Etxe­ra­ten adie­raz­pe­na­ren aurrean /​Ante la decla­ra­ción de Etxerat

[EUS] Pasa den osti­ra­lean, martxoak 1, Etxe­rat elkar­teak egin­da­ko adie­raz­pen harri­ga­rria­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Pre­so poli­ti­koen seni­deek zer­bait era­gi­ten badi­gu­te, hori era­ba­te­ko erres­pe­tua da, pre­soen mili­tan­tzia­re­kin ados ez dau­den kasue­tan ere bai, izan ere borro­ka­ren hau­tua egin zuen per­tso­na horren ondoan urte luzez eta bal­din­tza­rik gabe jarraitzeak gure […]

Inor ez gara gure izae­ra­ri uko egi­nez gero /​Si nos nega­mos no somos

[EUS] Etxe­ra­te­ko boze­ra­mai­leek 2019ko martxoa­ren 1ean egin­da­ko adie­raz­pe­na entzun berri dugu, eta bada­ki­gu hori ez dela Etxe­ra­te­ko kide­rik gehie­nen sen­ti­men­dua. Kon­tu bat has­te­ko, Etxe­ra­tek pre­soen, ihes­la­rien eta depor­ta­tuen aipa­me­na egin eta eus­kal erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak zerren­datzen ditu, horre­ga­tik, ez da onar­ga­rria, gure nazio eta kla­se etsaien bik­ti­me­kin asmoak batu nahi due­nak, Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta […]

Nue­va Cons­ti­tu­ción es rati­fi­ca­da por amplia mayoría

Un total de 7 millo­nes 848 mil 343 cuba­nas y cuba­nos acu­die­ron nue­va­men­te a las urnas, en esta oca­sión para rati­fi­car la nue­va Cons­ti­tu­ción de la Repú­bli­ca que supli­rá a la actual­men­te vigen­te que data de 1976. Con una asis­ten­cia del 84,41% sobre el total del padrón elec­to­ral, refle­jo del alto nivel de par­ti­ci­pa­ción popu­lar, más si tene­mos en cuenta […]

Edi­to­rial de Cuba­de­ba­te: Con­tun­den­te apo­yo a la Revo­lu­ción y el Socialismo

El pue­blo revo­lu­cio­na­rio cubano dio el 24 de febre­ro otra mues­tra de su gran­de­za huma­na y del vigor de la fibras de que está hecho. El resul­ta­do del Refe­ren­do Cons­ti­tu­cio­nal de este domin­go es la reafir­ma­ción de la inn­men­sa mayo­ría que somos los que apos­ta­mos por una Patria inde­pen­dien­te, sobe­ra­na, socia­lis­ta y demo­crá­ti­ca como la que nos […]