Nork hil du Kha­der Adnan? /​¿Quién ha ase­si­na­do a Kha­der Adnan?

[EUS]

Kha­der Adnan hil da Pales­ti­nan, oku­pa­zio sio­nis­ta­ren kar­tze­la batean, 2023ko maiatza­ren 2ko goi­zal­dean, 86 egu­nez gose gre­ban egon ostean. Kha­der, mili­tan­te poli­ti­koa, 45 urte eta bede­ratzi seme-ala­ba zituen.

Pales­ti­na­ko Jihad Isla­mi­koa­ren mugi­men­du­ko buru­za­gia, pre­so pales­ti­na­rren mugi­men­dua­ren eta egun­go erre­sis­ten­tzia­ren ikur garran­tzitsue­ne­ta­ko bat izan zen. 2012an, 2015ean, 2018an eta 2021ean gose-gre­ben bidez lau aldiz lor­tu zuen atxi­lo­ke­ta admi­nis­tra­ti­boa­ren aska­ta­su­na. Azken atxi­lo­ke­ta admi­nis­tra­ti­bo horre­tan, 86 egu­ne­ko gose-gre­ba­ren ondo­ren, bizia ken­du diote.

Argi eta gar­bi esan behar da nor­tzuk diren Kha­der Adna­nen heriotza­ren eran­tzu­le poli­ti­koak. Lehe­nik eta behin, Pales­ti­na­ko Agin­te Nazio­na­le­ko herri­ki­deak, Oslo­ko akor­dioak nego­zia­tu zute­nak. Trai­do­reak Pales­ti­na­ri, ber­ta­ko lan­gi­leei eta aska­pen nazio­nal eta sozia­la­ren ondo­rioz ero­ri­ta­ko guz­tiei. Oku­pa­zio sio­nis­ta­ren lagun­tzai­leak, sio­nis­ten oku­pa­zioak eta Nazio Batuen Era­kun­deak babes­tuak. Dau objek­ti­boa da hori!

Bis­tan denez, oku­pa­zioa­ren indar sio­nis­tak egu­ne­ro Pales­ti­na oku­pa­tuan erre­pre­sioa eta heriotza era­gi­ten duten sol­da­du eta kolo­noak dira. Inola­ko lotsa­rik gabe­ko faxis­tak. Yan­ki eta bri­tai­niar inpe­ria­lis­moa­ren alia­tu leia­lak. Hil­tzai­leak, egi­ten eta egin­go dute­na­ren jaki­tun. Bel­du­rra ema­ten du arma nuklea­rrak dituz­te­la pentsatzeak.

Nazio Batuen Mun­du Era­kun­dea ize­nez eza­gutzen den nazioar­te­ko era­kun­deak ere eran­tzu­ki­zu­na du. Badi­ru­di NBE­ri ez zaio­la kri­ti­ka egin behar, hori egi­tea demo­kra­zia bera­ri era­sotzea beza­la izan­go litza­te­kee­la­ko. Kon­tua da demo­kra­zia hau kapi­ta­la­ren dik­ta­du­ra dela, gero eta mozo­rro gutxia­go­re­kin. Gaiz­toa da. Bere jar­du­na eta balioak defen­datzea basa­ke­ria­ren alde­ko apus­tua egi­tea da mun­du­ko popu­la­zio gehiengoarentzat.

Eta guz­tia­ren erdian dugu inpe­ria­lis­mo yanki/​europarra (batez ere), inba­sio­rik, ebas­ke­ta­rik eta hil­ke­ta­rik gabe exis­ti­tu ezin dena. Bere logi­ka kapi­ta­lis­tak, bere kapi­tal-tasa ira­baz­pi­dez­koa eten­ga­be igotzeak, hon­da­men­dian uzten ditu herriak eta mun­du­ko biz­tan­le­ria­ren gehien­go zabala.

Kha­der Adnan eta giza­kia­ren aska­pen inte­gra­la­ren alde­ko borro­kan ero­ri diren hain­bat mili­tan­te beti egon­go dira gure oroimenean.

AMNISTIA OSOA!

Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde! Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta erai­kitzea­ren alde!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

2023-05-02

[ES]

Kha­der Adnan ha muer­to en Pales­ti­na, en una cár­cel de la ocu­pa­ción sio­nis­ta, la madru­ga­da del mar­tes 2 de mayo de 2023 tras 86 días en huel­ga de ham­bre para exi­gir su liber­tad. Kha­der, mili­tan­te polí­ti­co, tenía 45 años y nue­ve hijos.

Diri­gen­te del movi­mien­to de la Yihad Islá­mi­ca Pales­ti­na, fue uno de los sím­bo­los más impor­tan­tes del movi­mien­to de pre­sos pales­ti­nos y de la resis­ten­cia actual. Con­si­guió su liber­tad de la deten­ción admi­nis­tra­ti­va en cua­tro oca­sio­nes median­te huel­gas de ham­bre en 2012, 2015, 2018 y 2021. En esta últi­ma deten­ción admi­nis­tra­ti­va le han qui­ta­do la vida des­pués de 86 días de huel­ga de hambre.

Diri­gen­te del movi­mien­to de la Yihad Islá­mi­ca Pales­ti­na, fue uno de los sím­bo­los más impor­tan­tes del movi­mien­to de pre­sos pales­ti­nos y de la resis­ten­cia actual. Con­si­guió su liber­tad de la deten­ción admi­nis­tra­ti­va en cua­tro oca­sio­nes median­te huel­gas de ham­bre en 2012, 2015, 2018 y 2021. En esta últi­ma deten­ción admi­nis­tra­ti­va le han qui­ta­do la vida des­pués de 86 días de huel­ga de hambre.

Hay que decir bien cla­ro quié­nes son los res­pon­sa­bles polí­ti­cos de la muer­te de Kha­der Adnan. En pri­mer lugar, sus com­pa­trio­tas de la Auto­ri­dad Nacio­nal Pales­ti­na nego­cia­do­res de los acuer­dos de Oslo. Trai­do­res a Pales­ti­na, a sus tra­ba­ja­do­res y a todos los caí­dos por su libe­ra­ción nacio­nal y social. Cola­bo­ra­do­res de la ocu­pa­ción sio­nis­ta, pro­te­gi­dos por la ocu­pa­ción sio­nis­ta y por la Orga­ni­za­ción de Nacio­nes Uni­das. Este es un dato objetivo.

Evi­den­te­men­te, las fuer­zas sio­nis­tas de la ocu­pa­ción son las y los sol­da­das y colo­nos que ejer­cen la repre­sión y muer­te, en la Pales­ti­na ocu­pa­da, cada día. Fas­cis­tas sin nin­gún pudor. Fie­les alia­dos del impe­ria­lis­mo yan­qui y bri­tá­ni­co. Ase­si­nos cons­cien­tes de lo que hacen y harán. Mie­do da pen­sar que poseen arma­men­to nuclear.

Tam­bién tie­ne res­pon­sa­bi­li­dad el orga­nis­mo inter­na­cio­nal cono­ci­do como la Orga­ni­za­ción Mun­dial de Nacio­nes Uni­das. Pare­ce que a la ONU no se le debe cri­ti­car pues hacer­lo sería como ata­car a la mis­ma demo­cra­cia. La cues­tión es que esta demo­cra­cia es la dic­ta­du­ra del capi­tal con cada vez menos dis­fra­ces. Es per­ver­sa. Defen­der su actua­ción y valo­res es apos­tar por la bar­ba­rie para la inmen­sa pobla­ción mundial.

Y en medio de todo tene­mos al impe­ria­lis­mo yanqui/​europeo (sobre todo) que no pue­de exis­tir sin inva­sio­nes, hur­tos y ase­si­na­tos. Su lógi­ca capi­ta­lis­ta de rapi­ña y aumen­to cons­tan­te de su tasa ganan­cial de capi­tal deja en la rui­na a pue­blos y a la inmen­sa mayo­ría de la pobla­ción mundial.

Kha­der Adnan, y tan­tas y tan­tos mili­tan­tes que han caí­do en la lucha por la libe­ra­ción inte­gral del ser humano, siem­pre esta­rán en nues­tro recuerdo.

¡AMNISTIA OSOA!

¡Por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo! ¡Por la cons­truc­ción del Esta­do Socia­lis­ta Vasco!

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión 2 de mayo de 2023

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *