Día inter­na­cio­nal­del dere­cho a la rebe­lión armada

2008ko martxoa­ren 26an Manuel Maru­lan­da “Tiro­fi­jo” kolon­biar gerri­lla­ria hil zen, Kolon­bia­ko Indar Arma­tu Iraul­tzai­leen (FARC) sor­tzai­le eta ardu­ra­dun gore­na izan­da­koa. Bere oroi­me­nez martxoa­ren 26a Matxi­na­da Arma­tu­ra­ko herrien esku­bi­de uni­ber­tsa­la­ren egun izen­da­tu da. Ordu­tik aurre­ra, martxoa­ren 26an mun­du­ko alde asko­tan (bere­zi­ki, Cara­ca­se­ko Manuel Maru­lan­da Pla­zan) oli­gar­kia­ren kon­tra Matxi­na­da Arma­tu­ra­ko zile­giz­ko esku­bi­dea aurre­ra era­man duten matxi­na­de­ta­ko heroi […]

1969ko urta­rri­la­ren 24an Fran­co­ren gober­nuak sal­bues­pen egoe­ra eza­rri zuen esta­tu­ko lurral­de osoan

Fran­co­ren gober­nuak sal­­bue­s­­pen-egoe­­ra eza­rri zuen esta­tu­ko lurral­de osoan, lehe­nen­goz 1936 – 1939ko gerra iraul­tzai­leaz geroz­tik. Ika­s­­le-mobi­­li­­za­­zio han­diak (batik bat, Bar­tze­lo­nan eta Madri­len) eta Biz­kai­ko Labe Garaie­ta­ko gre­ba gogo­rrak izan ziren Fran­co­ren erre­ji­men faxis­tak eman zituen arra­zoiak. Urta­rri­la­ren 20an Enri­que Ruano erail zuten Bri­ga­da Poli­­ti­­ko-Sozia­­la­­ren Madril­go egoitzan. Fra­ga Iri­bar­ne­ren ara­be­ra «sal­­bue­s­­pen-egoe­­ra eza­rri zen espai­niar bakea azto­ratze alde­ra burututako […]

Amnis­tia­ren alde­ko mani­fes­ta­zio nazio­na­la, aza­roa­ren 18an Bil­bon /​Mani­fes­ta­ción nacio­nal por la Amnis­tia el 18 de noviem­bre en Bilbao

De nue­vo el colec­ti­vo el Movi­mien­to por la amnis­tía y con­tra la repre­sión nos con­vo­ca a todas y a todos a dar un paso ade­lan­te en el com­pro­mi­so hacia las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos. De nue­vo en Bil­bo lla­man a que sal­ga­mos a la calle a recla­mar amnis­tía para quie­nes tan­to die­ron para lograr la liber­tad para nues­tro pue­blo. Otros nos hablaron […]