MAIATZEKO BALANTZE ERREPRESIBOA

2023/​05/​01 Eus­kal Herri­ko Kon­tsei­lu Sozia­lis­tak Iru­ñean dei­tu­ta­ko mobi­li­za­zio­ra zihoa­zen zen­bait auto­bus eta kotxe gel­di­tu ditu Guar­dia Zibi­lak kon­trol ezberdinetan.

2023/​05/​03 Asier Ezei­za eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia, heme­retzi urte­ko bes­te zigor bate­ga­tik espetxe­ratze­ko agin­du dute.

2023/​05/​04 Pre­soen alde­ko pan­kar­ta jar­tzen saiatzea­ga­tik 750 euro­ko isun bana eza­rri die­te eta epai­te­gi­ra joan behar­ko dira bi per­tso­na Donostian.

2023/​05/​04 Gas­tei­ze­ko Udal­tzain­goak bi gaz­te iden­ti­fi­ka­tu ditu eta horie­ta­ko bati isu­na jarri dio kar­te­lak jartzeagatik.

2023/​05/​05 Gas­tei­ze­ko GKS eta Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tua Pla­za Berrian egi­ten ari ziren kan­pal­dian, Ertzain­tzak pla­za osoa itxi eta inda­rrez kan­po­ratze­ko eta mila­ka euro­ko isu­nak ezar­tze­ko mehatxua egin die. Ondo­rioz, kan­pal­dia ber­tan behe­ra utzi dute.

2023/​05/​09 Bil­bo­ko Erre­kal­de auzoan Ertzain­tzak per­tso­na bat mia­tu eta iden­ti­fi­katzen du Vox-eko mili­tan­teen aurrean pro­tes­ta egi­tea­ga­tik, hauek pro­pa­gan­da banatzen ari zirela.

2023/​05/​09 Hain­bat zau­ri­tu Ertzain­tzak era­bi­li­ta­ko indar­ke­ria­ga­tik Gora­bi­de, Gau­de, Madres Mer­ce­da­rias eta Aspa­ce­ko lan­gi­leek buru­tu­ta­ko protestaldian.

2023/​05/​13 Aske anto­la­kun­deak Pello Mari­ñe­la­ri egin­da­ko ome­nal­dian, Guar­dia Zibi­lak argaz­kiak ate­ra diz­kie ber­ta­ra­tu­ta­koei eta per­tso­na bat iden­ti­fi­ka­tu du.

2023/​05/​14 Pre­so poli­ti­ko batek Ertzain­tza­ren mehatxuak eta irai­nak pai­ra­tu ditu Zaba­lla­ko kar­tze­la­tik ospi­ta­le­ra lekual­datzen ari zirenean. 

2023/​05/​15 Vox alder­di faxis­tak Iru­nen eki­tal­dia buru­tu du, eta hauen aurrean pro­tes­ta egin dute­nak iden­ti­fi­ka­tu eta mia­tu ditu Ertzaintzak.

2023/​05/​23 Hiru atxi­lo­tu Bil­bon, Vox pro­pa­gan­da banatzen ari zela pro­tes­ta egiteagatik.

2023/​05/​24 Espai­nia­ko Auzi­te­gi Nazio­na­lean dekla­ra­tu behar izan du “La Haine”-ko kaze­ta­ri batek, Iru­ñean pre­so poli­ti­ko bati egin­da­ko harre­ra bate­ko iru­diak zabal­tzea­ga­tik “terro­ris­moa goratzea” egotzita.

2023/​05/​25 Eran­dio etxe­ga­betze batean Ertzain­tza pro­tes­ta ari zire­nen kon­tra oldar­tu da eta kar­ga­tu du.

2023/​05/​25 Gal­der Bar­ba­do eta Aitor Zelaia­ri lau urte­ko espetxe zigo­rra berretsi die Espai­nia­ko Auzi­te­gi Gorenak.

2023/​05/​26 Bes­te pre­so poli­ti­ko batek, fro­ga medi­ku batzuk egi­te­ko, Zaba­lla­ko kar­tze­la­tik ospi­ta­le­ra joa­tea­ri uko egin dio, izan ere lekual­datzea egi­te­ko duin­ta­sun bal­din­tza mini­moak ez zire­la betetzen ondo­rioz­ta­tu baitu.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *