Korri­ka Bara­kal­don | BERRI OTXOAK

Korri­ka 22 Ezke­rral­de­tik iga­ro da. Ehun­ka lagu­nek par­te har­tu dute las­ter­ke­ta Bara­kal­don egin denean. Berri Otxoak eta Argi­tan tal­deek borro­ka femi­nis­ta­ren alde­ko eta murriz­ke­ta sozia­len aur­ka­ko kilo­me­tro lilan par­te har­tu dugu.
Lehe­nik eta behin, Argi­ta­ne­ko nes­kek har­tu dute leku­koa, eta, ondo­ren, Ses­tao­ra iritsi aurre­tik azken metroak Berri Otxoak tal­dea­ri eman diote.

La korri­ka 22 ha pasa­do por Ezke­rral­dea. Cien­tos de per­so­nas han par­ti­ci­pa­do cuan­do la carre­ra a reco­rri­do Bara­kal­do. Berri Otxoak y Argi­tan hemos par­ti­ci­pa­do en el kilo­me­tro lila por la lucha femi­nis­ta y con­tra los recor­tes sociales.Primero han sido las chi­cas de Argi­tan quie­nes han cogi­do el tes­ti­go para pasár­se­lo des­pués a Berri Otxoak que ha reco­rri­do los últi­mos metros antes de lle­gar a Sestao.

Gu ere Korri­ka­ren alde! Gu ere eus­ka­ra­ren alde!

Korri­ka _Barakaldo

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *