Miles de [email protected] en la calle por [email protected] [email protected], en Nochevieja

Miles de [email protected], a lo lar­go de la geo­gra­fia de Eus­kal Herria, salie­ron a la calle a recla­mar «Eus­kal Pre­soak Etxe­ra» ([email protected] [email protected] a casa) en las tra­di­cio­na­les mar­chas de Nochevieja.

Las mar­chas iban con velas encen­di­das, que como afir­ma Etxe­rat, debe ser la lumi­nu­si­dad que alum­bre el nue­vo camino a reco­rrer por Eus­kal Herria, en el cual el colec­ti­vo de [email protected] [email protected] [email protected], es un eje fundamental.

Al ter­mino de las mar­chas Etxe­rat leyo un tex­to, en eus­ke­ra y erde­raz, cas­te­llano, que decia lo siguiente.

2010a joan da. Gaur, urte­ko azken osti­ra­la eta azken egu­na ditu­gu. Eus­kal pre­so poli­ti­koen esku­bi­deek bes­te 365 egun beltz eza­gu­tu dituz­te. Ahaz­te­ko modu­ko egu­nak, non esku­bi­deen urra­ke­ta eten­ga­be­koa izan den.

Egun gri­sak, argi­rik gabe­ko gauak, bidai luzeak, sami­nez bus­ti­ta­ko goi­zak, bihotza hoz­ten duten irra­ti albis­te­giak… Kilo­me­troak, erre­pi­deak, barro­teak, leku-aldatzeak, istri­puak, ihes­la­rien heriotzak, ezi­ne­go­nak edo­ta katxeo eta umi­lia­zioek uzten duten zapo­re garratza berriz ere fro­ga­tu dugu… Bes­te behin ere, sufri­men­dua­ri begie­ta­ra begi­ra­tu diogu.

Bai­na, kan­de­lak eskue­tan eta itxa­ro­pe­na gure buruei iltza­tu­ta dara­ma­gu­la, aro berri bat zabal­du nahi dugu. Horre­tan ari gara buru bela­rri, esku­bi­de guz­tien erres­pe­tua ardatz nagu­si izan­go lukeen fase berri bat. Bai­ta, gure seni­de eus­kal pre­so, ihes­la­ri, erre­fu­xia­tu eta depor­ta­tu poli­ti­koe­na ere. Gure esku dau­den aha­le­gin guz­tiak egin­go ditu­gu aha­lik eta las­te­rren, euren esku­bi­de guz­tien jabe dire­la, gure artean izateko!

Es hora de dar pasos hacia ade­lan­te. Aplau­di­mos con espe­cial énfa­sis el ambien­te de soli­da­ri­dad y movi­li­za­ción gene­ra­do por la ini­cia­ti­va Egin Deza­gun Urrat­sa. Miles de per­so­nas de Eus­kal Herria y de todo el mun­do han dado su adhe­sión, han difun­di­do la con­vo­ca­to­ria, se han saca­do fotos o han gra­ba­do vídeos secun­dan­do la con­vo­ca­to­ria. Noso­tros y noso­tras tam­bién, des­de Etxe­rat, que­re­mos hacer un lla­ma­mien­to a la socie­dad vas­ca para con­ti­nuar e inci­dir en esa línea. Esta­mos gene­ran­do una inmen­sa ola de soli­da­ri­dad… aho­ra toca dar paso a un tsu­na­mi en favor de los dere­chos de las y los pre­sos polí­ti­cos vascos!

Tene­mos que lle­nar las calles de Bil­bo, los pasos los debe­mos de dar entre todos y todas. Abso­lu­ta­men­te todos los ámbi­tos de la socie­dad vas­ca deben de dar pasos. Los fami­lia­res, ami­gos y ami­gas que­re­mos abrir una nue­va fase. En esa fase que­re­mos estar arro­pa­dos por nume­ro­sos com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras de via­je. Se agre­de­ce la ayu­da de todos y todas, ya que úni­ca­men­te así con­se­gui­re­mos traer a las y los pre­sos polí­ti­cos a casa!

2011 urtea aro berri baten hasie­ra izan­go dela­koan gau­de. Sufri­men­dua beti­ko atzean utzi eta gure herria kolo­rez mar­go­tu­ko duen fase berri bat. Jen­dar­te guz­tia­ren inpli­ka­zioa­ren bitar­tez, urta­rri­lak 8aren ondo­ren eus­kal herrian eta mun­du osoan urratsak ema­nez. Inurri lana­re­kin elkar­ta­sun marea sor­tzean! Goa­zen bada! Gure­kin nahi ditugu!

Los datos de par­ti­ci­pa­cion en las dife­ren­tes mar­chas hablan de mas de 8.000 per­so­nas, concretamente..

- Aba­di­ño: 80

- Algor­ta: 300

- Altza: 85

- Arra­sa­te: 450

- Atxon­do: 32

- Aules­ti: 179

- Azpar­ne: 30

- Baio­na: 100

- Bara­kal­do: 500

- Basau­ri: 92

- Bil­bo: 300

- Doni­ba­ne Gara­zi: 90

- Doni­ba­ne Lohitzu­ne: 280

- Donos­tia: 115

- Duran­go: 150

- Ea: 94

- Eibar: 125

- Elo­rrio: 300

- Etxa­rri Ara­natz: 300 (Espetxe bat iru­di­ka­tu dute pla­za­ko kios­koan, soli­da­rioak, abes­tiak eta kita­rris­tak hrtu dute par­te. Sua piz­tu dute herri­ko plazan)

- Gal­da­kao: 120

- Gas­teiz: 653

- Geta­ria: 50

- Her­na­ni: 425

- Iba­rra: 101

- Iba­rran­ge­lu: 26

- Irun: 30

- Iru­ñea: 425

- Larra­betzu: 115

- Leioa: 65

- Lesa­ka: 110

- Oiar­tzun: 416

- Onda­rru: 373

- Ore­re­ta: 320

- Otxan­dio: 85

- Pasai San Pedro-Trintxer­pe: 40

- Sen­pe­re: 15

- Sora­lu­ze: 100

- Tolo­sa: 150 (Pre­soen Eus­kal Herri­ratzea iru­di­ka­tuz Eus­kal Herri­ko mapa eta geziak iru­di­ka­tu dituz­te kandelekin)

- Urnie­ta: 50

- Urretxu-Zuma­rra­ga: 300

- Usta­ritz: 61

- Usur­bil: 121

- Zarautz: 273

- Zuia: 45

En defi­ni­ti­va, Eus­kal Herria no se olvi­da del colec­ti­vo de [email protected], tam­po­co en una fecha tan par­ti­cu­lar como ha sido noche­vie­ja y en la espe­ran­za que 2001, sea el año de la amnistia.
Foto­gra­fia de la mar­cha de Barakaldo

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *