Guda­ri Egu­na 2023

Irai­la­ren 27 hone­tan 48 urte betetzen dira Fran­cok bere azken fusi­la­men­duak agin­du zitue­ne­tik. Orduan Jon Pare­des Manot “Txi­ki” eta Anjel Otae­gi Etxe­be­rria ETA­ko mili­tan­te­ak erail zituz­ten Eus­kal Herria­ren­tza­ko inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa ira­baz­te­ko borro­ka egi­tea­ga­tik. Beraie­kin bate­ra, Xosé Hum­ber­to Bae­na Alon­so, José Luis San­chez Bra­vo eta Ramón Gar­cia Sanz FRA­Pe­ko mili­tan­te­ak ere fusi­la­tu zituz­ten komu­nis­moa­ren alde aritzeagatik.

Fusi­la­men­du hauek eta bi urte­ra Tran­tsi­zio ize­nez eza­gu­tu­ta­ko pro­ze­sua hasi zuen Espai­nia­ko Esta­tuak. Itxu­raz eta for­me­tan dena aldatzen zena­ren iru­dia eman nahi izan zuten, bai­na esen­tzian sis­te­ma­ren zuta­be guz­tiek bere horre­tan iraun dute gaur egu­ne­ra arte: fran­kis­mo garai­ko eli­te eko­no­mi­ko, poli­ti­ko, poli­zial, mili­tar eta juri­di­ko ber­be­rek jarrai­tu zuten bote­rea edukitzen.

Horren ondo­rio dira ustez­ko demo­kra­zian Espai­nia­ko Esta­tuak era­gin­da­ko erail­ke­ta poli­ti­koak, apli­ka­tu­ta­ko tor­tu­ra sis­te­ma­ti­koak, Gober­nu ezber­di­nek sor­tu­ta­ko tal­de terro­ris­ta para­po­li­zia­lak eta Eus­kal Herri­ko kaleak poli­zial­ki eta mili­tar­ki oku­pa­tu­ta man­ten­du izana.

Horre­ga­tik 2023. urtean, orain­dik ere tor­tu­ra­pean lor­tu­ta­ko dekla­ra­zioe­tan oina­rri­tu­ta, doze­na­ka eus­kal pre­so poli­ti­ko gel­ditzen dira espai­niar eta fran­tziar kar­tze­le­tan. Horre­ga­tik Espai­nia­ko Bar­ne Minis­troa ehun­ka tor­tu­ra babes­tu dituen epai­le bat da. Horre­ga­tik pro­ze­su judi­zia­lek, jazar­pen eta infil­tra­zio poli­zia­lek, espiotza kasuek eta anto­latze, bil­tze eta mobi­li­za­zio esku­bi­deen aur­ka­ko era­soek ez dute etenik.

Bio­len­tzia­ren bitar­tez ukatzen diz­ki­gu­ten esku­bi­de oina­rriz­koen defen­tsan eta erre­pre­sioa­ren aur­ka anto­la­tu beha­rra dau­ka­gu. Era berean mili­tan­te poli­ti­ko guz­tien defen­t­sa egi­te­ko amnis­tia osoa defen­datzen jarai­tu­ko du Tin­ko anto­la­kun­deak. Amnis­tia osoa Esta­tuen erre­pre­sioa ez dugu­la­ko onar­tzen. Amnis­tia osoa gure esku­bi­deen alde borro­ka egi­tea zile­gi dela­ko. Amnis­tia osoa zapal­du­ta bizitzea ez dugu­la­ko onartzen.

Gure gogoan aska­ta­su­na­ren alde bizitza eman zuten borro­ka­la­ri guz­tiak eta kar­tze­le­tan tin­ko man­ten­tzen diren pre­so politikoak.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *