EKAINEKO BALANTZE ERREPRESIBOA

2023/​06/​03 Aske anto­la­kun­deak amnis­tia­ren alde anto­la­tu­ta­ko eki­tal­di baten ostean, Ertzain­tzak 3 per­tso­na iden­ti­fi­ka­tu ditu.

2023/​06/​05 Lurra­ren Altxa­men­duak kolek­ti­boa­ren kon­tra­ko sare­da­ka­da buru­tu du Fran­tzia­ko Poli­ziak, 15 per­tso­na atxi­lo­tuz, haien artean Baio­na­ko eta Hen­daia­ko 2 gazte.

2023/​06/​06 Ertzain­tzak Osa­ki­detza­ko gar­bi­ke­ta­ko bost lan­gi­le iden­ti­fi­ka­tu ditu Sagar­dui sail­bu­rua­ren etxean egin­da­ko protestagatik.

2023/​06/​07 Gogor oldar­tu da Ertzain­tza Her­na­nin buru­tu den etxe­ga­betze baten kon­tra Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tuak dei­tu­ta pro­tes­ta egin duten per­tso­nen aur­ka. Lagun bat atxi­lo era­man dute eta bes­te bi modu bor­titzean atxi­ki dituzte.

2023/​06/​07 Zaz­pi hila­be­te eta lau urte arte­ko espetxe-zigo­rrak eska­tu dituz­te Tuba­ce­xe­ko gre­ba­ren hari­ra auzipetutakoentzat.

2023/​06/​09 Baio­nan, Fran­tzia­ko CRS poli­ziak Mau­ri­zia etxe oku­pa­tua hus­tu du.

2023/​06/​14 Sope­la­ko Kar­men­go eli­za oku­pa­tu zuten gaz­teen kon­tra­ko epai­ke­ta egon da.

2023/​06/​19 Kale­ko hain­bat sal­tzai­le­ren kon­tra oldar­tu da Bil­bon udal polizia.

2023/​06/​21 Gurutze­ta­ko ospi­ta­lean Ertzain­tzak gar­bi­ke­ta­ko hain­bat lan­gi­le atxi­ki eta iden­ti­fi­ka­tu ditu. 

2023/​06/​21 Gaiz­ka Astor­ki­za­ga eta Valen­ti­na Mori­so­li­ren aur­ka­ko epai­ke­ta Espai­na­ko Auzi­te­gi Nazionalean.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *