Ecua­dor. La hora de la insu­rrec­ción popu­lar

No es igual al Cara­ca­zo vene­zo­lano de 1989 pero se le pare­ce bas­tan­te. En esa oca­sión tam­bién el man­da­ta­rio Car­los Andrés Pérez, ata­do de pies y manos a las impo­si­cio­nes del FMI deci­dió subir los pre­cios de los pasa­jes del trans­por­te públi­co y esta­lló la rebe­lión popu­lar que con el tiem­po sir­vió de ante­ce­den­te para parir la actual […]

Paï­sos Cata­lans. Hacia la refor­ma o hacia la revo­lu­ción

El Par­la­ment de Cata­lun­ya exi­ge la amnis­tía, que se vaya la guar­dia civil y rei­vin­di­ca el dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción y la des­obe­dien­cia. No somos quién para dar lec­cio­nes (nues­tra his­to­ria recien­te lo acre­di­ta), pero ello no pue­de ser obs­tácu­lo para que siga­mos pre­ten­dien­do libe­rar a nues­tras nacio­nes obre­ras y aca­bar con el capi­tal. Sere­mos bre­ves por­que el deba­te real […]

La CUP es pre­sen­ta­rà a les elec­cions per impe­dir la gover­na­bi­li­tat a l’Estat /​La CUP se pre­sen­ta­rá a las elec­cio­nes para impe­dir la gober­na­bi­li­dad del Esta­do

[CAT] La CUP ha deci­dit impul­sar una can­di­da­tu­ra prò­pia a les pro­pe­res elec­cions espan­yo­les del 10 de novem­bre, avui en Con­sell Polí­tic extra­or­di­na­ri. Aques­ta deci­sió és el resul­tat d’un debat afron­tat pel con­junt de la mili­tàn­cia per donar res­pos­ta a un con­text d’excepcionalitat demo­crà­ti­ca mar­cat per la repres­sió i la cri­mi­na­litza­ció de l’independentisme i per […]

Ikas­le Aber­tza­leak rom­pe defi­ni­ti­va­men­te con Sor­tu

El sin­di­ca­to estu­dian­til aber­tza­le vas­co Ikas­le Aber­tza­leak ha deci­di­do rom­per defi­ni­ti­va­men­te cual­quier lazo con el par­ti­do Sor­tu, tras no acu­dir nin­gun miem­bro de este par­ti­do social­de­mo­cra­ta a la invi­ta­ción que le cur­só Ikas­le Aber­tza­leak a su asam­blea del pasa­do jue­ves con la fina­li­dad de dar­le una solu­ción al con­flic­to por la sede de Bil­bao, que his­tó­ri­ca­men­te habia […]

Sor­tuk gon­bi­da­pe­na­ri uko egin­da, bere gain har­tu du Ikas­le Aber­tza­lea­kek egoitza­ren auzia­ri ate­ra­bi­dea ema­te­ko ardu­ra

Pasa den astean Ikas­le Aber­tza­leak eta ikas­le mugi­men­du­ko hain­bat era­gi­le­ta­ko ehun bat mili­tan­tek dei egin zie­ten, pren­tsau­rrean, Sor­tu­ko kideei, atzo, oste­gu­na, egin zen batzar oro­ko­rrean par­te har zeza­ten. Sor­tu­ko kideak bai­na, uko egin zio­ten ber­ta­ratzea­ri. Hala, ikas­le mugi­men­duak «lan poli­ti­ko eta sin­di­ka­la» egi­te­ko beha­rrez­koa duen egoitza uka­tua zaio­la iku­si­ta, beren gain har­tu dute egoitza­ren auzia […]

Nación Anda­lu­za ante las elec­cio­nes del 10N ¡ELECCIONES ESPAÑOLAS, ABSTENCIÓN ANDALUZA!

Ante la nue­va lla­ma­da a las ciu­da­da­nas del Esta­do espa­ñol a par­ti­ci­par en un pro­ce­so elec­to­ral para la elec­ción de «repre­sen­tan­tes» en el Con­gre­so de los Dipu­tados, des­de NACIÓN ANDALUZA con­si­de­ra­mos que hemos de tener en cuen­ta: El capi­ta­lis­mo en su actual eta­pa senil se encuen­tra al bor­de de una nue­va rece­sión (hecho con­sus­tan­cial al modo de […]