Comu­ni­cat davant del tan­ca­ment de Cris­ta­les Guardiola]

El pro­per 15 de des­em­bre, una nova empre­sa se suma­rà a la ja llar­ga llis­ta de fàbri­ques que tan­quen a les Terres de l’E­bre durant els darrers mesos, sumant-se als casos de LEAR, ANTAIX i tan­tes altres. Ara li ha arri­bat l’ho­ra a l’em­pre­sa Cris­ta­les Guar­dio­la, situa­da fins ara al polí­gon del Baix Ebre, a Tor­to­sa, i que entre l’a­gost i l’oc­tu­bre pas­sats ha aco­mia­dat a 63 dels seus 83 tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res, que­dant els 20 res­tants a l’es­pe­ra del tan­ca­ment anun­ciat pel pro­per 15 de des­em­bre, moment en el que segons l’em­pre­sa, s’a­ca­ben les darre­res comandes.

Davant d’a­ques­ta situa­ció, des de la Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS, sin­di­cat per l’a­lli­be­ra­ment de gène­re, de clas­se i nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans, mani­fes­tem públicament:

1- La nos­tra soli­da­ri­tat i suport incon­di­cio­nals amb les com­pan­yes i com­panys de Cris­ta­les Guardiola.

2- La nos­tra sor­pre­sa ini­cial, i des­prés ver­gon­ya, en veu­re com els sin­di­cats mem­bres del Comi­tè d’Em­pre­sa (CCOO, UGT i USO) han accep­tat una indem­nitza­ció de 20 dies per any tre­ba­llat amb un màxim de 12 men­sua­li­tats, que cobra­ran del FOGASA, no de l’em­pre­sa (i que tri­ga­ran més de 6 mesos en cobrar el 60% de les indem­nitza­cions)… Cosa irri­sò­ria si els sin­di­cats hagues­sin estat capaços d’a­pli­car una polí­ti­ca de pres­sió social sobre l’em­pre­sa, per­que els i les tre­ba­lla­do­res rebes­sin les indem­nitza­cions a les que legal­ment poden aspi­rar, molt per sobre del que aca­ba­ran cobrant.

3- Que el fet que els i les tre­ba­lla­do­res es puguin repar­tir els 488.000 € del pla social de l’em­pre­sa, poca cosa, sinó res, podrà solu­cio­nar, ja que repar­tits serien poc més de 5879€ per a cadas­cú dels 83 tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res aco­mia­dats en els darrers mesos (però que ja no els per­to­ca­rà als 59 com­panys i com­pan­yes aco­mia­da­des ara fa tres anys)

4- Que una vega­da més, tant la Gene­ra­li­tat, com les cúpu­les sin­di­cals de CCOO, UGT i USO, com els par­tits ins­ti­tu­cio­nals, no han fet gai­re­bé res, per no dir RES, a favor de la defen­sa dels llocs de tre­ball a les nos­tres comar­ques al cen­tre dels Paï­sos Cata­lans… Tot el con­tra­ri del que va pas­sar amb la SEAT fa uns mesos per exem­ple, on tant la UGT com el PSC, pre­mia­ren als esqui­rols i als seus afi­liats que van accep­tar les reta­lla­des de drets a la SEAT, a can­vi de la crea­ció d’uns teò­rics nous 1000 llocs de tre­ball a TMB, que seran coberts no per les com­pan­yes i com­panys que por­ten mesos accep­tant con­trac­tes tem­po­rals, etc., sinó per aques­ta gent fidel a la UGT i al PSC… Exac­ta­ment el que pas­sa­va fa qua­ran­ta anys amb el Sin­di­ca­to Ver­ti­cal i la Falange.

5- Que tal i com ja vam dir davant del cas de LEAR, des de la COS creiem que l’ú­ni­ca sor­ti­da via­ble actual­ment a les Terres de l’E­bre, és la de denun­ciar per tots els mit­jans a aques­tes empre­ses, a les cúpu­les sin­di­cals i als polí­tics pro­fes­sio­nals, que men­tre no dei­xen d’aug­men­tar els seus bene­fi­cis, no fan més que dei­xar que la nos­tra terra es que­di sen­se futur.

I fer-ho de for­ma uni­tà­ria i des de baix, tal i com vam defen­sar l’E­bre en el seu dia, ara hem de tor­nar a sor­tir al carrer per defen­sar els nos­tres llocs de treball.

6- Que tal i com déiem, és cada vega­da més urgent el posar en comú els diners de les indem­nitza­cions, plans socials, etc., ocu­par les fàbri­ques, i posar-les de nou en fun­cio­na­ment, però ara, sen­se patrons, per­que els i les tre­ba­lla­do­res ja hem demos­trat en força oca­sions que som per­fec­ta­ment capaços de posar en mar­xa amb èxit tot el que sigui.

Hem de crear coope­ra­ti­ves de pro­duc­ció i de con­sum prò­pies, soli­dà­ries i igua­li­tà­ries, com a la millor solu­ció per defen­sar i man­te­nir els llocs de tre­ball als nos­tres pobles.

7 – Aques­tes ocu­pa­cions són legí­ti­mes pel sim­ple fet que si amb tots els diners que la gene­ra­li­tat i l’es­tat els han donat als empre­sa­ris per «sal­var» les empre­ses, i eixos diners que venen dels nos­tres impos­tos ja no ens els tor­na­ran, lla­vors tenim tota la legi­ti­mi­tat de recla­mar per nosal­tres, allò que és nos­tre, els nos­tres llocs de tre­ball, les nos­tres fàbriques!!

A les Terres de l’E­bre volem solucions!!

Volem viu­re i tre­ba­llar a casa nostra!!

COS

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *