Pre­so poli­ti­ko maputxee­kin elkartasuna

Haie­ta­ko 5 gose eta ega­rri gre­ban dau­de 15 urte­ko espetxe zigo­rra jaso eta gero

Tin­kok elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die gose eta ega­rri gre­ban dau­den 5 pre­so poli­ti­ko maputxeei. Haie­ta­ko lauk aza­roa­ren 13an hasi zuten pro­tes­ta eta bes­te batek aza­roa­ren 18an.

Pro­tes­ta gogor honen arra­zoia Txi­lek eza­rri dien hama­bos­na urte­ko kar­tze­la zigo­rra da. Kon­de­na­tuek sala­tu dute epai­ke­tan ez diz­kie­te­la ber­me juri­di­ko mini­moak errespetatu.

Mili­tan­te poli­ti­ko hauei enpre­sa kapi­ta­lis­tei era­so egi­tea lepo­ratzen die­te. Hori­xe da mun­du osoan zehar esta­tu kapi­ta­lis­tek egi­ten dute­na: gutxien­goa diten abe­rats batzuen intere­sak defen­datzea gehien­go baten mise­ria sus­tatzen duten bitartean.

Ezin dugu ohar hau buka­tu pre­so poli­ti­ko pales­ti­na­rren egoe­ra sala­tu gabe. Israel­go esta­tu kolono nazia geno­zi­dioa burutzen ari bada mun­du osoa­ren begi­ra­da­pean, kar­tze­le­tan ere pre­so poli­ti­koak erail­tzen eta tor­tu­ratzen ari da zigor­ga­be­ta­sun osoz.

Nazio zapal­duek zapal­tzai­leei aurre egi­te­ko esku­bi­de osoa dute, Pales­ti­nan, Ame­ri­ke­tan zein Eus­kal Herrian. Mili­tan­te poli­ti­koen defen­tsan, amnis­tia osoa!

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *