Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko Mugi­men­du­ko bi mili­tan­te atxi­lo­tuak izan dira Bizkaian

Atxi­lo­tuen berri, euren seni­tar­te­koen bidez jakin du Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak. Hauek Usan­so­lon (Gal­da­kao) bizi den Valen­ti­na Mori­so­lli eta Iba­rren­ge­lun bizi den Gaiz­ka Astor­ki­za­ga (eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia) dira. Atxi­lo­ke­ta biak buru­tu ditue­nak Ertzain­tza izan da. Atxi­lotzeaz gain, eurek bizi diren pisuak miatzen ari da Ertzaintza.

Atxi­lo­ke­ten agin­dua Espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­le­ko epai­te­gi batek luza­tu du eta dili­gen­tziak sekre­tu­pean dau­de­la dio­te. Aldi berean, jakin ahal izan dugu­nez, ez dau­de inkomunikaturik.

Urgen­tea den ohar honen bitar­tez, euren seni­tar­te eta lagu­nei ani­mo erral­doi bat igor­tzen die­gu eta bai­ta Eus­kal Herri­ko Lan­gi­lea­ri adi ego­te­ko bai atxi­lo­ke­ta hauen ingu­ruan buru­tu­ko diren mobi­li­za­zioak zein Txi­ki­to­re­nak dire­la eta. Zir­kuns­tan­tzia ezber­di­nak bai­na borro­ka bakarra.

Atxi­lo­tuak askatu!

Gora Txi­ki­to!

Eus­kal Esta­tu Inde­pen­dien­te eta Sozia­lis­ta­ren alde.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua – 2020-11-16

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *