Dia­da de Mallor­ca per COS

Aquest dime­cres 30 de Des­em­bre se cele­bra la ja tra­di­cio­nal Fes­ta de
l’Es­ten­dard, o Dia­da Nacio­nal de Mallor­ca, en com­me­mo­ra­ció de l’entrada
de les tro­pes de Jau­me I el 31 de Des­emr­be de 1229 a la Medi­na d’Al
Mayur­qa, fet que inte­grà defi­ni­ti­va­ment l’i­lla de Mallor­ca a la catalanitat.

Enguany, de nou, la Pla­ta­for­ma 31 de Des­em­bre (inte­grant entre d’altres
a: ERC, Es Pin­zell, Gent Acti­va, Grup Blan­quer­na, Joves de Mallor­ca per
la Llen­gua, Lobby per la Inde­pen­dèn­cia, Mau­lets, OCB, PSM, SEPC, etc.)
Cal des­ta­car, a més, la con­vo­ca­tò­ria per pri­me­ra vega­da, i presentació
públi­ca, de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta de Mallor­ca, com a expressió
uni­tà­ria de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta mallor­qui­na orga­nitza­da, i
for­ma­da per Enda­vant-OSAN, Gent Acti­va, Mau­lets i SEPC.
A més, amb la Dia­da d’en­guany s’hi com­me­mo­ra el 20è anniversari
d’a­ques­ta con­vo­ca­tò­ria inde­pen­den­tis­ta, com­ba­ti­va i unitària.

La con­vo­ca­tò­ria de la Pla­ta­for­ma 31 de Des­em­bre, sota el lema «Espan­ya i
Fra­nça són cri­si: Deci­dim Paï­sos Cata­lans!», serà el dime­cres 30, a les
18h al Pas­seig del Born de Palma.
Al mateix indret i hora, ha con­vo­cat l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta de
Mallor­ca amb bloc pro­pi sota el lema: «Des de Mallor­ca cap a la Unitat
Popu­lar» En aca­bant hi hau­rà una balla­da amb Carum­bau i con­cert amb
Eixut i Brams.

A més dels actes cen­trals de la Dia­da, del dia 30 a Pal­ma, i dels ja
cele­brats a l’UIB, Binis­sa­lem, Lluc­ma­jor, Sant Llo­re­nç, Algai­da, Sant
Joan, Andratx, Cam­pos, Mon­tuï­ri, Vall­de­mos­sa, Mana­cor, Sineu, Artà,
Puig­pun­yent, Fela­nitx, Cam­pa­net, San­ta Mar­ga­li­da, Petra, Sa Pobla,
Pal­ma, Inca, Sen­ce­lles, Cal­vià, Vila­fran­ca o Deià, cal comp­tar amb els
actes que es con­ti­nua­ran fent fins al 2 de gener, que seran:

*Pal­ma* – Dimarts, 29 de des­em­bre (orga­nitza: Maulets)
Xerra­da a les 13h al Casal Popu­lar Vol­tor Negre (Pal­ma) sobre “el jovent
davant la cri­si”, amb la par­ti­ci­pa­ció d’un repre­sen­tant de la CAJEI, i
un sopar al casal a les 21h30.
Durant l’horabaixa, des de les 18h, Mau­lets ha orga­nitzat un cercavila
juve­nil titu­lat “La nos­tra terra, el nos­tre poble. El jovent per la
Inde­pen­dèn­cia i el Socia­lis­me”. El cer­ca­vi­la cul­mi­na­rà a Can Alco­ver cap
a les 19h30, quan come­nça­rà l’Acte Polí­tic orga­nitzat per Endavant-OSAN
i en el qual inter­vin­dran mem­bres de totes les orga­nitza­cions de
l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta de Mallor­ca. A més, hi hau­rà demos­tra­cions de
cul­tu­ra popular.

*Vila­fran­ca* – Dimarts, 29 de des­em­bre (orga­nitza: OCB)
A les 17h, a la plaça Major de Vila­fran­ca, Fes­ta de l’Es­ten­dard per a
infants. Acti­vi­tats per als més petits, con­ta­con­tes i ron­da­lles sobre el
Rei Jau­me I.

*Pal­ma* – Dimarts, 29 de des­em­bre (orga­nitza: OCB)
A les 21h, al Tea­tre Prin­ci­pal de Pal­ma. Espec­ta­cle «Pro­to­col
Esten­dard», amb guió i direc­ció de Fran­cesc Ribe­ra «Titot» i direcció
escè­ni­ca de Joan Tomàs Mar­tí­nez i Joan Fulla­na. Actua­cions de Pep Toni
Rubio i Mique­la Lla­dó (Músi­ca Nos­tra); Feliu Ven­tu­ra i Bor­ja Penalba;
Eduard Cani­mas, Eulà­lia Ber­ga­dà, la Coral Minuet, Dept., Mar­ta Rius i
Manel Camp.

*Fela­nitx* – Dimarts, 29 de des­em­bre (OCB)
A les 21h30, a la Casa de Cul­tu­ra de Fela­nitx, pre­sen­ta­ció del llibre
Amo­rrats al teclat, de Llo­re­nç Valverde.

*Pal­ma* – Dime­cres, 30 de desembre
Mani­fes­ta­ció 30 de des­em­bre a les 18 h, pas­seig del Born, Palma.
Balla­da de Carum­bau i con­cert amb Eixut i Brams!

*Pal­ma* – Dime­cres, 30 de des­em­bre (JEN-PSM)
A les 11.00h a la seu del PSM: «Acte públic de fir­ma de pro­to­cols de
cola­bo­ra­ció amb Gali­za Nova i Iratzarri

*Cap­de­pe­ra* – Dime­cres, 30 de des­em­bre (Asso­cia­ció Cap Vermell )
Com­bat de glo­sa­dors. Pre­sen­ta­ció a càrrec de Felip Munar. Amb l’actuació
de Cata­li­na For­te­za, «Bla­va»; Mar­ga­li­da Cor­tès, «Mana­co­ri­na»; i Toni
Gal­més, «Prim».

*San­ta Maria* – Dime­cres, 30 de des­em­bre (OCB)
A les 20h, Biblio­te­ca de Cas Met­ge Rei. Pro­jec­ció del docu­men­tal Jaume
I, l’a­ven­tu­ra de Mallorca.

*Llo­ret* – Dime­cres, 30 de des­em­bre (OCB)
A les 20h30, Cen­tre Juve­nil. Lec­tu­ra de tex­tos sobre el Rei en Jaume
(frag­ments del /​Llibre dels Fets/​i ron­da­lles) i pre­sen­ta­ció del
calen­da­ri de l’OCB 2010.

*San­ta Mar­ga­li­da* – Dime­cres, 30 de des­em­bre (OCB)
A les 23h, a l’Au­di­to­ri Muni­ci­pal: Glo­sa­da Nada­len­ca a càrrec de Mateu
Matas, Xurí, i de Macià Ferrer. Pos­te­rior­ment, hi hau­rà xoco­la­ta­da de
Cap d’Any.

*Muro* – Dijous, 31 de des­em­bre (OCB)
A les 11h, plaça de la vila: Amo­lla­da de la sen­ye­ra des del cam­pa­nar de
l’església.

*Búger* – Dijous, 31 de des­em­bre (OCB)
A les 18h30, a la plaça de l’Es­glé­sia: Pen­ja­da de la sen­ye­ra des del
cam­pa­nar i xoco­la­ta­da popular.

*Ariany* – Dimarts, 2 de gener (OCB)
A les 15h, a la plaça Major. Cafè per la Llen­gua amb el Grup de Joves
d’Ariany.

Des de la Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS, sin­di­cat per
l’a­lli­be­ra­ment de gène­re, de clas­se i nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans, us
ani­mem a par­ti­ci­par acti­va­ment de les acti­vi­tats orga­nitza­des per la
Dia­da d’en­guany, així com ava­nçar sin­ce­ra­ment en la coor­di­na­ció i unitat
de l’in­de­pen­den­tis­me com­ba­tiu, per asso­lir les bases neces­sà­ries per fer
front a la cri­si que de for­ma tant dura ens està col­pe­jant al Poble
Tre­ba­lla­dor de tots els Paï­sos Cata­lans, i ava­nçar així amb pas ferm i
segur cap al nos­tre alli­be­ra­ment complert.

Vis­ca Mallor­ca, vis­quen els Paï­sos Cata­lans, Vis­ca la Terra!!

Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sindical
http://​www​.sin​di​cat​cos​.cat/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *