[Eusk/​Cast] Amnis­tia, inde­pen­den­tzia eta sozialismoa!

Eus­ke­ra Eus­kal Herri lan­gi­lea­ren borro­ka­ren aurrean, erre­pre­sio hut­sa eta gor­di­na izan da bi esta­tu zapal­tzai­leek, Espai­nia eta Fran­tzia, beti era­bi­li­ta­ko eran­tzun baka­rra, alder­di guz­tie­tan: hil­ke­tak, atxi­lo­ke­tak, tor­tu­rak, espetxeal­di luzeak, ile­ga­li­za­zioak… Erre­pre­sioa­ren ondo­rioz mili­tan­te uga­ri espetxe­ra­tuak, erbes­te­ra­tuak. depor­ta­tuak, hilak suer­ta­tu dire­la­rik. Herri lan­gi­leak gogoan izan du beti erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen egoe­ra, hor­taz, hasie­ra bate­tik AMNISTIA har­tu egin […]