Cuba dijo Sí a la nueva Constitución

http://www.granma.cu/reforma-constitucional/2019–02–25/cuba-dijo-si-por-la-nueva-constitucion-25–02–2019–16–02–47

Boltxe

Fascistas han atacado la tumba memorial de Karl Marx en Londres por segunda vez este mes [Eng]

https://​www​.idcom​mu​nism​.com/​2​0​1​9​/​0​2​/​l​o​n​d​o​n​–​f​a​s​c​i​s​t​–​v​a​n​d​a​l​s​–​a​t​t​a​c​k​e​d​–​k​a​r​l​–​m​a​r​x​–​g​r​a​v​e​–​f​o​r​–​s​e​c​o​n​d​–​t​i​m​e​.​h​tml

Palestina Askatzeko Erakundeak esker ona adierazi die CAFeko langileei

Bea­sain­go (Gipuz­koa) enpre­sa­ko lan­gi­le batzor­deak aho batez eska­tu dio zuzen­da­ritza­ri ez deza­la par­te har­tu Jeru­sa­lem­go tran­bia linea berria hor­nitze­ko lehia­ke­ta publi­koan, Pales­ti­na­ko lur oku­pa­tue­tan erai­ki­ko dela­ko. Pales­ti­na Askatze­ko Era­kun­deak esker ona adie­ra­zi die CAFe­ko lan­gi­leei