Mani­fest Cri­da comunista

Qui som, d’on venim Els i les pro­mo­to­res i sig­nants d’aquest mani­fest ens con­si­de­rem here­ves del fil roig cata­là, és a dir, de les llui­tes popu­lars sofer­tes, ple­nes de vic­tò­ries i amar­gues derro­tes, del potent tei­xit asso­cia­tiu, del tre­ball per la llen­gua, de l’autoorganització dels i les tre­ba­lla­do­res, de l’assemblearisme sin­di­cal, de la resis­tèn­cia femi­nis­ta davant el cruel patriar­cat, dels moviments […]

La inde­pen­dèn­cia del poble o un nou pac­te entre elits. Valo­ra­ció d’Endavant OSAN en rela­ció a la situa­ció polí­ti­ca al Principat.

La inde­pen­dèn­cia del poble o un nou pac­te entre elits. Valo­ra­ció d’Endavant OSAN en rela­ció a la situa­ció polí­ti­ca al Prin­ci­pat. Avui, la CUP, i amb ella l’esquerra inde­pen­den­tis­ta i anti­ca­pi­ta­lis­ta, estan lliu­rant una bata­lla clau que pot ser deci­si­va en la pro­pe­ra eta­pa polí­ti­ca al Prin­ci­pat de Cata­lun­ya. En fun­ció d’aquesta bata­lla, la con­fron­ta­ció amb l’estat podria orientar-se […]

La inde­pen­den­cia del pue­blo o un nue­vo pac­to entre eli­tes. Valo­ra­ción de Enda­vant OSAN en rela­ción con la situa­ción polí­ti­ca en el Prin­ci­pat de Catalunya.

La inde­pen­den­cia del pue­blo o un nue­vo pac­to entre eli­tes. Valo­ra­ción de Enda­vant OSAN en rela­ción con la situa­ción polí­ti­ca en el Prin­ci­pat de Cata­lun­ya. Hoy, la CUP, y con ella la Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta y anti­ca­pi­ta­lis­ta, están libran­do una bata­lla cla­ve que pue­de ser deci­si­va en la pró­xi­ma eta­pa polí­ti­ca en el Prin­ci­pat de Cata­lun­ya. En fun­ción de […]

Mani­fies­to de la Cri­da Comunista

Quie­nes somos, de dón­de veni­mos Los y las pro­mo­to­ras y fir­man­tes de este mani­fies­to nos con­si­de­ra­mos here­de­ras del hilo rojo cata­lán, es decir, de las luchas popu­la­res sufri­das, lle­nas de vic­to­rias y amar­gas derro­tas, del poten­te teji­do aso­cia­ti­vo, del tra­ba­jo por la len­gua, de la auto­or­ga­ni­za­ción de los y las tra­ba­ja­do­ras, del asam­blea­ris­mo sin­di­cal, de la resis­ten­cia femi­nis­ta ante […]