Mara­vi­llas defen­da­tu, erre­sis­ten­tzia­ra batu! /​Defien­de Mara­vi­llas, une­te a la resistencia!

[EUS] Urte bat pasa da Alde Zaha­rre­ko gaz­te tal­de bat eta kolek­ti­bo ezber­di­nak Mar­ques de Roza­le­jo Jau­re­gian sar­tu zire­ne­tik, Nafa­rroa­ko Gober­nua­ren erai­kin batean hain zuzen ere. 20 urte hutsik egon­da­koa, hautsez betetzen, Mara­vi­llas gaz­tetxea bihur­tze­ko hel­bu­rua­re­kin. Hamai­ka hila­be­te haue­tan zehar, auzo­la­nen bitar­tez, gaz­te­riak eta kolek­ti­boak auzoa­ren­tzat espa­zioa txu­kun­tzen joan dira proiek­tu ezber­di­nak erai­kiz. Herri palestra, […]

Era­so homo­fo­boa Zigoi­tian /​Agre­sión homo­fo­ba en Zigoitia

[EUS] Luma­go­rrik, Zigoi­tia­ko crui­sing gune batean ger­ta­tu­ta­ko era­so homo­fo­bo baten berri izan du. Ger­tae­ra joan den igan­dea­ren egun­sen­tian izan zen. Elkar­te honek jakin due­na­ren ara­be­ra, hain­bat nor­ba­na­ko kotxez hur­bil­du ziren aipa­tu­ta­ko crui­sing espa­rru­ra, ingu­ruan apar­ka­tu­rik zeu­den kotxee­tan hain­bat kal­te sor­tu eta ber­tan zeu­den lagu­nen kon­tra oldar­tu ziren oihuz, lai­do­ka eta harriak botaz. Infor­ma­zio gehia­go biltzeko […]