El pue­blo pales­tino per­ma­ne­ce­rá en tie­rra palestina

Que­ri­dos ami­gos y ami­gas, Salu­dos des­de las ofi­ci­nas del Ins­ti­tu­to Tri­con­ti­nen­tal de Inves­ti­ga­ción Social. El 15 de febre­ro de 2024, Jared Kush­ner (yerno de Donald Trump y anti­guo ase­sor senior duran­te su pre­si­den­cia) man­tu­vo una lar­ga con­ver­sa­ción con el pro­fe­sor Tarek Masoud en la Uni­ver­si­dad de Har­vard. Duran­te esta con­ver­sa­ción, Kush­ner habló de «las pro­pie­da­des fren­te al […]

2024ko Abe­rri Egu­na /​Abe­rri Egu­na 2024

[EUS] Kapi­ta­lis­moa­ren kri­sia, gutxien dute­nen­tza­ko bizi-bal­­di­n­tzen oker­tzea, erre­pre­sioa, inpe­ria­lis­mo eta kapi­tal han­dia­re­ki­ko EBko eta toki­ko bur­ge­sien men­de­ko­ta­su­na, mun­du­ko kla­se eta herri zapal­duen­tza­ko etor­ki­zun hur­bil zai­la… Hori da, labur-labur, eus­kal herri lan­gi­leak eta, bere­zi­ki, bere lan­gi­le kla­seak bizi duen errea­li­ta­te gor­di­na. Sis­te­ma kapi­ta­lis­tak batez bes­te­ko ira­­ba­­zi-tasa jais­ten jarraitzen du. Horre­ga­tik, gero eta neu­rri basa­tia­goak beren lan-indarra […]