Kar­tze­la­rien gre­ba­ren aurrean /​Ante la huel­ga de carceleros

[EUS] Espai­nia­ko kar­tze­la­riek aza­roa­ren 17tik 20ra bitar­tean dei­tu­ta­ko gre­ba­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Gre­ba honen ondo­rioz, espai­niar Esta­tuak bahi­tu­ta duen ezein pre­sok ez du ber­ma­tu­ta edu­ki­ko aste­bu­ru hone­tan seni­de edo lagu­nen bisi­ta jaso ahal iza­tea. Ez da kasua­la, gai­ne­ra, gre­ba hau aste­bu­ruan has­tea, izan ere sis­te­ma­ren txa­kur diren kartzelarien […]