ko Eus­kal ezker­tia­rrak.

Ger­ni­ka enpa­ran­tzan

11:00: (Erail­da­ko lan­gi­leei pla­ka ipi­ni).

-Ber­tso­la­riak

-Aurres­kua

-Larra­ña­ga fami­liak hitz batzuk.

12:00 Txar­la:

-Gaia: Atzo eta gaur­ko eus­kal mugi­men­du ezker­tia­rrak.

-Aur­kez­lea:

-Hiz­la­riak: Iña­ki Gil de San Vicen­te, Anto­nio Alva­rez Solis.

-Ber­tso­la­riak

14:00etan Baz­ka­ri herri­koia. 15€

-Ber­tso­la­rie­kin: Xabier Sil­vei­ra eta Freddy Paia.

17:00etan Hitzal­dia:

-Gaia: Mar­xis­moa eta inde­pen­den­tzia

-Hiz­la­riak: Itziar Aiz­pu­rua eta ????.

19:00 eki­tal­di poli­ti­koa.

-Jon Beni­to.

-Jon Maia.

-Seni­de eta tes­ti­gu poli­ti­koak (Ahaz­tuak, ANV….):

-Mitin poli­ti­koa:

-Eus­ko guda­riak eta inter­na­zio­na­la.

22:00etan kon­tzier­tua. 5€ sarre­ra.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *