Mun­du­ko pre­so poli­ti­ko iraul­tzai­leen ome­nez /​En home­na­je a las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos revo­lu­cio­na­rios del mundo

[EUS]

Kons­tan­te batek irau­ten du his­to­rian zehar. Kapi­ta­lak baz­ter­tutzat jotzen du kla­se eta nazio aska­pe­ne­ra­ko borro­kak odo­lik, izer­di­rik eta malko­rik gabe­ko eta esku­bi­dez gara­tu ahal iza­tea. Horre­ta­ra­ko, era­so­ra­ko, defen­tsa­ra­ko eta «bere egun­go araue­ta­ra­ko tres­nak» ego­kitzen dituz­te, nazioar­te­ko esku­bi­dea ukatuz.

Kons­tan­te bat ere bada, bere jario eta jaria­ki­ne­kin, zapal­kun­tza eta kla­se-borro­ka ez dire­la dekre­tuz amaitzen. Zapalkuntza/​okupazioa eta kla­se-borro­ka dau­den bitar­tean, iraul­tza nazio­na­lak eta sozia­lak, kon­kis­ta­tu beha­rre­ko hel­bu­ru gisa, iraun egi­ten dute.

Kolo­ni­za­tu zituz­ten herrial­deen subira­no­ta­sun poli­ti­ko eta eko­no­mi­koa ere ukatzen zuten, eta ukatzen dute. Beren iza­tea uka­tu eta interes inpe­ria­len eta beren bur­ge­sia zipa­ya­ren men­pe jarri zituz­ten herrial­deak. Ondo­rioa: ehun­ka mila hil­da­ko kon­tae­zi­nak, eza­rri­ta­ko mise­ria, gosea eta gerra/​suntsipenaren ondorioz.

Gerra inpe­ria­lis­ta egoe­ra hone­tan, herri zapal­duen­tzat eta mun­du mai­la­ko lan­gi­le kla­sea­ren­tzat, argi dago ez dagoe­la su-ete­nik. Etor­ki­zun sozia­lis­ta, soli­da­rioa, inter­na­zio­na­lis­ta irmoa edo basa­ke­ria bes­te­rik ez zai­gu geratzen.

Egun hone­tan (api­ri­la­ren 17an, pre­so poli­ti­koen nazioar­te­ko egu­na), sugar iraul­tzai­lea bizi­rik man­ten­tzen duten aska­pen eta kla­se mugi­men­due­ta­ko pre­so poli­ti­koak gogo­ratzen ditu­gu, ber­din dio mun­du­ko zein toki­tan. Esa­te­ra­ko, Geor­ges Ibrahim Abdallha eta Iña­ki Bil­bao Goi­koetxea ditu­gu gogoan, 40 urte betetzen bai­ti­tuz­te Fran­tzia­ko eta Espai­nia­ko espetxee­tan. Mumia Abu-Jamal Ipar Ame­ri­ka­ko Esta­tu Terro­ris­ta Batue­tan pre­so due­la 42 urtetik.

Vla­di­mir Rami­rez vene­zue­la­rra due­la 30 urte bahi­tu zuten Jar­tu­men (Sudan) eta Fran­tzian espetxe­ra­tu zuten. Alfre­do Cos­pi­to ita­lia­rrak iso­la­men­dua­ren tor­tu­ra­ren aur­ka­ko gose gre­ba muga­ga­bean. Pre­so pales­ti­na­rrak Oslo­ko pro­ze­su-tran­pa­ren aurre­tik. Pre­so pales­ti­nar admi­nis­tra­ti­boak: pre­so poli­ti­koak atza­ma­rrez eta inola­ko esku­bi­de­rik gabe. Sufri­men­du han­dia, bai­na bai­ta duin­ta­su­na eta borro­ka ere.

Ez ditu­gu ahaz­tu nahi bri­tai­nia­rren oku­pa­zioa­ri aurre egi­ten dio­ten irlan­dar pre­so poli­ti­koak. Ezta Txi­le­ko matxi­na­da­ren seme-ala­be­na eta pre­so poli­ti­ko maputxe edo kolon­bia­rre­na ere. Asko utzi­ko ditu­gu idaz­ki hone­ta­ko letren artean. Denok sen­titzen zaituztegu.

Ez dago etor­ki­zu­nik herri bakoitza­ren kul­tu­ra­re­kin eta gizar­te ongi­za­tea­ren gehien­goa­re­kin harre­man zuze­nik ez due­nik. Ez dago tra­tu­rik esku artean ditu­gun herrial­dee­kin, ez eta inpe­ria­lis­mo yan­ki-sio­nis­ta-bri­tai­niar-fran­tses-ale­ma­nia­rra­re­kin ere. Aurrera!

Amnis­tia! Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde! Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta erai­kitzea­ren alde!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

2023ko Api­ri­lak 17

[ES]

Una cons­tan­te per­ma­ne­ce a lo lar­go de la his­to­ria. El capi­tal recha­za que las luchas de cla­se y de libe­ra­ción nacio­nal pue­dan desa­rro­llar­se por dere­cho, sin san­gre, sudor y lágri­mas. Para ello van ade­cuan­do sus ins­tru­men­tos de ata­que, defen­sa y sus actua­les «reglas», negan­do el dere­cho internacional.

Lo que tam­bién es una cons­tan­te, con sus flu­jos y reflu­jos, es que la opre­sión y la lucha de cla­ses no aca­ban por decre­to. Mien­tras haya opresión/​ocupación y lucha de cla­ses, la revo­lu­ción nacio­nal y social como obje­ti­vo a con­quis­tar permanece.

Tam­bién nega­ban, y nie­gan, la sobe­ra­nía polí­ti­ca y eco­nó­mi­ca de los paí­ses que colo­ni­za­ron. Paí­ses a los que nega­ron su ser y les some­tie­ron a los intere­ses impe­ria­les y de su bur­gue­sía cipa­ya. Con­se­cuen­cia: incon­ta­bles cen­te­na­res de miles de muer­tos a cau­sa de la impues­ta mise­ria, ham­bre y guerra/​destrucción.

En esta situa­ción de gue­rra impe­ria­lis­ta, para los pue­blos opri­mi­dos y para la cla­se tra­ba­ja­do­ra mun­dial, es evi­den­te que no hay tre­gua. Tene­mos un futu­ro socia­lis­ta, soli­da­rio, inter­na­cio­na­lis­ta fir­me o solo nos que­da la barbarie.

En este día (17 de abril día inter­na­cio­nal de las/​los pre­sos polí­ti­cos) recor­da­mos a los pre­sos polí­ti­cos de movi­mien­tos de libe­ra­ción y de cla­se que man­tie­nen viva la lla­ma revo­lu­cio­na­ria no impor­ta en qué par­te del mun­do, por ejem­plo, tene­mos pre­sen­te a Geor­ges Ibrahim Abda­llaha e Iña­ki Bil­bao Goi­koetxea que cum­plen 40 años de pri­sión en cár­ce­les fran­ce­sas y espa­ño­las. Mumia Abu-Jamal en pri­sión en los Esta­dos Terro­ris­tas Uni­dos de Amé­ri­ca del Nor­te des­de hace 42 años.

Tam­bién al vene­zo­lano Vla­di­mir Ramí­rez secues­tra­do hace trein­ta años en Jar­tum (Sudán) y encar­ce­la­do en Fran­cia. Al ita­liano Alfre­do Cos­pi­to en huel­ga de ham­bre con­tra la tor­tu­ra del ais­la­mien­to. A los pre­sos polí­ti­cos pales­ti­nos encar­ce­la­dos antes del pro­ce­so-tram­pa de Oslo. Pre­sos pales­ti­nos admi­nis­tra­ti­vos: pre­sos polí­ti­cos a dedo y sin nin­gún dere­cho. Mucho sufri­mien­to, pero tam­bién dig­ni­dad y lucha.

No que­re­mos olvi­dar­nos de los pre­sos polí­ti­cos irlan­de­ses que resis­ten a la ocu­pa­ción bri­tá­ni­ca. Tam­po­co de los hijos de la revuel­ta chi­le­na y de los pre­sos políticos/​as mapu­ches o colom­bia­nas. Nos deja­re­mos muchos entre las letras de este escri­to. Os sen­ti­mos a todas y todos.

No hay futu­ro que no ten­ga rela­ción direc­ta con la cul­tu­ra de cada pue­blo y la mayo­ría de bien­es­tar social para los mis­mos. No hay tra­to con los paí­ses que nos ocu­pan, explo­tan ni con el impe­ria­lis­mo yan­qui-sio­nis­ta-bri­tá­ni­co-fran­cés-ale­mán… ¡Ade­lan­te!

Amnis­tia! Inden­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde! Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta erai­kitzea­ren alde!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

17 de abril de 2023

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *