Mobi­li­za­zioak izan dira uni­ber­tsi­ta­tean azken sare­ka­da salatzeko

Gas­teiz­ko PAT-en irakurketa

Dagoe­ne­ko 35 dira espai­niar indar arma­tuek bahi­tu dituz­ten eus­kal inde­pen­den­tis­tak. Hauen arte­ko bi Gas­teiz­ko cam­pu­se­ko ikas­leak dira.. Ope­ra­zio erre­pre­si­bo honen aurrean gure eran­tzu­na argia da:
Era­soen aurrean borro­kan jarrai­tu­ko dugu, gogor eta tin­ko!. Ope­ra­zio honen aurrean eran­tzu­te­ko mani­fes­ta­zioa egin dugu fakul­ta­tez – fakul­ta­te, 400 bat gaz­tek elkar­ta­su­na adie­ra­zi eta borro­kan gogor eta tinko
jarraitze­ko irmo­ta­su­na adie­ra­zi dugu.

Zipaioak ere eto­rri dira, bai­na hain­bes­te jen­de­ren aurrean kikil­du­ta gera­tu dita. Pau­su berriak ema­ten ari garen momen­tu hone­tan borro­ka­la­ri inde­pen­den­tis­tak bahitzen dihar­du­ten tor­tu­ratzai­le horiek beti­koan darrai­te, mar­ko berriak ire­kitzen saiatzen dire­nak atxi­lo­tu, tor­tu­ra­tu, espetxe­ra­tu eta zigortzen.

Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko pau­suak zan­go­tra­ba­tu nahi dituz­te, bai­na herri honek argi dau­ka zer nahi duen, eta borro­ka latz hone­tan beti iza­nen da nor­bait aurre­ra jarraitzeko.
Jasotzen dugun gol­pe berri bakoitzak mar­ko berriak ire­kitze­ko arra­zoi gehia­go ema­ten diz­ki­gu, elkar­ta­sun adie­raz­pe­nek gure arte­ko mai­ta­su­na indar­be­rritzen dute.

Jo ta ke ira­ba­zi arte!!!
Borro­ka da bide bakarra!!!

Hue­zi­ko ikas­leen oharra:

Gaur kla­se guz­tiak eten dira eta mani­fes­ta­zio jen­detsua buru­tu da Ezko­riatza­tik zehar­zehar, 150 ikas­le baino gehia­go ate­ra gara kale­ra. Herri
sarre­ra­ra iris­tean, Ertzain­tzak bost lagun iden­ti­fi­ka­tu ditu; ondo­ren, mani­fes­ta­zioa uni­ber­tsi­ta­te­ra itzul­tzen ari zela, indar poli­zia­lek ateraino
jarrai­tu dituz­te ikas­leak, eta ate kan­poan egon dira. Minu­tu batzuen ostean, alde egin dute.

Atxi­lo­tuen inko­mu­ni­ka­zioak irau­ten duen hei­nean, HUHE­ZI­ko ikas­leok itxial­dia buru­tu­ko dugu gaz­te guz­tiei gure elkar­ta­su­na eta bereha­la aska ditzaten
adie­raz­te­ko, eta bere­zi­ki Maia­len Eldua­ri. Egu­ne­ro egin­go ditu­gu kon­tzen­tra­zioak edo mani­fes­ta­zioak, bai goi­zez bai arratsaldez.

Utzi bakean eus­kal gazteria!

Pre­soen Alde­ko Tal­deak – PAT

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *