Zor­tzi eus­kal pre­so poli­ti­ko dago gose greban

Gari­koitz Etxe­be­rria­re­kin elkartasunean

Api­ri­la­ren 19tik gose gre­ban dagoen Gari­koitz Etxe­be­rria Lizar­tza­ko pre­so poli­ti­koak bere sei­ga­rren egu­na du gose gre­ban, eta hamai­ka­ga­rre­na patio gre­ban https://​tin​koam​nis​tia​.org/​2​0​2​3​/​0​4​/​1​9​/​g​a​r​i​k​o​i​t​z​-​e​t​x​e​b​e​r​r​i​a​-​g​o​s​e​-​g​r​e​b​an/.

Gaur­koan bes­te zaz­pi pre­so poli­ti­ko batu zaiz­kio, Gari­koitzen alda­rri­ka­pe­na eure­na egi­nez: Jon Kepa Pre­cia­do, Orkatz Gallas­te­gi, Mikel San Sebas­tian„ Aitor Cotano, Dani Pas­tor eta Jesus Mari Etxe­ba­rria Zaba­lla­ko kar­tze­lan hasi dira gose gre­ban. Patxi Rui­zek gau­za bera egin du Iruñekoan.

Horre­taz apar­te, kar­tze­lak eskain­tzen duen ban­de­ja­ri uko egin­go dio­te gaur Jon Mire­na Sam­pe­drok eta Oskar Barre­ra­sek Basaurikoan.

Atzo­koan Zaba­lla­ko kar­tze­la­ren ingu­ruan mobi­li­za­tu ginen Gari Etxe­be­rria­ri elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko. Hona hemen egin genuen ira­kur­ke­ta, kro­ni­ka eta argaz­kiak https://​tin​koam​nis​tia​.org/​2​0​2​3​/​0​4​/​2​3​/​g​a​u​r​k​o​-​m​o​b​i​l​i​z​a​z​i​o​a​r​e​n​-​a​r​g​a​z​k​i​-​b​a​t​z​uk/.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *