AEM­ren aur­ka­ko era­soa­ren aurrean

Esku­bi­de oina­rriz­koe­nak dira jokoan dau­de­nak, hala nola bil­tze­ko, anto­latze­ko, adie­raz­pe­na­ra­ko eta mobi­li­zatze­ko esku­bi­deak. Erre­pre­sioak ez du hel­bu­ru indi­bi­dua­la, kolek­ti­boa bai­zik, eta nahi­ta nahiez honi eman beha­rre­ko eran­tzu­na ere kolek­ti­boa izan behar­ko da.

Pasa den osti­ra­lean Guar­dia Zibi­lak Basau­ri­ko bizi­la­gun bat atxi­lo­tu eta Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ren web orria agin­du judi­zia­lez eten egin zuten. Atxi­lo­tu­ta­ko per­tso­na­ren etxea ere mia­tu egin zuten.

Tin­kok elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die atxi­lo­tu­ta­ko per­tso­na­ri zein era­so­tu­ta­ko anto­la­kun­dea­ri. Era berean azpi­ma­rra­tu nahi dugu horre­la­ko era­soak ez dire­la per­tso­na edo anto­la­kun­de jakin batzuen aur­ka­ko ger­tae­ra erre­pre­si­bo iso­la­tuak, bai­zik eta era­so kolek­ti­bo baten ata­rian jar­tzen gaituztela.

Esku­bi­de oina­rriz­koe­nak dira jokoan dau­de­nak, hala nola bil­tze­ko, anto­latze­ko, adie­raz­pe­na­ra­ko eta mobi­li­zatze­ko esku­bi­deak. Erre­pre­sioak ez du hel­bu­ru indi­bi­dua­la, kolek­ti­boa bai­zik, eta nahi­ta nahiez honi eman beha­rre­ko eran­tzu­na ere kolek­ti­boa izan behar­ko da.

Bes­te behin ere erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko sare bat sor­tze­ko deia egi­ten dugu. Mili­tan­te poli­ti­koen defen­tsan, amnis­tia osoa!

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *