Ikas­le Aber­tza­leek berres­ku­ra­tu dute Bil­bo­ko erron­da kale­ko egoitza

Ohar honen bitar­tez, Ikas­le Aber­tza­leok 2019ko aza­roa­ren 17 goi­zean, Bil­bo­ko Erron­da kale­ko egoitza berres­ku­ra­tu dugu­la jaki­na­raz­ten dugu. Egoitza era­bil ez gene­zan udan Sor­tuk alda­tu zuen sarrai­la ken­du dugu eta berri­ro ere Ikas­le Aber­tza­leon eta ikas­le mugi­men­dua­ren eskue­tan utzi dugu egoitza. Egoe­ra horre­tan iritsi gara aza­roa­ren erdi­ra. His­to­ri­ko­ki era­bi­li eta kua­dea­tu dugun azpie­gi­tu­ra garran­tzitsu horren fal­tak, […]

Sor­tuk gon­bi­da­pe­na­ri uko egin­da, bere gain har­tu du Ikas­le Aber­tza­lea­kek egoitza­ren auzia­ri ate­ra­bi­dea ema­te­ko ardu­ra

Pasa den astean Ikas­le Aber­tza­leak eta ikas­le mugi­men­du­ko hain­bat era­gi­le­ta­ko ehun bat mili­tan­tek dei egin zie­ten, pren­tsau­rrean, Sor­tu­ko kideei, atzo, oste­gu­na, egin zen batzar oro­ko­rrean par­te har zeza­ten. Sor­tu­ko kideak bai­na, uko egin zio­ten ber­ta­ratzea­ri. Hala, ikas­le mugi­men­duak «lan poli­ti­ko eta sin­di­ka­la» egi­te­ko beha­rrez­koa duen egoitza uka­tua zaio­la iku­si­ta, beren gain har­tu dute egoitza­ren auzia […]

Ikas­le Aber­tza­leak «ate­ra­bi­dea» eman nahi dio Bil­bo­ko egoitza­ren afe­ra­ri

Aspal­di­tik dator IA Ikas­le Aber­tza­leak era­kun­dea­ren eta Sor­tu­ren arte­ko gataz­ka, ikas­le era­kun­deak orain arte era­bi­li duen Bil­bo­ko egoitza­ren ingu­ruan. IAk egoitza «lapur­tzea» egotzi dio Sor­tu­ri; Sor­tuk, berriz, esan du egoitza hori «ezker aber­tza­lea­re­na» dela, eta gaur egun IAk «bes­te posi­zio batzuk» ditue­la eta ezker aber­tza­lea­re­kin zuen alian­tza «hautsi» egin due­la. Orain, IAk age­rral­di jen­detsua egin […]

Selek­ti­bi­ta­tea­ri ez!

Bada­tor Selek­ti­bi­ta­tea, ikas­leon bizitza bal­din­tzatzen duen eta gure etor­ki­zu­na­ren nola­ko­ta­su­na jokoan jar­tzen duen fro­ga. Neur­tu ezin diren ezi­ne­gon, estres eta buruhaus­teak sor­tzen diz­ki­gun azter­ke­tal­di naz­ka­ga­rria. Amaitze­ko gogoa­re­kin has­ten ditu­gun hiru egun hauek geroz eta ger­tua­go dau­de ‑ekai­nak 4,5, 6 eta 7‑, eta egu­nak pasa aha­la urdu­ri­ta­su­na ere geroz eta naba­ria­goa da. Guz­tia­ren gai­ne­tik beraz, gure ani­mo […]

Ikas­le Aber­tza­leak VII kon­gre­sua­ren amaie­ra eki­tal­dia ospa­tu du eus­kal esko­la nazio­na­la eta eus­kal esta­tu sozia­lis­ta­ren alde­ko apos­tua berretsiz /​Ikas­le Aber­tza­leak ha cele­bra­do el acto de con­clu­sión de su VII con­gre­so reno­van­do su apues­ta por una escue­la nacio­nal vas­co y un esta­do socia­lis­ta vas­co

Ber­tan ira­ku­rri­ta­ko adie­raz­pe­na­ren labur­pe­na eta bideoa: [EUS] [ES] [Bideoa] [EUS] Zorio­nak gaur Berrio­zar­ko Musi­ka Esko­la gai­nez­ka bete duzuen guz­tioi! Zorio­nak, Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko mili­tan­tzia guz­tia­ri #VII­Kon­gre­sua posi­ble egi­tea­ga­tik. Bai­na ez soi­lik posi­ble egi­tea­ga­tik. Era­kutsi­ta­ko kon­pro­me­zu, inpli­ka­zio, boron­da­te, deter­mi­na­zio eta lan gai­ta­su­na­ga­tik! 7 hila­be­te­ko ezta­bai­da dina­mi­ka izan Kon­gre­su pro­ze­sua. Mili­tan­tzia­ren %83ak har­tu du par­te ponen­tzia­ren sorre­ran eta […]

Aza­roak 17. 30 urtez borro­kan heziak!

Ome­nal­di eta aitor­tza egu­na da 2018. urte­ko Aza­roa­ren 17a. Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­deak 30 urte betetzen dituen egu­na denez, bate­tik urtee­tan anto­la­kun­de honen par­te izan diren belau­nal­di guz­tie­ta­ko mila­ka kideen­ga­na­ko aitor­tza eta ome­nal­di egu­na da. Neur­tzea ezi­nez­koa den urtee­ta­ko lan eta kon­pro­mi­so mili­tan­te­ari esker aur­kitzen gare­la­ko gau­den leku eta egoe­ran, eske­rrik asko bihotz- bihotzez anto­la­kun­de honen […]