Selektibitateari ez!

Bada­tor Selek­ti­bi­ta­tea, ikas­leon bizitza bal­din­tzatzen duen eta gure etor­ki­zu­na­ren nola­ko­ta­su­na jokoan jar­tzen duen fro­ga. Neur­tu ezin diren ezi­ne­gon, estres eta buruhaus­teak sor­tzen diz­ki­gun azter­ke­tal­di naz­ka­ga­rria. Amaitze­ko gogoa­re­kin has­ten ditu­gun hiru egun hauek geroz eta ger­tua­go dau­de ‑ekai­nak 4,5, 6 eta 7‑, eta egu­nak pasa aha­la urdu­ri­ta­su­na ere geroz eta naba­ria­goa da. Guz­tia­ren gai­ne­tik beraz, gure ani­mo […]

Ikasle Abertzaleak VII kongresuaren amaiera ekitaldia ospatu du euskal eskola nazionala eta euskal estatu sozialistaren aldeko apostua berretsiz /​Ikasle Abertzaleak ha celebrado el acto de conclusión de su VII congreso renovando su apuesta por una escuela nacional vasco y un estado socialista vasco

Ber­tan ira­ku­rri­ta­ko adie­raz­pe­na­ren labur­pe­na eta bideoa: [EUS] [ES] [Bideoa] [EUS] Zorio­nak gaur Berrio­zar­ko Musi­ka Esko­la gai­nez­ka bete duzuen guz­tioi! Zorio­nak, Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko mili­tan­tzia guz­tia­ri #VII­Kon­gre­sua posi­ble egi­tea­ga­tik. Bai­na ez soi­lik posi­ble egi­tea­ga­tik. Era­kutsi­ta­ko kon­pro­me­zu, inpli­ka­zio, boron­da­te, deter­mi­na­zio eta lan gai­ta­su­na­ga­tik! 7 hila­be­te­ko ezta­bai­da dina­mi­ka izan Kon­gre­su pro­ze­sua. Mili­tan­tzia­ren %83ak har­tu du par­te ponen­tzia­ren sorre­ran eta […]

Azaroak 17. 30 urtez borrokan heziak!

Ome­nal­di eta aitor­tza egu­na da 2018. urte­ko Aza­roa­ren 17a. Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­deak 30 urte betetzen dituen egu­na denez, bate­tik urtee­tan anto­la­kun­de honen par­te izan diren belau­nal­di guz­tie­ta­ko mila­ka kideen­ga­na­ko aitor­tza eta ome­nal­di egu­na da. Neur­tzea ezi­nez­koa den urtee­ta­ko lan eta kon­pro­mi­so mili­tan­te­ari esker aur­kitzen gare­la­ko gau­den leku eta egoe­ran, eske­rrik asko bihotz- bihotzez anto­la­kun­de honen […]