[Eusk/Cast/Fra]300 pro­fe­sio­na­les de la comu­ni­ca­ción por la liber­tad de infor­ma­ción y con­tra la Ley Mordaza

goiburua_kazetaritza_ez_da_delitua

[Eus­ka­ra]

Mozal Legea­ren gai­ne­tik, kaze­ta­ritza ez da delitua

Eus­kal­du­non Egun­ka­ria­ren aur­ka­ko epai­ke­ta bide­ga­bea ber­tan behe­ra gera­tu iza­na ospa­tu genuen iaz Eus­kal Herri­ko gizar­tea­ren eta komu­ni­ka­bi­deen gehien­goak. Bai­na 2014 amai­tu aurre­tik, gure lan­bi­dea­ren jar­dun askea bal­din­tzatzen duen bes­te kasu batek asal­da­tu gin­tuen, eta bes­te behin, adie­raz­pen aska­ta­su­na­ren alde ager­tu beha­rrean gau­de. Topa​tu​.info heda­bi­dea­ren aur­ka­ko bide­ga­be­ke­ria eta ildo erre­pre­si­boan sakon­tze­ra dato­rren Espai­nia­ko Gober­nua­ren Mozal Legea (gaz­te­la­niaz Ley Mor­da­za) sala­tu nahi ditugu.

Legeak kaze­ta­rion lana­ri zuzen­ki era­gin­go dio, eta hori ezin dugu onar­tu. Mani­fes­ta­rien aur­ka­ko poli­zia­ren gehie­giz­ko inda­rra­ren era­bi­le­ra­ren berri ema­tea, etxe-gabetzeen zuze­ne­ko kon­ta­ki­zu­na egi­tea eta kole­gia­tu gabe­ko kaze­ta­ritza herri­ta­rra deli­tu bila­ka­tu nahi ditu Mozal Legeak, bes­teak bes­te. Arra­zoi hauen­ga­tik Nazioar­te­ko Zuzen­bi­deak giza esku­bi­de gisa onar­tu­ta­ko infor­matze­ko aska­ta­su­na murriz­tu­ko due­la sala­tu nahi dugu.

PPren gehien­goa­ri esker Espai­nia­ko Kon­gre­suan onar­tu dute Herri­ta­rren Segur­ta­su­ne­ra­ko Legea eta Sena­tua­ren onar­pe­na bes­te­rik ez du behar inda­rrean jar­tze­ko. Hale­re, Eus­kal Herrian honez­ke­ro badu­gu Mozal Legea­ri darion ikus­pe­gi murriz­tai­lea eta zigor­tzai­lea­ren lehen kal­te­tua: Topatu.info-ko Iraitz Sale­gi kazetaria.

2013ko martxoan Ernai gaz­te anto­la­kun­deak Urdu­ñan anto­la­tu zuen Gaz­te Dan­ba­da­ren eki­tal­di poli­ti­koan 7.000 lagun elkar­tu ziren. Eki­tal­di publi­koa eta ire­kia izan bazen ere, horren berri ema­tea­ga­tik inpu­tatu dute Topa​tu​.info heda­bi­de digi­ta­le­ko kaze­ta­ri Iraitz Sale­gi. Eus­kal Herri­ko eta Espai­nia­ko komu­ni­ka­bi­de askok eman zuten Urdu­ña­ko eki­tal­dia­ren berri, bai­na gure harri­du­ra­ra­ko, Topa​tu​.info izan da zigor­tze­ko bidean jarri duten heda­bi­de baka­rra. Ez dugu uler­tzen kaze­ta­ri bat zigor­tu nahi iza­tea zer­ga­tik eta bere lana egi­tea­ga­tik. Terro­ris­moa gora­tu iza­naz aku­sa­tu­ta Iraitz Sale­gi kaze­ta­ria­ren­tzat urte eta erdi­ko kar­tze­la zigo­rra eska­tu du fis­ka­lak, eta maiatza aldean (data zehaz­tu gabe dago) epai­tu­ko dute terro­ris­mo kasuen­tzat espre­su­ki sor­tu­ta­ko Espai­nia­ko Auzi­te­gi Nazionalean.

Bes­te hain­bat gau­za­ren artean, gure ingu­ru­ko eki­men, eki­tal­di, isti­lu, ger­ta­ka­ri edo mani­fes­ta­zioen berri ema­tea kaze­ta­rion egi­te­koa da, eta gure lan publi­koa egi­tea ezin da inolaz ere deli­tu bila­ka­tu. Mezu­la­ria zigor­tu nahi dute.

Aurre­ra begi­ra kaze­ta­rion lana bal­din­tzatze­ko saia­ke­ra izan dai­te­kee­la uste dugu. Ez gau­de prest legea­ren ize­nean infor­ma­zio aska­ta­su­na nola des­fi­gu­ratzen duten kon­tatze­ko. Ez dugu albis­te hori eman nahi. Topatu.info-ren aur­ka­ko epai­ke­tak gure lan­bi­dea ara­zo bila­ka­tu nahi du eta guk, kaze­ta­riok, gizar­tea­ren ara­zoei irten­bi­dea bilatzen lagun­tze­ko tres­na izan nahi dugu.

Kaze­ta­ritza demo­kra­zia­ren ber­mee­ta­ko bat iza­nik, askea izan­go da edo ez da kaze­ta­ritza­rik, ez demo­kra­zia­rik izango.
Kaze­ta­riok ez gara delitu!

[Cas­te­llano]

El perio­dis­mo no es deli­to, ¡no a la Ley Mordaza!

El pasa­do año la mayo­ría de la socie­dad y medios de comu­ni­ca­ción del País Vas­co cele­bra­mos el final del pro­ce­so judi­cial que nun­ca hubo de haber­se ini­cia­do con­tra Eus­kal­du­non Egun­ka­ria. Pero antes del cam­bio de año nos asal­tó un nue­vo ata­que que con­di­cio­na la liber­tad de nues­tro tra­ba­jo perio­dís­ti­co: la Ley de Segu­ri­dad Ciu­da­da­na, cono­ci­da como Ley Mor­da­za. Un con­jun­to de medi­das lega­les pro­mo­vi­das por el Gobierno Espa­ñol que ahon­da­rán en el aspec­to puni­ti­vo. Es por ello que debe­mos mani­fes­tar­nos, una vez más, en defen­sa de la liber­tad de expresión.

La Ley Mor­da­za va a afec­tar direc­ta­men­te al tra­ba­jo de los y las perio­dis­tas y ante ello no pode­mos mirar hacia otro lado. Infor­mar en mani­fes­ta­cio­nes públi­cas sobre el uso de la vio­len­cia poli­cial, con­tar en pri­me­ra per­so­na las viven­cias en un desahu­cio o el cono­ci­do como perio­dis­mo ciu­da­dano, entre otros tan­tos aspec­tos, se con­ver­ti­rán en posi­bles deli­tos en el momen­to en que la Ley Mor­da­za sea apro­ba­da. Que­re­mos poner en evi­den­cia que de ser así el dere­cho a la liber­tad de infor­ma­ción –reco­no­ci­do como dere­cho humano inalie­na­ble por el Dere­cho Inter­na­cio­nal– será cua­li­ta­ti­va­men­te cercenado.

A pesar del masi­vo recha­zo sus­ci­ta­do, apo­yán­do­se en su mayo­ría abso­lu­ta, el PP ha apro­ba­do la Ley Mor­da­za en el Con­gre­so Espa­ñol. A fal­ta del sí defi­ni­ti­vo del Sena­do para su pues­ta en mar­cha, la lógi­ca san­cio­na­do­ra y repre­si­va que ema­na de la Ley Mor­da­za ya se está apli­can­do en el País Vas­co. Ejem­plo de ello es el caso de la perio­dis­ta de Topa​tu​.info Iraitz Salegi.

En Mar­zo del 2013 la orga­ni­za­ción juve­nil Ernai orga­ni­zó en Ordu­ña unas jor­na­das bajo el nom­bre de “Gaz­te Dan­ba­da”. En el acto polí­ti­co prin­ci­pal asis­tie­ron cer­ca de 7.000 jóve­nes, tal y como die­ron noti­cia de ello diver­sos medios de difu­sión local, nacio­nal e inter­na­cio­nal. Aun así, por infor­mar sobre lo acon­te­ci­do en ese acto la Audien­cia Nacio­nal Espa­ño­la ha impu­tado a la perio­dis­ta del medio digi­tal Topa​tu​.info Iraitz Sale­gi. Bajo acu­sa­ción de enal­te­ci­mien­to al terro­ris­mo el fis­cal del Esta­do pide 18 meses de cár­cel para Sale­gi por el mero hecho de rea­li­zar su tra­ba­jo. Es decir, pena de cár­cel por infor­mar sobre un acto públi­co y abier­to al igual que hicie­ron el res­to de perio­dis­tas allí pre­sen­tes. En Mayo (la fecha está sin con­fir­mar) Sale­gi será juz­ga­da, y nos resul­ta incom­pren­si­ble ver a una com­pa­ñe­ra de pro­fe­sión en el ban­qui­llo de los acusados.

Entre muchos otros aspec­tos, el tra­ba­jo perio­dís­ti­co con­sis­te en infor­mar sobre los actos públi­cos de rele­van­cia. Sea cual sea el con­te­ni­do de mani­fes­ta­cio­nes, actos polí­ti­cos, movi­li­za­cio­nes o suce­sos públi­cos de cual­quier otro tipo, el tra­ba­jo infor­ma­ti­vo del perio­dis­ta nun­ca pue­de ser deli­to. No se debe juz­gar ni cas­ti­gar al mensajero.

Cree­mos que el caso de Topa​tu​.info pue­de ser un inten­to de con­di­cio­nar nues­tro tra­ba­jo perio­dís­ti­co en el futu­ro. No esta­mos dis­pues­tas a con­tar como en nom­bre de la ley des­fi­gu­ran la liber­tad de infor­ma­ción. No que­re­mos dar esa noti­cia. El jui­cio con­tra Sale­gi quie­re con­ver­tir en pro­ble­ma nues­tra pro­fe­sión y nosotros/​as, perio­dis­tas, que­re­mos ser una herra­mien­ta más para encon­trar solu­ción a los pro­ble­mas de nues­tra sociedad.

Una de las prin­ci­pa­les garan­tías de la demo­cra­cia es el perio­dis­mo, pero si no es libre, no habrá perio­dis­mo ni democracia.

¡Los y las perio­dis­tas no somos delito!

[Fra­nçais]

Le jour­na­lis­me n’est pas un délit; au delà de la Ley Mordaza

L’an der­nier, la majo­ri­té de la socié­té bas­que et des médias du Pays bas­que fêtaient l’abandon des pour­sui­tes con­tre le jour­nal Egun­ka­ria. Cepen­dant, avant la fin de l’année 2014 nous avons une fois de plus dû reven­di­quer notre droit à la liber­té d’expression au regard des cas qui ont per­tur­bé la bon­ne con­dui­te de notre tra­vail. Nous souhai­tons dénon­cer l’injustice subie par le média Topa​tu​.info et la répres­sion ren­for­cée par la Ley Mor­da­za mise en pla­ce par le Gou­ver­ne­ment espagnol.

Cet­te loi aura un impact direct sur le tra­vail des jour­na­lis­tes et nous ne pou­vons l’accepter. La Ley Mor­da­za veut empê­cher les jour­na­lis­tes d’informer sur l’utilisation exces­si­ve de la for­ce par les poli­ciers sur les mani­fes­tants, de sui­vre les évè­ne­ments tels que les expul­sions et plus géné­ra­le­ment stop­per le jour­na­lis­me cito­yen. Au vu de ces con­si­dé­ra­tions, nous déno­nçons le non-res­pect des Droits de l’Homme rela­tif à la liber­té d’information.

Grâ­ce à la majo­ri­té du Par­ti­do Popu­lar (PP), la loi de Sûre­té Cito­yen­ne a été approu­vée par le Con­grès espag­nol et elle n’a main­te­nant besoin que de son appro­ba­tion par le Sénat. Néan­moins, au Pays bas­que nous enre­gis­trons déjà une pre­miè­re vic­ti­me des effets de la vision res­tric­ti­ve et puni­ti­ve de la Ley Mor­da­za : la jour­na­lis­te de Topa​tu​.info Iraitz Salegi.

En Mars 2013, 7.000 per­son­nes s’étaient réu­nies au sein de l’évènement poli­ti­que Gaz­te Dan­ba­da orga­ni­sée par les jeu­nes de l’organisation Ernai à Urdu­ña. C’est à cau­se d’avoir sui­vi cet évè­ne­ment public et ouvert que la jour­na­lis­te du média en lig­ne de Topa​tu​.info, Iraitz Sale­gi a été pour­sui­vie. Plu­sieurs médias du Pays bas­que et d’Espagne avaient sui­vi l’évènement d’Urduña mais nous avons été sur­pris de cons­ta­ter que Topa​tu​.info ait été le seul média pour­sui­vi. Nous ne com­pre­nons pas que l’on puis­se vou­loir sanc­tion­ner un jour­na­lis­te pour avoir sim­ple­ment fait son tra­vail. Iraitz Sale­gi est accu­sée d’apologie du terro­ris­me ; en con­sé­quen­ce, le pro­cu­reur a deman­dé un an et demi de pri­son fer­me. Elle sera jugée en mai par l’Audiencia Nacio­nal, tri­bu­nal créé pour répon­dre aux ques­tions liées au terro­ris­me en Espagne.

Le rôle d’un jour­na­lis­te est de rap­por­ter l’information sur les évè­ne­ments, les initia­ti­ves, les inci­dents ou les mani­fes­ta­tions qui nous ento­urent et notre tra­vail public ne peut en aucun cas être qua­li­fié com­me un délit. Ici, ils veu­lent sanc­tion­ner le messager.

A long ter­me, nous pen­sons que cet­te loi rés­trein­dra notre tra­vail de jour­na­lis­te. Nous ne som­mes pas prêts à renon­cer à notre liber­té d’information au nom de leur loi. Nous ne vou­lons pas don­ner ce gen­re d’informations. Le pro­cès con­tre Topa​tu​.info veut fai­re de notre tra­vail un pro­blè­me, et nous jour­na­lis­tes, nous vou­lons aider à deve­nir la solu­tion aux pro­blè­mes de notre société.

Le jour­na­lis­me étant une garan­tie à la démo­cra­tie, il sera libre ou il n’y aura plus de jour­na­lis­tes, plus de démocratie.

Nous jour­na­lis­tes, ne som­mes pas des criminels !

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.