Car­los Ríos : « Tene­mos la impre­sión que habrá un antes y un des­pues del 2D para el sobe­ra­nis­mo andaluz »

Como es de sobra cono­ci­do, Nación Anda­lu­za ha deci­di­do pre­sen­tar­se a las elec­cio­nes al par­la­men­to anda­luz, hecho que ha resul­ta­do sor­pren­den­te, pero noti­cia al mis­mo tiem­po agra­da­ble, que de nue­vo en unas elec­cio­nes anda­lu­za (de la bur­gue­sía, no lo olvi­de­mos) esté como opción una fuer­za anti­ca­pi­ta­lis­ta, femi­nis­ta e ine­quí­vo­ca­men­te inde­pen­den­tis­ta como es Nación Anda­lu­za. Por ello le […]

Guda­riak dire­la­ko amnis­tia osoa! /​¡Por­que son guda­ris amnis­tía total!

[EUS] Guda­riak dire­la­ko amnis­tia osoa! Lotsa­rik gabe eta argi­ta­sun osoz dio­gu Eus­kal Herria­ren aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­ka­la­riak dire­la, horre­ga­tik dau­de­la kar­tze­lan, erbes­tean eta depor­ta­zioan, eta horre­ga­tik ere alda­rri­katzen dugu­la amnis­tia. Amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen aska­ta­su­na­ren alda­rria baino askoz gehia­go ere bada. Amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na herrien eta lan­gi­leen aska­ta­su­na­ren alde­ko oihua da. Amnis­tia zapal­kun­tza­ren aurrean altxa­tu eta borroka […]

Aza­roak 17. 30 urtez borro­kan heziak!

Ome­nal­di eta aitor­tza egu­na da 2018. urte­ko Aza­roa­ren 17a. Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­deak 30 urte betetzen dituen egu­na denez, bate­tik urtee­tan anto­la­kun­de honen par­te izan diren belau­nal­di guz­tie­ta­ko mila­ka kideen­ga­na­ko aitor­tza eta ome­nal­di egu­na da. Neur­tzea ezi­nez­koa den urtee­ta­ko lan eta kon­pro­mi­so mili­tan­te­ari esker aur­kitzen gare­la­ko gau­den leku eta egoe­ran, eske­rrik asko bihotz- bihotzez anto­la­kun­de honen […]