Bil­bo: Azku­nak, EAJk eta IUk bat egi­ten dute Aste Nagu­siak duen izae­ra herri­tar eta par­te-har­tzai­le­ren kon­tra­ko gurutzadarekin

http://estaticos01.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2009/10/01/1254393783_0.jpg

Ezker aber­tza­le­ko Udal tal­deak Txo­ri Barro­te eta Kas­ka­go­rri kon­par­tsak jai ere­mu­tik kan­po uzte­ko EAJk eta EBk aurre­ko osti­ra­lean har­tu­ta­ko era­ba­kia salatzen du. Aipa­tu­ta­ko era­ba­kiak, PSOEk martxan jarri­ta­ko jazar­pen ideo­lo­gi­koa­ri ‑Nazio Batue­ta­ko Giza Esku­bi­deen erre­la­to­reak zalan­tzan jarri due­na- babe­sa ema­teaz gain, argi adie­raz­ten du Azku­na­ren eta Madra­zo­ren bate­gi­tea PSOEk eta PPk abia­tu­ta­ko jai ere­dua­ren kon­tra­ko gurutzadarekin.

Bes­te hiri­bu­rue­tan, Donos­tian esa­te­ra­ko, herri­ta­rren par­te-har­tze eska­sa dela eta, Bil­bo­ko Aste Nagu­siak duen izae­ra­rantz hur­bil­tze­ko gero eta ahots gehia­go zabal­tzen ari diren hone­tan, Bil­bon EAJk eta EBk, kol­dar­ke­ri poli­ti­koa dela medio, egun­go jai ere­dua hon­datzea hel­bu­ru duten PSOE­ren eta PPren aurrean amo­rea ema­ten dute.

PSOE eta PP pozik egon­go dira. Kri­mi­na­li­zaio eta jazar­pen kan­pai­na­re­kin, ingu­ru­ko tal­deek txu­pi­ne­ra­ren kon­tra­ko heriotza mehatxu bar­ne, udan lor­tu ez zute­na, batez ere, herri­ta­rrek Aste Nagu­sia­ren defen­tsan eman­da­ko eran­tzu­na­ga­tik, jaso izan dute orain Azku­na eta Madra­zo­ren eskutik.

Bide oke­rre­tik sar­tu dira EAJ eta EB. PSOE eta PP ez dira ase­ko eta gehia­go nahi izan­go dute. Hel­bu­ru argia dute: Aste Nagu­siak duen izae­ra herri­tar eta par­te-har­tzai­lea, eus­kal kul­tu­ran oina­rritzen dena, hon­datzea. Eta hori gau­zatze­ko, edo­zein bitar­te­ko era­bil­tze­ko prest dau­de, mehatxuak, kri­mi­na­li­za­zioa eta ideien jazar­pe­na barne.

Ezker aber­tza­leak, hiri­ko aniz­ta­su­na batzen duen tal­de baka­rre­ne­ta­ri­koa den Bil­bo­ko Kon­par­tsak egi­ten duen lana gorai­patzeaz gain eta kon­par­t­sa guz­tiei, inola­ko baz­ter­ke­ta­rik gabe, babe­sa eta elkar­ta­su­na adie­raz­teaz gain, deia luza­tu nahi die era­gi­le sozial, kul­tu­ral eta sin­di­ka­lei, guz­tion artean, harre­si bat sor­tze­ko, herri­ta­rren artean sus­trai­tu­ta dagoen jai ere­dua defen­datze­ko eta, bor­tiz­ke­ria­ren, mehatxuen eta jazar­pe­nen bitar­tez, pen­tsa­men­du baka­rre­ko jaie­ta­ra itzu­la­ra­zi nahi dute­nei aurre egiteko.

Bes­te alde­tik, ezker aber­tza­leak sala­tu nahi du EAJk eta EBk, oina­rri juri­di­ko­rik gabe, Are­sek hasi­ta­ko jazar­pen ideo­lo­gi­koa­ri eman­da­ko babes lotsa­ga­rria. Gogo­ra­tu nahi dugu, orain arte ez dela ebaz­pen judi­zia­lik pre­soen argaz­kiak era­kus­tea deli­tua dela esa­ten due­na eta gai horren ingu­ruan dagoen baka­rrak, Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koa­ko Jus­ti­zia Auzi­te­gi Nagu­siak eman­da­koak, guz­tiz kon­tra­koa adie­raz­ten due­la. Are gehia­go, gero eta ahots gehia­go dago nazioar­tean pre­soen argaz­kiak era­kus­tea ezin dela deli­tutzat jo adie­raz­ten dute­nak, Nazio Batue­ta­ko Giza Esku­bi­deen Mar­tin Schei­neen ere­la­to­rea­re­nak barne.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *