Tres des­alo­jos “ile­ga­les” en Eus­kal Herria en menos de un mes

La Ofi­ci­na de Oku­pa­ción cali­fi­ca como preo­cu­pan­te el hecho de que ″pese a no dis­po­ner de orden judi­cial″ la Poli­cía haya rea­li­za­do tres des­alo­jos de cen­tros o loca­les ocu­pa­dos por jóve­nes en las tres últi­mas sema­nas y aler­tan del ries­go de con­ver­tir­se en una prác­ti­ca habi­tual de aho­ra en ade­lan­te. Los inte­gran­tes de la Ofi­ci­na de Oku­pa­ción han […]

As caras da vora­ci­da­de bur­gue­sa- Pri­mei­ra Linha

Quem tenha segui­do com ate­nçom as aná­li­ses ela­bo­ra­das por Pri­mei­ra Linha há mais de umha déca­da, sabe que o atual cená­rio de dura ofen­si­va do Capi­tal con­tra o Tra­balho tem sido anun­cia­do de for­ma cons­tan­te polo nos­so par­ti­do. As pági­nas do Abren­te som tes­te­munha de que a cri­se em cur­so do capi­ta­lis­mo senil e os pará­me­tros gerais das suas […]

«Memo­ria, jus­ti­cia e impu­ni­dad en Colom­bia» Char­la en La Bol­sa (Bil­bo) el pró­xi­mo mar­tes día 22 a las 19:30 h.

Orga­ni­za­da por Ahaz­tuak 1936 – 1977, ACLAI y Aska­pe­na, el pró­xi­mo mar­tes día 22 ten­dra lugar en el Cen­tro Cívi­co «La Bol­sa» de Bil­bo una char­la en la que toma­rán par­te los abo­ga­dos colom­bia­nos Yes­si­ka Johan­na Hoyos Mora­les, miem­bro del colec­ti­vo de abo­ga­dos «Jośe Alvear Res­tre­po» y Jerry de J. Gara­bi­to R. del «Cen­tro de Inves­ti­ga­cio­nes y Edu­ca­ción Popular-CINEP». […]