Tre­ce orga­ni­za­cións nacio­nais cha­man a par­ti­ci­par na mani­fes­ta­ción de Cau­sa Galiza

Repre­sen­tan­tes de tre­ce orga­ni­za­cións sobe­ra­nis­tas xun­tá­ron­se esta mañá na Pra­za de San Mar­ti­ño Pina­rio da capi­tal gale­ga para mos­trar o seu apoio á mani­fes­ta­ción con­vo­ca­da por Cau­sa Gali­za para este 25 de xullo, que sai­rá ás 12:30 da Ala­me­da de Com­pos­te­la. As enti­da­des, asi­nan­tes do Acor­do Demo­crá­ti­co Nacio­nal (ADN) pre­sen­ta­do o pasa­do 18 de decem­bro en Pon­te­ve­dra, destacaron […]

Soli­da­ri­tat amb el dos inde­pen­den­tis­tes mul­tats per haver par­ti­ci­pat a un acte de suport a Bil­du – Lli​ber​tat​.cat

En soli­da­ri­tat amb les per­so­nes encau­sa­des, dema­nen la fina­litza­ció i reti­ra­da del pro­ce­di­ment san­cio­na­dor, a la vega­da que dema­nen el suport de la res­ta de la ciu­ta­da­nia amb noves adhe­sions, tot fent una cri­da per a pos­te­riors mobi­litza­cions. «Ser soli­da­ri no és cap delic­te» apun­ten. Aquest mig­dia en roda de prem­sa, un bon nom­bre de per­so­nes, col·lectius, asso­cia­cions i partits […]

Red Roja, se pre­sen­ta a la lucha como nue­va opción polí­ti­ca comunista

En los días 9 y 10 de julio tuvo lugar en el Cen­tro Social Oku­pa­do La Tra­ba, en Madrid, una Asam­blea Esta­tal de [email protected] compañ[email protected] de Corrien­te Roja (V Encuen­tro). Des­de dife­ren­tes terri­to­rios y pue­blos del Esta­do espa­ñol, nos dimos cita para con­cre­tar cómo estruc­tu­rar nues­tra orga­ni­za­ción, tras la rup­tu­ra pro­vo­ca­da por el sec­tor que se ha […]

[PDF] Extre­mas con­di­cio­nes de encar­cel­mien­to en Mexi­co para el refu­gia­do vas­co Luis Miguel Ipiña

El refu­gia­do polí­ti­co donos­tia­rra sufre unas con­di­cio­nes car­ce­la­rias extre­mas, según el movi­mien­to pro amnis­tía. El ciu­da­dano vas­co fue dete­ni­do y pos­te­rior­men­te encar­ce­la­do el pasa­do mes de mayo, acu­sa­do de «pose­sión de armas de fue­go de uso exclu­si­vo del Ejér­ci­to mexi­cano». Ipi­ña se encuen­tra enfer­mo de dia­be­tes e hiper­ten­sión. Ade­más, pade­ce reten­ción de líqui­dos, por lo que requiere […]

«La Vuel­ta Ciclis­ta a Espa­ña no es, ni va a ser bien­ve­ni­da a Eus­kal Herria»

En una rue­da de pren­sa cele­bra­da en Bil­bo, los ex ciclis­tas pro­fe­sio­na­les Unai Etxe­ba­rria y Josu­ne Arto­la­za­bal, en eus­ka­ra y cas­te­llano, en nom­bre, de Ara­lar, Alter­na­ti­ba, EA, izquier­da aber­tza­le, EHNE, LAB, HIRU, Gaz­te Aber­tza­leak, Anitzak, Bai Eus­kal Herria­ri, Eus­kal Herrian Eus­ka­raz, Ger­ni­ka Batzor­dea, Aska­pe­na y Esait –con­vo­can­te de la com­pa­re­cen­cia – , han dado a cono­cer su pos­tu­ra sobre el […]

Camps estu­dia pagar una mul­ta de més de 40.000 euros quan decla­ra tenir un patri­mo­ni de 13.500 – Lli​ber​tat​.cat

L’a­cu­sa­ció par­ti­cu­lar del PSPV-PSOE recla­ma 46.000 euros de mul­ta a Camps i la Fis­ca­lia Anti­co­rrup­ció en dema­na 41.250. Camps esta­ria estu­diant pagar aques­ta mul­ta quan va decla­rar que té un patri­mo­ni de 13.551 euros, segons cons­ta al Butlle­tí Ofi­cial de les Corts. Camps s’es­ta­ria plan­te­jant assu­mir una mul­ta de fins a 46.000 euros per evi­tar una mala imatge […]

A 75 años del alza­mien­to fran­quis­ta, con­ti­núa pen­dien­te la recu­pe­ra­ción de la memo­ria his­tó­ri­ca – Cesar Arrondo

Por la gra­ve­dad de los hechos antes enun­cia­dos, estos crí­me­nes fue­ron seña­la­dos des­de fina­les del siglo XIX como crí­me­nes con­tra la huma­ni­dad, y fue­ron reco­no­ci­dos como tales por el Dere­cho Inter­na­cio­nal. En tal sen­ti­do, no era des­co­no­ci­do para nadie que una vez esta­ble­ci­do el régi­men fran­quis­ta, el terror implan­ta­do sobre la pobla­ción civil fue deter­mi­nan­te para eli­mi­nar todo inten­to de estos ciu­da­da­nos para de acce­der a la justicia.

Luis Miguel Ipi­ña oso egoe­ra larrian dago Mexi­kon – Amnis­tia­ren Alde­ko Mugimendua

Luis Miguel Ipi­ña eus­kal ihes­la­ri poli­ti­koa maiatzean atxi­lo­tu zuten Mexi­kon eta geroz­tik oso egoe­ra larrian dago ber­tan espetxe batean. 60 urte ditu eta dia­be­te­saz gain hiper­ten­tsioa eta liki­doen erre­ten­tzioa ditu, oinak guz­tiz han­ditzen zaiz­kio­la­rik. Ondo­rioz eten­ga­be­ko sen­da­gi­lea­ren asis­ten­tzia behar du, eta medi­ka­man­tu jakin batzuk har­tu behar ditu bere eri­ta­su­nak zain­tze­ko. Espetxean mutu­rre­ko egoe­ran dago Luis […]