[Eusk/​Cast] Amnis­tia, inde­pen­den­tzia eta sozialismoa!

Eus­ke­ra

Eus­kal Herri lan­gi­lea­ren borro­ka­ren aurrean, erre­pre­sio hut­sa eta gor­di­na izan da bi esta­tu zapal­tzai­leek, Espai­nia eta Fran­tzia, beti era­bi­li­ta­ko eran­tzun baka­rra, alder­di guz­tie­tan: hil­ke­tak, atxi­lo­ke­tak, tor­tu­rak, espetxeal­di luzeak, ile­ga­li­za­zioak… Erre­pre­sioa­ren ondo­rioz mili­tan­te uga­ri espetxe­ra­tuak, erbes­te­ra­tuak. depor­ta­tuak, hilak suer­ta­tu direlarik.

Herri lan­gi­leak gogoan izan du beti erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen egoe­ra, hor­taz, hasie­ra bate­tik AMNISTIA har­tu egin zuen hel­bu­ru aldae­zin­tzat. Beti bizi­ki eska­tu du eus­kal pre­so poli­ti­ko guz­tiak askatzea, ihes­la­riak nahiz depor­ta­tuak itzul­tzea eta, bere­zi­ki, erre­pre­sioa era­gin duten zer­ga­tiak des­age­rra­raz­tea. Ale­gia, den-denak libre bizitzea inde­pen­den­te eta sozia­lis­ta den Eus­kal Herrian.

Askatze pro­ze­suan, bi esta­tuek bahi­tu­rik dauz­ka­te espetxe­ra­tuak eta haien era­bil­pe­na egin­go du, herri borro­ka men­pe­ratze alde­ra, erre­pre­sa­lia­tuen alde­ko alda­rri­ka­pen oro­ri biz­kar ema­nez, demo­kra­ti­koak eta pre­miaz­ko huma­ni­ta­rioak badi­ra ere. Horre­ta­ra, herri gisa kol­patzen gai­tuz­ten irten­bi­deak eskai­ni egin­go dituz­te bes­te­rik ez, hala nola, damu lotsa­ga­rriak, Nan­cla­res dotri­na irain­ga­rria edo enpa­ra­uak. Horre­la­ko kar­tze­la-poli­ti­kak, hau da, saka­ba­na­ke­tak, iso­la­men­duak, mia­ke­tak, jipoiak eta aba­rrak, pre­soen inte­gri­ta­te fisi­ko eta mora­la haus­tea du hel­bu­ru, amo­re eman deza­ten. Gataz­ka­ren kon­pon­bi­dea­ri buruz bi esta­tuek duten ikus­pe­gia, ezin dugu ahaz­tu, erren­di­zioan eta inpo­sa­tu­ri­ko nazio- nahiz kla­se-opre­sioa men­pe­ko gisa onar­tzean datza. Eus­kal pre­so poli­ti­koek gogo biziz ari­tu dira beraien arte­ko bata­su­na­ri eta herria­ren borro­ka­ri eus­te ahal izateko.

Plan­te­atu­ta­koa­ren ara­be­ra, beha­rrez­kotzat jotzen da alde­ko indar-korre­la­zio bat pre­soak etxe­ra ekar­tze alde­ra, horre­ta­ra­ko, gutxie­ne­ko bal­din­tzen akor­dio erdies­te­ko pre­mia dago pre­soen giza esku­bi­deei dago­kie­nez, aha­lik eta jen­dar­te-babe­sik han­die­na­re­kin, aldi berean, amnis­tia hori­zon­tean dugun faro bat beza­la gel­di­tu behar due­la dio­te, eta, gehie­nez ere, oina­rri sozia­la kohe­sio­natze­ko bar­ne­ko apeua dela. Plan­te­amen­du hori bat dator Sor­tuk abia­tu­ri­ko estra­te­gia­ren beha­rre­kin, izan ere, pre­soen sub­jek­tu poli­ti­koa­ren izae­ra des­ager­tze­ko beha­rra dau­ka, afe­ra­ri hala moduz­ko irten­bi­dea ema­tea­rren, eta, era berean, nazio- nahiz gizar­te-opre­sioak baliz­ko defi­zit demo­kra­ti­koa­ren alder­di baten eran­tzu­na bes­te­rik ez dela sines­ta­raz­tea­rren, eurek afe­ra­ri irten­bi­de bat bila­tu­ko bai­tio­te ira­gar­tzen duten hau­tes­kun­dee­ta­ko hege­mo­nia­ren bitartez.

Amnis­tia alda­rri­katzeak ezta­bai­da poli­ti­ka­ren erdi­gu­nean kokatzen du ara­zo nagu­sia, hau da, nazio- nahiz kla­se-opre­sioa, gataz­ka­ren jite poli­ti­koa aska­pen-borro­ka iraul­tzai­le gisa eta amnis­tia dator­kee­la anta­go­nis­mo horiek gain­di­tu­ta­koan soilik.

Gure ustez, behin eta berriz gorai­pa­tu­ri­ko «alde­ba­kar­ta­su­na» ez da balia­ga­rria ger­tatzen fun­tsez­ko zere­gin batean aurre­ra egi­te­ko, ale­gia, gerra­ko pre­soak askatzea espai­niar esta­tua­ren atza­pa­rre­ta­tik. Argi geratzen da alde­ba­kar­ta­su­nak nahi­koa pre­sio­rik era­gi­ten ez die­la esta­tu oku­patzai­leei. Hor­taz, amnis­tia­ren alde­ko borro­ka alde batean uztea da ezker aber­tza­lea­ren zati baten poli­ti­ka­ren akats nagu­sie­ta­ko bat.

Argi utzi nahi izan­go genu­ke ezke­rre­ko poli­ti­kan aurre­ra egi­te­ko lagun­ga­rri gisa egin dela gure plan­te­amen­dua, Eus­kal Herri­ko egoe­ra­ren azter­ke­ta zehatza berriz bere esku har dezan, bai eta, dau­den kon­trae­sa­nak ere, eta hor­tik abia­tu­rik sub­jek­tu iraul­tzai­lea eta gaur egun­go zere­gi­nak zehaz­tu ditzan berri­ro ere.

Gure iru­di­ra­ko, Eus­kal Herri­ko gaur egun­go egoe­ra­ri erre­pa­ra­tuz, ezin deza­ke­gu albo batean utzi amnis­tia­ren alde­ko borro­ka, behar-beha­rrez­koa bai­ta horre­la­ko borro­ka­ri eus­tea. Geu­re burua anto­la­tu beha­rra dau­ka­gu eta amnis­tia­ren alda­rri­ka­pen irmoa kale­ra­tu. Ez gehia­go itxaron.

Egia esa­te­ko, eus­kal pre­so poli­ti­koak espai­niar eta fran­tses espetxee­ta­tik pix­ka­na­ka ate­ratze­ko pau­soak eman ditza­ke­gu, esa­te bate­ra­ko, gai­xo­rik dau­de­nak. Hala­ber, aurre­ra­pau­so han­dia izan­go litza­te­ke denak Eus­kal Herri­ratzea, ala­bai­na, ezin deza­ke­gu inoiz ahaz­tu amnis­tia dugu­la hel­bu­rutzat. Zati­ka­ko lor­pe­nak ondo dau­de bal­din eta hel­bu­ruak hur­bi­la­go geratzen bazaiz­ki­gu, betie­re gure begi-bis­ta­tik gal­du gabe.

Hori guz­tia dela eta, deial­dia zabal­du nahi dugu urta­rri­la­ren 10eko mobi­li­za­zio guz­tie­tan par­te har­tze­ko. Izan ere, egun horre­tan amnis­tia­ren eska­ki­zu­na pre­sen­te egon behar da Bilbon.

Boltxe Kolek­ti­boa

2015eko urta­rri­lak 4

Cas­te­llano

Ante la lucha del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co, los dos Esta­dos opre­so­res, el espa­ñol y el fran­cés, han dado siem­pre una sola res­pues­ta: repre­sión pura y dura en todas sus ver­tien­tes: ase­si­na­tos, deten­cio­nes, tor­tu­ras, lar­gas penas de cár­cel, ile­ga­li­za­cio­nes… Esta repre­sión ha teni­do como resul­ta­do que para muchos mili­tan­tes la cár­cel, el exi­lio, la depor­ta­ción, la muerte.

El pue­blo tra­ba­ja­dor no ha olvi­da­do nun­ca la situa­ción de los repre­sa­lia­dos polí­ti­cos y des­de el prin­ci­pio adop­tó un obje­ti­vo ina­mo­vi­ble la AMNISTÍA. Siem­pre ha exi­gi­do la liber­tad de todos y todas las pre­sas polí­ti­cas vas­cas, la vuel­ta de todas los exi­lia­dos y depor­ta­dos, y sobre todo que des­apa­rez­can las cau­sas que han pro­pi­cia­do esta repre­sión. Que todas y todos vivan libres en una Eus­kal Herria inde­pen­dien­te y socialista.

Para los Esta­dos son rehe­nes en este pro­ce­so de libe­ra­ción y uti­li­za­rá a los pri­sio­ne­ros para doble­gar la lucha popu­lar dan­do la espal­da a cual­quier tipo de rei­vin­di­ca­ción res­pec­to a los repre­sa­lia­dos por muy demo­crá­ti­ca o urgen­te­men­te huma­ni­ta­ria que esta sea. Solo ofre­ce­rán sali­das que les supon­ga dar­nos un gol­pe como pue­blo, como a tra­vés de los ver­gon­zo­sos arre­pen­ti­mien­tos, de la infa­me doc­tri­na Nan­cla­res o similares.

Median­te la polí­ti­ca car­ce­la­ria de la dis­per­sión, del ais­la­mien­to, de los cacheos, las pali­zas se bus­ca rom­per­los físi­ca y moral­men­te para que se rindan.

La visión que tie­nen los Esta­dos de la solu­ción al con­flic­to, no pode­mos olvi­dar­lo, pasa por la ren­di­ción, la acep­ta­ción como súb­di­tos de la opre­sión nacio­nal y de cla­se que nos impo­nen. Los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas han lucha­do encar­ni­za­da­men­te para man­te­ner­se uni­dos entre ellos y con su pue­blo en lucha.

Se plan­tea que es nece­sa­ria una corre­la­ción de fuer­zas favo­ra­ble para poder traer los pre­sos y las pre­sas a casa, que para eso es nece­sa­rio un acuer­do de míni­mos en cuan­to a los dere­chos huma­nos de las per­so­nas pre­sas con el más amplio apo­yo social y que la amnis­tía debe que­dar­se como un faro en el hori­zon­te y que como mucho es un recla­mo interno para cohe­sio­nar a la base social. Este plan­tea­mien­to res­pon­de a las nece­si­da­des de la estra­te­gia pues­ta en mar­cha por Sor­tu que nece­si­ta que des­apa­rez­can los pre­sos como suje­to polí­ti­co y dar­le cual­quier sali­da al tema para hacer creer que la opre­sión nacio­nal y social no es más que un aspec­to de un supues­to défi­cit demo­crá­ti­co que ellos van a solu­cio­nar median­te la futu­ra hege­mo­nía elec­to­ral que vaticinan.

Rei­vin­di­car la amnis­tía sitúa en el cen­tro del deba­te polí­ti­co el pro­ble­ma cen­tral, la opre­sión nacio­nal y de cla­se, el aspec­to polí­ti­co del con­flic­to como lucha revo­lu­cio­na­ria de libe­ra­ción y que la amnis­tía solo pue­de venir de la supera­ción de estos antagonismos.

Pen­sa­mos que la tan cacarea­da «uni­la­te­ra­li­dad» no está sir­vien­do para avan­zar en una de las tareas fun­da­men­ta­les, sacar a los pri­sio­ne­ros y pri­sio­ne­ras de gue­rra de las garras del Esta­do espa­ñol. Está que­dan­do cla­ro que la uni­la­te­ra­li­dad no crea la sufi­cien­te pre­sión a los Esta­dos ocu­pan­tes. Y uno de los gran­des fallos de esta polí­ti­ca lle­va­da a cabo por una par­te de la izquier­da aber­tza­le es el aban­dono de la lucha por la amnistía.

Qui­sié­ra­mos dejar cla­ro que todo esto que plan­tea­mos lo hace­mos para ayu­dar a avan­zar en el camino de una polí­ti­ca de izquier­da que reto­me en sus manos el aná­li­sis con­cre­to de la situa­ción en Eus­kal Herria, las con­tra­dic­cio­nes exis­ten­tes, y a par­tir de ahí rede­fi­nir el suje­to revo­lu­cio­na­rio y sus tareas actuales.

Pen­sa­mos que en la situa­ción actual en Eus­kal Herria no pode­mos dejar de lado la lucha por la amnis­tía, es una nece­si­dad impe­rio­sa luchar por ella. Tene­mos que orga­ni­zar­nos, tene­mos que salir a la calle exi­gien­do la amnis­tía. No espe­re­mos más.

Es cier­to que pode­mos dar pasos para ir sacan­do a pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas de las cár­ce­les espa­ño­las y fran­ce­sas, por ejem­plo los y las pre­sas enfer­mas. Y sería un gran paso que con­si­guié­ra­mos tener­los entre noso­tros, pero no debe­mos olvi­dar en nin­gún momen­to nues­tro obje­ti­vo, la amnis­tía. Las con­quis­tas par­cia­les están bien si sir­ven para avan­zar hacia nues­tros obje­ti­vos, sin per­der­los de vis­ta en nin­gún momento.

Por ello hace­mos un lla­ma­mien­to a acu­dir a todas las movi­li­za­cio­nes que ten­gan lugar el 10 de enero. Ese día la exi­gen­cia de amnis­tía debe estar pre­sen­te en Bilbao.

Boltxe Kolek­ti­boa

4 de enero de 2015

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *