UPV y exce­len­cia uni­ver­si­ta­ria- Ant­ton Azkargorta

La cien­cia debe­ría dis­tan­ciar­se de esta impo­si­ción del mer­ca­do. Tene­mos que recor­dar que exis­ten ver­da­des, y entre ellas las cien­tí­fi­cas, que en su ser no son uti­li­ta­ris­tas, no bus­can ren­ta­bi­li­dad eco­nó­mi­ca ni plus­va­lías socia­les directas. 

Anà­li­si elec­to­ral: Pocs inde­pen­den­tis­tes a dins, molts a fora – Lli​ber​tat​.cat

Menys inde­pen­den­tis­tes que mai. Si con­si­de­rem ERC un par­tit inde­pen­den­tis­ta, el dels pro­pers qua­tre anys serà una cam­bra prin­ci­pa­ti­na amb menys inde­pen­den­tis­tes, mal­grat la con­jun­tu­ra his­tò­ri­ca d’au­ge inde­pen­den­tis­ta que vivim. Com era d’es­pe­rar per la seva tra­jec­tò­ria, ERC ha pun­xat i de 21 dipu­tats ha pas­sat a 10. Dels 11 per­duts 4 han ser­vit per donar la ben­vin­gu­da a Solidaritat […]