Crí­ti­ca de Rosa Luxem­burg del femi­nis­mo bur­gués y de la pri­me­ra ten­ta­ti­va de teo­ría de la repro­duc­ción social

La acu­mu­la­ción del capi­tal Luxem­burg no escri­bió muchos tex­tos sobre la lla­ma­da « cues­tión de la mujer». Sin embar­go, eso no sig­ni­fi­ca que su tra­ba­jo deba ser omi­ti­do de la his­to­ria del femi­nis­mo revo­lu­cio­na­rio. Por el con­tra­rio, sería erró­neo afir­mar que sus tra­ba­jos, espe­cí­fi­ca­men­te, su crí­ti­ca de la eco­no­mía polí­ti­ca care­cen de refe­ren­cias para el desa­rro­llo […]

Otsai­lak 13, tor­tu­ra­ren aur­ka­ko egu­na /​13 de febre­ro, día con­tra la tor­tu­ra

[EUS] Otsai­la­ren 13an 38 urte betetzen dira Joxe Arre­gi Cara­ban­chel­go kar­tze­lan hil zene­tik Espai­nia­ko Poli­ziak, atxi­lo­ke­ta epeak iraun zuen den­bo­ran zehar, egin­da­ko tor­tu­rek era­gin­da­ko zau­rien ondo­rioz. Ordu­tik, data honek tor­tu­ra­ren aur­ka­ko borro­kan erre­fe­ren­tzial­ta­sun nagu­sia izan du Eus­kal Herrian. Tor­tu­ra ez da haien one­tik kan­po zeu­den zen­bait fun­tzio­na­riok aurre­ra era­man­da­ko prak­ti­ka kasua­la izan, bai­zik eta disi­den­teak […]