Xabier Agi­rre askatu!

IMG-20160119-WA0002

Atzo Xabier Agi­rre espetxe­ra­tu zuen Espai­nia­ko Auzi­te­gi Nazio­na­lak bere bal­din­tza­pe­ko aska­ta­su­na berri­kus­te­ko bis­ta­ra aur­kez­tu eta gero. Due­la gutxi, sei urte eta erdi­ko zigo­rra eza­rri zio­ten. Honen aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

  • Gure lehe­nen­go hitzak Xabie­rren­tzat eta bere fami­lia­ren­tzat dira ezin­bes­tean. Gure elkar­ta­sun osoa eta besar­ka­da bero bat hela­ra­zi nahi diegu.

  • Bes­te­tik, Xabie­rren aska­ta­su­na gal­de egi­ten dugu eta auzi­te­gi faxis­ta honek Eus­kal Herrian zein bes­te herri oku­pa­tue­tan duen esku har­tze oro salatzen dugu. Eza­gu­na da Auzi­te­gi Nazio­na­la Eus­kal Herria­ren aur­ka bere­zi­ki sor­tu­ta­ko organo poli­ti­ko-judi­zia­la dela eta eza­gu­na ere jus­ti­zia zabal­tzea ezik, guz­tiz kon­tra­koa egin due­la. Auzi­te­gi Nazio­na­la Esta­tu espai­no­lak basa­ke­ri han­die­nei bide ema­te­ko ins­tru­men­tu nagu­sia izan da, gerra ziki­ne­tik mani­fes­ta­zioen debe­ku­ra, tor­tu­re­ta­tik anto­la­kun­de poli­ti­ko eta komu­ni­ka­bi­deen legez kan­po­ratzee­ta­ra. Ez dio­gu ema­ten Auzi­te­gi Nazio­na­la­ri ezta Esta­tu espai­no­la­ri ere eus­kal herri­ta­rron jar­due­ra poli­ti­koa eta bizitza bal­din­tzatze­ko inola­ko zile­gi­ta­su­nik, eta Eus­kal Herria bakean utzi arte borro­kan tin­ko jarrai­tu­ko dugu.

Buka­tu aurre­tik, berri­ro ere gogo­ra­ra­zi egin nahi dugu hau beza­la­ko atxi­lo­ke­ta poli­ti­koe­kin behin beti­koz bukatze­ko bide baka­rra amnis­tia dela. Ez da nahi­koa tar­te­ka auzi­te­gi hone­kin kar­tze­la saihes­te­ko akor­dioak lor­tzea, eta are gutxia­go akor­dio horiek epai­te­gi honen jar­due­ra­ri zile­gi­ta­su­na ema­te­ko balio bal­din badu­te. Gataz­ka­ren sus­traie­tan dau­den herri honen subira­no­ta­sun nazio­nal eta sozia­la­ren onar­pe­na­re­kin bate­ra eto­rri­ko da hain­bes­te borro­ka­tu­ta­ko eta hain gares­ti ordain­du­ta­ko bakea. Jo ta ke amnis­tia eta aska­ta­su­na lor­tu arte!

2016ko urta­rri­la­ren 20a.

Amnis­tia­ren eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *