Inor ez gara gure izae­ra­ri uko egi­nez gero /​Si nos nega­mos no somos

[EUS]

Etxe­ra­te­ko boze­ra­mai­leek 2019ko martxoa­ren 1ean egin­da­ko adie­raz­pe­na entzun berri dugu, eta bada­ki­gu hori ez dela Etxe­ra­te­ko kide­rik gehie­nen sentimendua.

Kon­tu bat has­te­ko, Etxe­ra­tek pre­soen, ihes­la­rien eta depor­ta­tuen aipa­me­na egin eta eus­kal erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak zerren­datzen ditu, horre­ga­tik, ez da onar­ga­rria, gure nazio eta kla­se etsaien bik­ti­me­kin asmoak batu nahi due­nak, Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la lor­tze­ko borro­kan ibi­li­ta­koak eta orain­dik espetxe­ra­tuak arbuiatzea, EPPK bar­nean ez badau­de ere.

Nola­tan hala­ko­rik, Etxe­ra­te­ko boze­ra­mai­leok, due­la lau egu­ne­ra arte Lurre­ko elkar­te­rik neu­tra­le­na iza­te­ko hel­bu­rua edu­ki­rik? Ez al duzue txin­tik ere esa­ten Ezker Aber­tza­le Ofi­zial eta Erre­for­mis­ta­ren erren­di­zioa­re­kin bat ez dato­zen eus­kal pre­so poli­ti­koez, etsaia­ri armak entre­ga­tu eta haren legea ondo­rio guz­tie­kin onar­tu izanagatik?

Nola­tan da posi­ble, hain­bat gai­ri ingu­ru­ko iritzi poli­ti­ko­rik ez pla­za­ratzea alda­rri­katzen zuen seni­deen elkar­te batek hala­ko adie­raz­pe­na egi­te­rik, exis­titzen ez den errua bere gain har­tu­rik? Zer dela eta bar­ka­me­na eskatze­ko behar hori, poli­ti­ka mai­lan espai­niar eta fran­tses lege­riak defen­datzea izan bada egin duen gau­za bakarra?

Berri­ro dio­gu, Etxe­ra­tek, eta lehe­na­go Seni­deak-ek, seni­tar­te­ko eus­kal pre­so poli­ti­koen oina­rriz­ko giza esku­bi­deak babes­ten jar­du­ten zuen, fun­tsean, pre­soak hur­bil­tze­ko legez­ko arau­te­gi espai­nia­rra alda­rri­katzen zuen, hau da, Eus­kal Herri­ko edo ger­tu­ko espetxee­ta­ra hur­bil­tze­ko alda­rri­ka­pe­na, gehia­go­rik ez.

Etxe­ra­tek ez du inoiz amnis­tia­ren alde­ko alda­rri­ka­pe­nik egin, bere jar­dun-ere­mua­re­kin bat ez zeto­rre­la­koan edo ez dato­rre­la­koan. Bai­na orain anai­ta­su­nez­ko besar­ka­da bat eman nahi dio sis­te­ma­ri, seni­tar­te­koak orain­dik espetxe­ra­tuak dituen eta Eus­kal Herria oku­patzen eta esplo­tatzen duen sis­te­ma iza­nik, hain zuzen ere.

Gaur egun, seni­tar­te­koen esku­bi­deen aldean, bes­te­la­ko bik­ti­me­ki­ko begi­ru­ne eza alda­rri­katzen dute jen­dau­rrean. Edo­no­la ere, poli­ti­ka arloan sar­tu dire­nez (etsaia­ren eske­ma­pean), lehe­nen­go eta behin, ain­tzat har­tu behar­ko lituz­ke­te Eus­kal Herria­ren esku­bi­deak. Enega­rre­nez dio­gu, irten­bi­de dui­ne­ra­ko ezin­bes­te­koa da borro­ka, erre­pre­sioa, Eus­kal Herria­ren esku­bi­deak eta bere defen­datzai­leen esku­bi­deak aitortzea.

Etxe­ra­te­ko boze­ra­mai­leek itsu-itsuan betetzen dituz­te gure etsaien gida­li­bu­rue­ta­ko (guz­tiz eza­gu­nak) oina­rri poli­ti­koak, ideo­lo­gi­koak, sen­ti­men­duz­koak eta matxi­na­da­ra­ko tak­ti­ka nahiz estrategia.

Jakin behar da zer­ga­tik borro­ka­tu zuten gure seni­tar­te­koek, bada, Eus­kal Herria inde­pen­den­te eta sozia­lis­ta­ren alde egi­tea­rren. Zer dela eta esa­tea inoiz ez zue­la ger­ta­tu behar? Borro­ka­rik gabe zer­bait lor­tze­rik izan genu­kee­la sines­ta­ra­zi nahi ote diguzue?

Zer ez zuen/​ez da ger­ta­tu behar? Agian oku­pa­zio eta esplo­ta­zioa­ren kon­tra borro­katzea? Argi hitz egin! Borro­ka­tu behar genuen ala ez! Borro­ka­tu izan ez bage­nu, inpe­rio espai­nia­rrak edo fran­tse­sak nazio gisa aitor­tu izan ote gin­tuz­ke­ten? Edo erres­pe­ta­tu izan ote zuke­ten gizar­teak gure Herri­ra­ko era­ba­ki­ta­ko estatusa?

«Eus­kal gober­nuz» ari zare­te, hau da, Ara­ba, Gipuz­koa eta Biz­kai­koa bes­te­rik ez. EIT­Bren hiz­ke­ra bera dara­bil­zue, Eus­kal Herria­ren etsaien modu­ra hitz egi­ten duzue. Berri­ro dio­gu, Etxe­ra­te­ko boze­ra­mai­leen­ga­na zuzen­tzen gara. Aski dira Eus­kal Herria­re­ki­ko irai­nak eta jasan duen sufri­men­du osoa! hau da, mai­la per­tso­na­lean, tor­tu­ra, eus­kal izae­ra­ren uka­zioa, bai eta, giza kolek­ti­bo gisa eta Herri gisa­ko uka­zioa ere.

Zein etor­ki­zu­nez ari zare­te? Bie­ta­ko bat: edo Eus­kal Lan­gi­le Herria­ren alde­ko borro­kan par­te har­tu dugu­nok (eta par­te har­tzen dugu­nok) berri­ro ez dugu­la egin­go esan beha­rrean gau­de, edo Espai­niak eta Fran­tziak aitor­tu behar gai­tuz­te, eta ez dago erdi­bi­de­rik, ala­bai­na, ezta bar­ka­me­na eskatzea ere ez die­gu erre­kla­ma­tu, bes­te batzuek modu lotsa­ga­rrian egin duten bezala.

Etxe­rat gizar­teaz eta haren ordez­ka­ri poli­ti­koez aritzen da. Bes­te behin dio­gu, hori ez dela Etxe­ra­te­ko kide­rik gehie­nen pen­tsa­mol­dea. Zein gizar­tez ari dira? zein ordez­ka­riz? zein egoe­ra demokratikoz?

Erres­pe­tua dio­gu edo­zein per­tso­na­ren atse­ka­bea­ri, bai­na Eus­kal Herria eta haren defen­datzai­leak dira men­de­ra­tu­rik dau­de­nak. Hori­xe dugu, ez bes­te­rik, kon­tu­rik behi­ne­na, eta ezin dai­te­ke inolaz ere baz­ter batean utzi.

Etxe­ra­te­ko boze­ra­mai­leok, lot­sa ema­ten duzue. Bada­ki­zue gure eus­kal kide batzuek inor iku­si gabe bi ordu baino ez dute­la ema­ten bur­din hesiz ingu­ra­tu­rik dagoen patio batean. Ez duzue gure erres­pe­tua merezi.

Gora Eus­kal Herria Aska­tua eta Sozialista!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

2019ko martxoa­ren 3an

[ES]

Aca­ba­mos de leer las decla­ra­cio­nes de por­ta­vo­ces de Etxe­rat de 1 de mar­zo de 2019. Sabe­mos que no es el sen­tir mayo­ri­ta­rio de Etxerat.

Una pri­me­ra cues­tión. Etxe­rat habla de los presos/​as, iheslaris/​as, deportados/​as. Adjun­ta una lis­ta de los represaliados/​as poli­ti­cas vas­cas. Cómo se entien­de que quien pre­ten­día aunar volun­ta­des con víc­ti­mas del ban­do de nues­tros enemi­gos nacio­na­les y de cla­se, no reco­noz­ca a quie­nes han lucha­do y luchan por la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria, aun­que no sean par­te del colec­ti­vo EPPK.

¿Cómo expli­cais voso­tras y voso­tros por­ta­vo­ces de Etxe­rat algo que has­ta hace cua­tro dias pre­ten­día ser la aso­cia­ción mas neu­tral de la Tie­rra? ¿Y ni siquie­ra men­cio­nais a pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas que no están de acuer­do con la ren­di­ción de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial y Refor­mis­ta por entre­gar las armas al enemi­go y acep­tar su ley con todas sus consecuencias? 

¿Cómo es posi­ble que una aso­cia­ción de fami­lia­res, que lo últi­mo que pre­co­ni­za­ba era opi­nar polí­ti­ca­men­te sobre dife­ren­tes cues­tio­nes, haga decla­ra­cio­nes asu­mien­do una cul­pa inexis­ten­te? ¿De qué se tie­ne que dis­cul­par una aso­cia­ción que lo úni­co que ha hecho en tér­mi­nos polí­ti­cos ha sido defen­der las legis­la­cio­nes espa­ño­las y francesas?

Repe­ti­mos, Etxe­rat, y antes Seni­deak, esta­ba dedi­ca­da a la sal­va­guar­da de los dere­chos huma­nos fun­da­men­ta­les de sus fami­lia­res pre­sos polí­ti­cos vas­cos. En su fun­da­men­to rei­vin­di­ca­ba la nor­ma­ti­va legal espa­ño­la del acer­ca­mien­to a pri­sio­nes de Eus­kal Herria o cer­ca­nas a su terri­to­rio. Y no más.

Etxe­rat no ha rei­vin­di­ca­do nun­ca la amnis­tía pre­ci­sa­men­te por­que no corres­pon­día a lo que pen­sa­ban y pien­san que es su ámbi­to de actua­ción. Y aho­ra resul­ta que desean un abra­zo fra­ter­nal con el sis­te­ma que man­tie­ne encar­ce­la­dos a sus fami­lia­res y que con­ti­núa ocu­pan­do y explo­tan­do a Eus­kal Herria.

Hoy en día rei­vin­di­can públi­ca­men­te, su fal­ta de con­si­de­ra­cion para otras víc­ti­mas antes que los dere­chos de sus fami­lia­res. En todo caso, ya que se han meti­do en poli­ti­ca (bajo el esque­ma del enemi­go), lo pri­me­ro que habría que tener en cuen­ta son los dere­chos de Eus­kal Herria. Por enési­ma vez deci­mos que nun­ca habrá sali­da dig­na si no hay reco­no­ci­mien­to de la lucha, de la repre­sión, de Eus­kal Herria, de sus dere­chos y de los dere­chos de quien la defienden.

Los por­ta­vo­ces de Etxe­rat siguen a pies jun­ti­llas las bases polí­ti­cas, ideo­ló­gi­cas, sen­ti­men­ta­les, de tác­ti­ca y estra­te­gia de insu­rrec­ción de los manua­les mas archi­co­no­ci­dos de nues­tros enemigos.

Hay que saber por qué lucha­ron nues­tros fami­lia­res. Y lucha­ron por­que Eus­kal Herria fue­ra inde­pen­dien­te y socia­lis­ta. ¿A qué vie­ne decir que nun­ca debió pasar? ¿Aca­so pre­ten­deis hacer­nos creer que sin luchar hubie­ra­mos podi­do con­se­guir algo? ¿Qué es lo que no debió pasar/​lo que no debe pasar? Que nos ocu­pen y explo­ten o que luche­mos ante la ocu­pa­ción y explo­ta­ción. ¡Hablad cla­ro! ¡Debía­mos luchar o no! ¿Y si no hubie­ra­mos lucha­do el impe­rio espa­ñol o el fran­cés nos hubie­ra reco­no­ci­do como nación y res­pe­ta­do el esta­tus que hubie­ra­mos deci­di­do a nivel social para nue­tro pueblo?

Habláis del «gobierno vas­co». Es decir, el de vas­con­ga­das. Habláis como la EITB, habláis como los enemi­gos de Eus­kal Herria. Y repe­ti­mos que nos diri­gi­mos a los por­ta­vo­ces de Etxe­rat. Bas­ta de insul­tos a Eus­kal Herria y a todo lo que ha pade­ci­do, en cla­ve per­so­nal, a nivel de tor­tu­ra, de nega­cion del ser vas­co, de su pro­pio ser, como, colec­ti­vo humano, como pueblo.

¿De qué futu­ro, con garan­tias habláis? Una de dos. O los que hemos lucha­do (y lucha­mos) por el pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co tene­mos que decir que nun­ca más lo vol­ve­re­mos a hacer, o Espa­ña y Fran­cia tie­nen que reco­no­cer­nos. No hay pun­to intermedio.

Etxe­rat habla de la socie­dad y de sus repre­sen­tan­tes polí­ti­cos. Una vez más deci­mos que ese no es el pen­sa­min­to mayo­ri­ta­rio de los y las que com­po­nen esa aso­cia­ción. ¿De qué socie­dad hablan? ¿De qué repre­sen­tan­tes? ¿De qué situa­cion democrática?

Res­pe­ta­mos el dolor de cual­quie­ra, pero Eus­kal Herria es la some­ti­da y los que pre­ten­den defen­der­la tam­bien. Esa, y no otra, es la pri­me­ra cues­tión a la que en nin­gún caso se pue­de renunciar.

Dais ver­güen­za, por­ta­vo­ces de Etxe­rat. Sabéis que tene­mos com­pas vas­cos con dos horas de patio enre­ja­do y sin ver a nadie. No mere­céis nues­tro respeto.

Gora Eus­kal Herria Aska­tua eta Sozialista!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

3 de mar­zo de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *