Soli­da­ri­tat amb el dos inde­pen­den­tis­tes mul­tats per haver par­ti­ci­pat a un acte de suport a Bil­du – Lli​ber​tat​.cat

En soli­da­ri­tat amb les per­so­nes encau­sa­des, dema­nen la fina­litza­ció i reti­ra­da del pro­ce­di­ment san­cio­na­dor, a la vega­da que dema­nen el suport de la res­ta de la ciu­ta­da­nia amb noves adhe­sions, tot fent una cri­da per a pos­te­riors mobi­litza­cions. «Ser soli­da­ri no és cap delic­te» apunten.

Aquest mig­dia en roda de prem­sa, un bon nom­bre de per­so­nes, col·lectius, asso­cia­cions i par­tits polí­tics s’han posi­cio­nat al cos­tat d’a­ques­tes dos per­so­nes que, «legal­ment i demo­crà­ti­ca, es mani­fes­ta­ren a Bur­jas­sot el pas­sat 5 de maig, fent ús d’uns drets inalie­na­bles com són els de la lliu­re reu­nió i la lli­ber­tat d’ex­pres­sió» han remarcat. 

Tam­bé han denun­ciat l’ac­tua­ció «des­me­su­ra­da de la poli­cia nacio­nal i la Dele­ga­ció de Govern, amb una acti­tud que es pot qua­li­fi­car d’in­ti­mi­da­tò­ria i cri­mi­na­litza­do­ra». A més a més han cosi­de­rat que l’ac­tua­ció poli­cial i l’o­ber­tu­ra del pro­cés san­cio­na­dor cons­ti­tuei­xen mos­tres ine­quí­vo­ques d’un dete­rio­ra­ment demo­crà­tic gene­rat a par­tir de l’ús par­ti­dis­ta de cer­tes institucions.
crnica_1rdpbRecor­dem que la Dele­ga­ció de Govern espan­yol al País Valen­cià, arran d’u­na con­cen­tra­ció pací­fi­ca i rei­vin­di­ca­ti­va d’u­na quin­ze­na de per­so­nes, ha obert un pro­ce­di­ment san­cio­na­dor a dos veïns de Bur­jas­sot. A les dos per­so­nes encau­sa­des, Anto­ni Infan­te i San­tia­go Gas­só, se les acu­sa de no haver comu­ni­cat la con­cen­tra­ció a l’autoritat gover­na­ti­va i poden enfron­tar-se amb una mul­ta que pot anar des dels 300,51€ fins als 6.010,12€.
ls fets suc­ceï­ren pocs dies abans de les darre­res elec­cions del 22M, quan, a dife­rents ciu­tats i pobles, es varen realitzar con­cen­tra­cions de suport i soli­da­ri­tat amb el pro­cés demo­crà­tic i de pau que viu Eus­kal Herria i per tal que la coa­li­ció Bil­du pogués pre­sen­tar-se tam­bé a les elec­cions muni­ci­pals. Així, un grup de veï­nes i veïns de Bur­jas­sot, deci­di­ren orga­nitzar una d’a­ques­tes con­cen­tra­cions a aques­ta loca­li­tat de l’Hor­ta Nord, el 5 de maig, comu­ni­cant-ho prè­via­ment a l’Ajuntament de Burjassot.
Aquell dia, la Dele­ga­ció de Govern envià un impor­tant dis­po­si­tiu de la poli­cia nacio­nal espan­yo­la i la bri­ga­da de infor­ma­ció que es va dedi­car a iden­ti­fi­car i inti­mi­dar a totes les per­so­nes que allà s’hi tro­ba­ven. S’a­rri­bà a situa­cions esper­pèn­ti­ques han expli­cat a la roda de prem­sa, «com la iden­ti­fi­ca­ció de per­so­nes que pas­se­ja­ven tranquil·lament amb el seu gos o els xiquets, davant de l’a­jun­ta­ment de Bur­jas­sot, i fins i tot a un menor de 16 anys hi era en aquells moments a la plaça. Apro­xi­ma­da­ment un mes des­prés els dos veïns, tam­bé iden­ti­fi­cats durant la con­cen­tra­ció, rebe­ren sen­gles noti­fi­ca­cions d’o­ber­tu­ra d’un pro­cés san­cio­na­dor on se’ls fa res­pon­sa­bles i pro­mo­tors de la concentració.»
Orga­nitza­cions que s’adhereixen
 
 Secre­ta­riat Nacio­nal de la Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS
 Unió Inter­co­mar­cal de l’Hor­ta i la Ribe­ra del Xúquer – COS
 Unió Comar­cal del Baix Llo­bre­gat – COS
 ERPV
 Enda­vant – OSAN
 PCPE
 MDT
 Aler­ta Solidària
 Mau­lets – l’Horta
 Can­di­da­tu­res d’U­ni­tat Popu­lar – CUP
 Sin­di­cat d’Es­tu­diants dels Paï­sos Cata­lans – SEPC
 LAB sindikatua
 Ca Revolta
 el Militant
 Estat Valencià
 Asso­cia­ció Cul­tu­ral Repu­bli­ca­na Uto­pia XXI
 Sin­di­cat CAT – Col·lectiu Autò­nom de Tre­ba­lla­dors del PV
 Asso­cia­ció Cul­tu­ral Ca Bassot
 Assem­blea 15M de Burjassot
 Assem­blea de Joves del Camp de Morvedre
 Cen­tre Social Auto­ges­tio­nat Terra
 Hipà­tia – Col·lectiu de dones repu­bli­ca­nes d’esquerra.
 Con­fe­de­ra­ció Gene­ral del Tre­ball – CGT – PV
 Inter­sin­di­cal Valenciana
 Ate­neu Popu­lar l’Ar­boç, Arbúcies
 Can­di­da­tu­ra Uni­tà­ria i Popu­lar d’Ar­bú­cies, CUPA
 PSAN
 Soli­da­ri­tat per la Independència
 Espai Alternatiu
 Cer­cle Obert de Benicalap
 Verd Cel, grup musi­cal d’Alcoi
 Valèn­cia Antifeixista
 Asso­cia­ció de Veïns i Veï­nes del Barri Orriols-Ras­can­ya (i la seua Jun­ta Directiva)
 Aso­cia­ción valen­cia­na de amis­tad con Cuba-Jose Martí.
 Ate­neo liber­ta­rio «Al Margen»
 Fol­ga­nça anti­tau­ri­na pels drets dels ani­mals d’Algemesí
 Los chi­kos del Maiz (grup valencià)
 Aspen­cat (grup valencià)
 Atzem­bla (grup valencià)
 Este­la Roja de Beni­ma­clet (colla de dolçai­nes i tabals)
 Koli­co (grup valencià)
 Mau­lets de l’Alcoià
 Assem­blea Ciu­ta­da­na «Beni­ma­clet al carrer»
 Andoai­na­ko Gaztetxea
 33 d’en­vit (grup valencià)
 Sin­di­cat d’Es­tu­diants – PV
 
 
 
 
 
Per­so­nes a títol individual:
 
 Gonçal Bra­vo (Por­ta­veu Nacio­nal de la COS)
 Agus­tí Cer­dà (pre­si­dent d’ERPV)
 Tonetxo Par­di­ñas (de la Socie­tat Coral el Micalet)
 Ximo Gra­ña (res­pon­sa­ble d’ERPV al Camp de Morvedre)
 Pau Cas­tan­yer Bena­vent, Arbúcies
 Albert Bui­gues, Viladecans
 Vicent Mau­rí (secre­ta­ri gene­ral de la Inter­sin­di­cal Valenciana)
 Roger Sàn­chez Este­ban, tre­ba­lla­dor i mili­tant de l’EI (Sant Andreu de Palo­mar, el Barcelonès)
 Emi­li Altur Mena, en qua­li­tat de por­ta­veu del Grup Muni­ci­pal Bloc-Coa­li­ció Com­pro­mís de Bur­jas­sot i Dipu­tat Provincial
 César Gar­cía Gar­cía-Con­de, Atu­rat – Gra­na­da, Andalucía
 Anna Mel­gui­zo Caba­lle­ro, mili­tant de l’EI, Cardedeu
 Enri­que Ferran­do Pérez
 Alfons Olmo Boro­nat (Verd Cel)
 Jau­me Soler, Terrassa
 Eduard Gimé­nez Fisa, Sant Feliu de Llobregat
 Mon­tse­rrat Diez Cantalejo
 Xavier Bon­nin Gubianas
 Mai­ka Bar­cei­ro (Pre­si­den­ta de l’As­so­cia­ció de Veïns i Veï­nes d’Orriols-Rascanya)
 Mario­la For­tu­ño, Vila-real
 Toni Terro­nes (MDT, València)
 Manel Zara­go­za (mili­tant de la COS i del MDT, Arbúcies)
 Encar­na Canet (Pre­si­den­ta d’I­ni­cia­ti­va Animalista)
 Pau Ala­ba­jos (Can­tau­tor)
 Màrius Josep Fulla­na (Pro­fes­sor d’universitat)
 Maria Fulla­na (Poe­ta)
 Sal·lus Herre­ro (Filò­sof)
 Wla­di­mir Mora­les (Pro­fes­sor de musica)
 Eduard Gar­cia (Ini­cia­ti­va Ani­ma­lis­ta i Maulets)
 Sal­va­dor Machancoses
 Gui­llem Arge­lich del Casal Popu­lar Pan­xam­pla, a Tortosa
 Boi Saga­rra Pas­cual (Vila de Grà­cia, Bar­ce­lo­nès, Paï­sos Cata­lans). Treballador
 Natxo Cala­ta­yud Man­ce­bo (Beni­ma­clet)
 Josep Guia (diri­gent del PSAN i de Soli­da­ri­tat per la Inde­pen­dèn­cia, València)
 Car­les Duart Merino (l’Hor­ta Nord)
 Josep Enric Peres i Ble­sa (res­pon­sa­ble de l’À­rea de Rela­cions Inter­na­cio­nals de la COS)
 Adrià Mar­tí, veí de Burjassot
 Mer­cé Mar­tí­nez (Ca Bassot)
 Pep Pache­co (Ca Revolta)
 Rafel San­chis (Lon­dres)
 Paco Ferriz (COS sani­tat, Godella)
 Sebas­tià Caba­nes (Beni­ma­clet)
 Tere Jor­dan i Pla (veï­na de Burjassot)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *