[Eusk/Cast/Fra]300 pro­fe­sio­na­les de la comu­ni­ca­ción por la liber­tad de infor­ma­ción y con­tra la Ley Mordaza

goiburua_kazetaritza_ez_da_delitua

[Eus­ka­ra]

Mozal Legea­ren gai­ne­tik, kaze­ta­ritza ez da delitua

Eus­kal­du­non Egun­ka­ria­ren aur­ka­ko epai­ke­ta bide­ga­bea ber­tan behe­ra gera­tu iza­na ospa­tu genuen iaz Eus­kal Herri­ko gizar­tea­ren eta komu­ni­ka­bi­deen gehien­goak. Bai­na 2014 amai­tu aurre­tik, gure lan­bi­dea­ren jar­dun askea bal­din­tzatzen duen bes­te kasu batek asal­da­tu gin­tuen, eta bes­te behin, adie­raz­pen aska­ta­su­na­ren alde ager­tu beha­rrean gau­de. Topa​tu​.info heda­bi­dea­ren aur­ka­ko bide­ga­be­ke­ria eta ildo erre­pre­si­boan sakon­tze­ra dato­rren Espai­nia­ko Gober­nua­ren Mozal Legea (gaz­te­la­niaz Ley Mor­da­za) sala­tu nahi ditugu.

Legeak kaze­ta­rion lana­ri zuzen­ki era­gin­go dio, eta hori ezin dugu onar­tu. Mani­fes­ta­rien aur­ka­ko poli­zia­ren gehie­giz­ko inda­rra­ren era­bi­le­ra­ren berri ema­tea, etxe-gabetzeen zuze­ne­ko kon­ta­ki­zu­na egi­tea eta kole­gia­tu gabe­ko kaze­ta­ritza herri­ta­rra deli­tu bila­ka­tu nahi ditu Mozal Legeak, bes­teak bes­te. Arra­zoi hauen­ga­tik Nazioar­te­ko Zuzen­bi­deak giza esku­bi­de gisa onar­tu­ta­ko infor­matze­ko aska­ta­su­na murriz­tu­ko due­la sala­tu nahi dugu.

PPren gehien­goa­ri esker Espai­nia­ko Kon­gre­suan onar­tu dute Herri­ta­rren Segur­ta­su­ne­ra­ko Legea eta Sena­tua­ren onar­pe­na bes­te­rik ez du behar inda­rrean jar­tze­ko. Hale­re, Eus­kal Herrian honez­ke­ro badu­gu Mozal Legea­ri darion ikus­pe­gi murriz­tai­lea eta zigor­tzai­lea­ren lehen kal­te­tua: Topatu.info-ko Iraitz Sale­gi kazetaria.

2013ko martxoan Ernai gaz­te anto­la­kun­deak Urdu­ñan anto­la­tu zuen Gaz­te Dan­ba­da­ren eki­tal­di poli­ti­koan 7.000 lagun elkar­tu ziren. Eki­tal­di publi­koa eta ire­kia izan bazen ere, horren berri ema­tea­ga­tik inpu­tatu dute Topa​tu​.info heda­bi­de digi­ta­le­ko kaze­ta­ri Iraitz Sale­gi. Eus­kal Herri­ko eta Espai­nia­ko komu­ni­ka­bi­de askok eman zuten Urdu­ña­ko eki­tal­dia­ren berri, bai­na gure harri­du­ra­ra­ko, Topa​tu​.info izan da zigor­tze­ko bidean jarri duten heda­bi­de baka­rra. Ez dugu uler­tzen kaze­ta­ri bat zigor­tu nahi iza­tea zer­ga­tik eta bere lana egi­tea­ga­tik. Terro­ris­moa gora­tu iza­naz aku­sa­tu­ta Iraitz Sale­gi kaze­ta­ria­ren­tzat urte eta erdi­ko kar­tze­la zigo­rra eska­tu du fis­ka­lak, eta maiatza aldean (data zehaz­tu gabe dago) epai­tu­ko dute terro­ris­mo kasuen­tzat espre­su­ki sor­tu­ta­ko Espai­nia­ko Auzi­te­gi Nazionalean.

Bes­te hain­bat gau­za­ren artean, gure ingu­ru­ko eki­men, eki­tal­di, isti­lu, ger­ta­ka­ri edo mani­fes­ta­zioen berri ema­tea kaze­ta­rion egi­te­koa da, eta gure lan publi­koa egi­tea ezin da inolaz ere deli­tu bila­ka­tu. Mezu­la­ria zigor­tu nahi dute.

Aurre­ra begi­ra kaze­ta­rion lana bal­din­tzatze­ko saia­ke­ra izan dai­te­kee­la uste dugu. Ez gau­de prest legea­ren ize­nean infor­ma­zio aska­ta­su­na nola des­fi­gu­ratzen duten kon­tatze­ko. Ez dugu albis­te hori eman nahi. Topatu.info-ren aur­ka­ko epai­ke­tak gure lan­bi­dea ara­zo bila­ka­tu nahi du eta guk, kaze­ta­riok, gizar­tea­ren ara­zoei irten­bi­dea bilatzen lagun­tze­ko tres­na izan nahi dugu.

Kaze­ta­ritza demo­kra­zia­ren ber­mee­ta­ko bat iza­nik, askea izan­go da edo ez da kaze­ta­ritza­rik, ez demo­kra­zia­rik izango.
Kaze­ta­riok ez gara delitu!

[Cas­te­llano]

El perio­dis­mo no es deli­to, ¡no a la Ley Mordaza!

El pasa­do año la mayo­ría de la socie­dad y medios de comu­ni­ca­ción del País Vas­co cele­bra­mos el final del pro­ce­so judi­cial que nun­ca hubo de haber­se ini­cia­do con­tra Eus­kal­du­non Egun­ka­ria. Pero antes del cam­bio de año nos asal­tó un nue­vo ata­que que con­di­cio­na la liber­tad de nues­tro tra­ba­jo perio­dís­ti­co: la Ley de Segu­ri­dad Ciu­da­da­na, cono­ci­da como Ley Mor­da­za. Un con­jun­to de medi­das lega­les pro­mo­vi­das por el Gobierno Espa­ñol que ahon­da­rán en el aspec­to puni­ti­vo. Es por ello que debe­mos mani­fes­tar­nos, una vez más, en defen­sa de la liber­tad de expresión.

La Ley Mor­da­za va a afec­tar direc­ta­men­te al tra­ba­jo de los y las perio­dis­tas y ante ello no pode­mos mirar hacia otro lado. Infor­mar en mani­fes­ta­cio­nes públi­cas sobre el uso de la vio­len­cia poli­cial, con­tar en pri­me­ra per­so­na las viven­cias en un desahu­cio o el cono­ci­do como perio­dis­mo ciu­da­dano, entre otros tan­tos aspec­tos, se con­ver­ti­rán en posi­bles deli­tos en el momen­to en que la Ley Mor­da­za sea apro­ba­da. Que­re­mos poner en evi­den­cia que de ser así el dere­cho a la liber­tad de infor­ma­ción –reco­no­ci­do como dere­cho humano inalie­na­ble por el Dere­cho Inter­na­cio­nal– será cua­li­ta­ti­va­men­te cercenado.

A pesar del masi­vo recha­zo sus­ci­ta­do, apo­yán­do­se en su mayo­ría abso­lu­ta, el PP ha apro­ba­do la Ley Mor­da­za en el Con­gre­so Espa­ñol. A fal­ta del sí defi­ni­ti­vo del Sena­do para su pues­ta en mar­cha, la lógi­ca san­cio­na­do­ra y repre­si­va que ema­na de la Ley Mor­da­za ya se está apli­can­do en el País Vas­co. Ejem­plo de ello es el caso de la perio­dis­ta de Topa​tu​.info Iraitz Salegi.

En Mar­zo del 2013 la orga­ni­za­ción juve­nil Ernai orga­ni­zó en Ordu­ña unas jor­na­das bajo el nom­bre de “Gaz­te Dan­ba­da”. En el acto polí­ti­co prin­ci­pal asis­tie­ron cer­ca de 7.000 jóve­nes, tal y como die­ron noti­cia de ello diver­sos medios de difu­sión local, nacio­nal e inter­na­cio­nal. Aun así, por infor­mar sobre lo acon­te­ci­do en ese acto la Audien­cia Nacio­nal Espa­ño­la ha impu­tado a la perio­dis­ta del medio digi­tal Topa​tu​.info Iraitz Sale­gi. Bajo acu­sa­ción de enal­te­ci­mien­to al terro­ris­mo el fis­cal del Esta­do pide 18 meses de cár­cel para Sale­gi por el mero hecho de rea­li­zar su tra­ba­jo. Es decir, pena de cár­cel por infor­mar sobre un acto públi­co y abier­to al igual que hicie­ron el res­to de perio­dis­tas allí pre­sen­tes. En Mayo (la fecha está sin con­fir­mar) Sale­gi será juz­ga­da, y nos resul­ta incom­pren­si­ble ver a una com­pa­ñe­ra de pro­fe­sión en el ban­qui­llo de los acusados.

Entre muchos otros aspec­tos, el tra­ba­jo perio­dís­ti­co con­sis­te en infor­mar sobre los actos públi­cos de rele­van­cia. Sea cual sea el con­te­ni­do de mani­fes­ta­cio­nes, actos polí­ti­cos, movi­li­za­cio­nes o suce­sos públi­cos de cual­quier otro tipo, el tra­ba­jo infor­ma­ti­vo del perio­dis­ta nun­ca pue­de ser deli­to. No se debe juz­gar ni cas­ti­gar al mensajero.

Cree­mos que el caso de Topa​tu​.info pue­de ser un inten­to de con­di­cio­nar nues­tro tra­ba­jo perio­dís­ti­co en el futu­ro. No esta­mos dis­pues­tas a con­tar como en nom­bre de la ley des­fi­gu­ran la liber­tad de infor­ma­ción. No que­re­mos dar esa noti­cia. El jui­cio con­tra Sale­gi quie­re con­ver­tir en pro­ble­ma nues­tra pro­fe­sión y nosotros/​as, perio­dis­tas, que­re­mos ser una herra­mien­ta más para encon­trar solu­ción a los pro­ble­mas de nues­tra sociedad.

Una de las prin­ci­pa­les garan­tías de la demo­cra­cia es el perio­dis­mo, pero si no es libre, no habrá perio­dis­mo ni democracia.

¡Los y las perio­dis­tas no somos delito!

[Fra­nçais]

Le jour­na­lis­me n’est pas un délit; au delà de la Ley Mordaza

L’an der­nier, la majo­ri­té de la socié­té bas­que et des médias du Pays bas­que fêtaient l’abandon des pour­sui­tes con­tre le jour­nal Egun­ka­ria. Cepen­dant, avant la fin de l’année 2014 nous avons une fois de plus dû reven­di­quer notre droit à la liber­té d’expression au regard des cas qui ont per­tur­bé la bon­ne con­dui­te de notre tra­vail. Nous souhai­tons dénon­cer l’injustice subie par le média Topa​tu​.info et la répres­sion ren­for­cée par la Ley Mor­da­za mise en pla­ce par le Gou­ver­ne­ment espagnol.

Cet­te loi aura un impact direct sur le tra­vail des jour­na­lis­tes et nous ne pou­vons l’accepter. La Ley Mor­da­za veut empê­cher les jour­na­lis­tes d’informer sur l’utilisation exces­si­ve de la for­ce par les poli­ciers sur les mani­fes­tants, de sui­vre les évè­ne­ments tels que les expul­sions et plus géné­ra­le­ment stop­per le jour­na­lis­me cito­yen. Au vu de ces con­si­dé­ra­tions, nous déno­nçons le non-res­pect des Droits de l’Homme rela­tif à la liber­té d’information.

Grâ­ce à la majo­ri­té du Par­ti­do Popu­lar (PP), la loi de Sûre­té Cito­yen­ne a été approu­vée par le Con­grès espag­nol et elle n’a main­te­nant besoin que de son appro­ba­tion par le Sénat. Néan­moins, au Pays bas­que nous enre­gis­trons déjà une pre­miè­re vic­ti­me des effets de la vision res­tric­ti­ve et puni­ti­ve de la Ley Mor­da­za : la jour­na­lis­te de Topa​tu​.info Iraitz Salegi.

En Mars 2013, 7.000 per­son­nes s’étaient réu­nies au sein de l’évènement poli­ti­que Gaz­te Dan­ba­da orga­ni­sée par les jeu­nes de l’organisation Ernai à Urdu­ña. C’est à cau­se d’avoir sui­vi cet évè­ne­ment public et ouvert que la jour­na­lis­te du média en lig­ne de Topa​tu​.info, Iraitz Sale­gi a été pour­sui­vie. Plu­sieurs médias du Pays bas­que et d’Espagne avaient sui­vi l’évènement d’Urduña mais nous avons été sur­pris de cons­ta­ter que Topa​tu​.info ait été le seul média pour­sui­vi. Nous ne com­pre­nons pas que l’on puis­se vou­loir sanc­tion­ner un jour­na­lis­te pour avoir sim­ple­ment fait son tra­vail. Iraitz Sale­gi est accu­sée d’apologie du terro­ris­me ; en con­sé­quen­ce, le pro­cu­reur a deman­dé un an et demi de pri­son fer­me. Elle sera jugée en mai par l’Audiencia Nacio­nal, tri­bu­nal créé pour répon­dre aux ques­tions liées au terro­ris­me en Espagne.

Le rôle d’un jour­na­lis­te est de rap­por­ter l’information sur les évè­ne­ments, les initia­ti­ves, les inci­dents ou les mani­fes­ta­tions qui nous ento­urent et notre tra­vail public ne peut en aucun cas être qua­li­fié com­me un délit. Ici, ils veu­lent sanc­tion­ner le messager.

A long ter­me, nous pen­sons que cet­te loi rés­trein­dra notre tra­vail de jour­na­lis­te. Nous ne som­mes pas prêts à renon­cer à notre liber­té d’information au nom de leur loi. Nous ne vou­lons pas don­ner ce gen­re d’informations. Le pro­cès con­tre Topa​tu​.info veut fai­re de notre tra­vail un pro­blè­me, et nous jour­na­lis­tes, nous vou­lons aider à deve­nir la solu­tion aux pro­blè­mes de notre société.

Le jour­na­lis­me étant une garan­tie à la démo­cra­tie, il sera libre ou il n’y aura plus de jour­na­lis­tes, plus de démocratie.

Nous jour­na­lis­tes, ne som­mes pas des criminels !

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *