Izae­ra poli­ti­koa gal­tzea­ren gai­nean. Damua­ren gai­nean. Garraz­ta­su­nik gabe­ko ter­mino politikoetan/​Sobre la pér­di­da del carác­ter polí­ti­co. Sobre el arre­pen­ti­mien­to. En tér­mi­nos polí­ti­cos y sin acritud

[EUS] Pre­soa­ren izae­ra poli­ti­koa­ren gale­ra His­to­ri­ko­ki, bal­din eta Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko­ren batek, nor­be­ra­ren ete­ki­na­ri begi­ra eta bes­te Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko batzuen kal­te­ra­ko, etsaia­ren legea­ri men egin izan badio eta haren arau edo agin­due­ta­ra jarri izan bada, gal­du egin du Pre­so Poli­ti­koa­ren izae­ra. Hala­xe ger­ta­tu da azken 60 urteo­tan bede­ren, eta mila­ka herri­tar dira horren lekuko, […]

Espa­ña es mentira

Espa­ña no es una nación. Des­de hace mas de un siglo es un acci­den­te polí­ti­co, que arras­tra un fra­ca­so nacio­nal. Su suce­dá­neo, el Esta­do espa­ñol admi­nis­tra y ges­tio­na este acci­den­te, como un arma­tos­te peli­gro­so en entre­di­cho. Un obs­tácu­lo para la liber­tad de los pue­blos y el pro­gre­so de las gen­tes. La Espa­ña his­tó­ri­ca, la de los libros […]

Alde Hemen­dik /​¡Que se vayan!

[EUS] Urria­ren 12an His­pa­ni­ta­tea­ren Egu­na ospatzen dute batzuek, eta bera­re­kin bate­ra, Espai­niar Koroa­ren ize­nean Ame­ri­ke­tan 1492an hasi­ta­ko sarras­kia. 1987ko urrian lege bidez eza­rri zuten Espai­nia­ko «jaie­gun nazio­na­la» izan­go zela eta, lege horren arti­ku­lu baka­rrean, zera zio­ten: «Auke­ra­tu­ta­ko datak, urriak 12, gure plu­ral­ta­sun kul­tu­ral eta poli­ti­ko­tik hasi­ta­ko Esta­tu baten erai­kitze pro­ze­sua bukatzear zegoe­la­rik, eta Espai­nia­ko erreinuak […]

Decla­ra­ción de soli­da­ri­dad con el pue­blo cata­lán de las orga­ni­za­cio­nes de las nacio­nes sin Esta­do bajo domi­na­ción francesa

Este tex­to fue redac­ta­do y dis­tri­bui­do antes del 1 de octu­bre. Esta es la ver­sión en cas­te­llano rea­li­za­da a par­tir de la ver­sión cata­la­na. Doce orga­ni­za­cio­nes de nacio­nes sin Esta­do bajo domi­na­ción fran­ce­sa lo han fir­ma­do. Toda­vía es actual. El 1 de octu­bre se con­vi­da al pue­blo cata­lán a pro­nun­ciar­se sobre la inde­pen­den­cia de Cata­lun­ya en el mar­co de un […]