Ema­ku­meen aur­ka­ko indar­ke­ria­ren kon­tra­ko egu­na | BERRI OTXOAK

Aza­roa­ren 25ean Indar­ke­ria Matxis­ta­ren Aur­ka­ko Nazioar­te­ko Egu­na dela eta, 20 elkar­te femi­nis­tak dei­tu­ta­ko XXI martxa­ren aurkezpena

Ezke­rral­de­ko eta Meatzal­de­ko ema­ku­me tal­deek indar­ke­ria matxis­ta­ren aur­ka­ko urte­ro­ko martxa dei­tu dute larun­bat honetarako.Santurtzi eta Bara­kal­do arte­ko mobi­li­za­zioa. 11:30ean abia­tu­ko da San­tur­tzi­ko Kabie­ces biri­bil­gu­ne­tik eta 13:00etan amai­tu­ko da Bara­kal­do­ko Herri­ko Plazan.

Una vein­te­na de aso­cia­cio­nes de muje­res con­vo­ca una mar­cha por el día con­tra la vio­len­cia machista

Una vein­te­na de orga­ni­za­cio­nes de muje­res de la Mar­gen Izquier­da y Zona Mine­ra ha con­vo­ca­do una mar­cha este sába­do 21 de noviem­bre, entre San­tur­tzi y Bara­kal­do, con moti­vo de la cele­bra­ción el 25 de noviem­bre del Día Inter­na­cio­nal de la Eli­mi­na­ción de la Vio­len­cia con­tra la Mujer. La pro­tes­ta comen­za­rá a las 11.30 en la roton­da de Kabie­ces en San­tur­tzi y se espe­ra que fina­li­ce en Bara­kal­do a las 13.00 horas, en la Herri­ko Plaza.


Pren­t­sa oharra

2020KO AZAROAREN 25EKO MANIFESTUA

Ezke­rral­de­ko eta Meatzal­de­ko ema­ku­me-elkar­teek eta tal­de femi­nis­tek, Indar­ke­ria Matxis­ta­ren aur­ka­ko Nazioar­te­ko Egu­na dela eta,azaroaren 25eko martxa alda­rri­katzai­lea aur­kez­ten dugu, ‘Gure ahotsak, gure inda­rra’ lelopean

Indar­ke­ria matxis­ta, giza esku­bi­deen urra­ke­ta bat da eta ema­ku­meen* gor­putzen aur­ka­ko dis­kri­mi­na­zio mota bat, gene­roan oina­rri­tu­ta­ko indar­ke­ria guz­tiak izen­datzen ditue­na eta izae­ra fisi­ko, sexual, psi­ko­lo­gi­ko, eko­no­mi­ko eta ins­ti­tu­zio­na­le­ko kal­teak edo sufri­men­duak era­gi­ten ditue­na da, gizar­tea­ren arlo guz­tie­tan zapal­tzen gai­tuen sis­te­ma kapi­ta­lis­ta, hete­ro­pa­triar­kal eta arra­zis­ta­ren ondo­rioa da: etxee­tan, kalee­tan, lanean, ikas­tetxee­tan, sare sozia­le­tan, egu­ne­ko zen­troe­tan, ospitaletan…

Gai­ne­ra, osa­sun, gizar­te eta eko­no­mi kri­siak, covid19ak area­go­tu due­na, are gehia­go larria­go­tu ditu ema­ku­me guz­tiok jasa­ten ditu­gun indar­ke­ria matxis­ta­ren egoerak

Eus­kal Herrian, 2020 urtean zehar, lau emakume*erailak izan dira; bi Eus­kal Auto­no­mia Erki­de­goan (EAE), Meatzal­dean zehaz­ki; eta bi Iparralden.

Irai­le­ra arte 3.253 ema­ku­me izan dira indar­ke­ria matxis­ta­ren bik­ti­ma, 1.803 Biz­kaian. EAEn 4.000 era­so matxis­ta baino gehia­go izan dira, Eus­ko Jaur­la­ritzak jaki­te­ra eman dituen datu ofi­zia­len arabera.

Argi dago Jus­ti­zia hete­ro­pa­triar­ka­la dela, sis­te­ma judi­zia­lak ez gai­tu babes­ten eta era­kun­deek ez dute irmo jokatzen errea­li­ta­te horren aurrean.

Naz­ka­tu­ta gau­de! Martxan gau­de eta indar­ke­ria matxis­ta­ren mila aur­pe­gien aur­ka mobi­li­zatzen gara: era­so sexis­tak, sexu-era­soak eta bes­te indar­ke­ria batzuk, hala nola fisi­koa, psi­ko­lo­gi­koa, eko­no­mi­koa eta instituzionala.

Adi­bi­de argia Gura­soen Alie­na­zio Sin­dro­mea (SAP) ize­ne­koa da, ere­mu ins­ti­tu­zio­nal eta juri­di­koe­tan ema­ku­meei eta seme-ala­bei gezu­rre­kin era­sotzen die­na. Isi­lik eta bel­du­rrez nahi gai­tuz­te, bai­na guk esa­ten dugu gure ahotsak gure inda­rra dela.

Indar­ke­ria matxis­ta des­age­rra­raz­te­ko, alda­ke­tak bul­tza­tu behar dira, hona­ko hauek lehenetsiz:

– Pre­ben­tzioa hez­kun­tza-ere­mu guz­tie­tan, komu­ni­ka­bi­dee­tan, lan‑, osa­sun- eta
bizi­te­gi-ere­mue­tan.
– Ema­ku­meen* ahal­dun­tzea, auto­de­fen­t­sa femi­nis­ta­ren bidez alda­ke­ta­ra­ko ezin­bes­te­ko bide gisa.
– For­ma­kun­tza femi­nis­ta, bizi garen ere­du kapi­ta­lis­ta, hete­ro­pa­triar­kal eta arra­zis­ta­re­ki­ko kri­ti­koa iza­tea ahal­bi­de­tu­ko duena.

Horre­ga­tik, ezin­bes­te­koa da komu­ni­ka­bi­deek ikus­pe­gia aldatzea, ez gaitza­te­la bik­ti­ma ahul gisa iku­si, ger­tae­rak beren ize­ne­kin izen­da­tuz, izu­ga­rri­ke­riak ema­ten bai­tiz­ki­gu bortxa­tu­ta­ko ema­ku­meei buruz hitz egi­ten entzuteak.

Fokua gizon era­sotzai­leen­gan jar­tzea nahi dugu. Kon­ta­ki­zu­na ere ema­ku­meen aur­ka­ko indar­ke­ria da. Jen­dar­teak tra­tu txa­rren egi­leak publi­ko­ki gaitzes­ten ez dituen bitar­tean, inoiz ez da behar beza­la balo­ra­tu­ko era­sotzai­lea­ren erantzukizuna.

Bes­tal­de, pre­mia zehatzei eran­tzun behar zaie, eta, horre­ga­tik, era­kun­deei eta uda­lei (herri­ta­rren­gan­dik hur­bi­len dau­de­nak dire­la­ko) eskatzen diz­kie­gu indar­ke­ria matxis­ta­ren aur­ka borro­katze­ko neu­rriak eta balia­bi­deak, kon­tzien­tzia eta sen­tsi­bi­li­ta­te femi­nis­ta duten pro­fe­sio­na­le­kin bate­ra, are gehia­go, covid19 egoe­ra­re­kin, hona­ko hauez gain:

• Pres­ta­zio eko­no­mi­ko dui­nak, azka­rrak eta nahi­koak, bai­ta alo­kai­ru sozia­lak.
• Larrial­di­ko ahol­ku­la­ritza-zen­troak, arre­ta juri­di­ko eta psi­ko­lo­gi­koa­re­kin
• Gene­ro-indar­ke­ria­ren arlo­ko 24 ordu­ko gizar­te-zer­bitzuak eta epai­te­gi espe­zi­fi­koak, pres­ta­kun­tza femi­nis­ta egiaz­ta­tua duten pro­fe­sio­na­le­kin.
• Aurrez aurre­ko arre­ta, ema­ku­meek behar dituz­ten balia­bi­de guz­tie­tan
• Era­sotzai­leen bereha­la­ko kon­tro­la eta zain­goa.
• Bereha­la­ko babes-agin­duak.
• Harre­ra-pisuak uda­le­rri guz­tie­tan, ema­ku­me guz­tien beha­rre­ta­ra ego­ki­tu­ta eta esku­ra­ga­rri.
• Indar­ke­ria matxis­ta­ren bik­ti­ma diren adin­ga­beak babes­te­ko pro­to­ko­lo era­gin­kor bat akti­batzea.
• Gene­ro-indar­ke­ria­ko zan­tzuak dau­de­nean, bisi­ta­rik edo zain­tza­rik ez ema­tea.
• Arre­ta-zer­bitzu publi­koak eta doa­koak (haur­tzain­de­giak, jan­to­kiak, egoitza publi­koak)
• Auto­de­fen­t­sa femi­nis­ta­ri buruz­ko pres­ta­kun­tza, doa­koa eta esku­ra­ga­rria.
• Ber­din­ta­su­na­ri, sexu-aniz­ta­su­na­ri, hez­ki­detza­ri eta gene­ro-indar­ke­ria­ri buruz­ko pres­ta­kun­tza-pla­nak ezar­tzea, eus­kal kurri­ku­lu­mean adie­raz­ten den beza­la.
• Indar­ke­ria matxis­ta­ren mila aldeak iru­di­katzen dituz­ten sen­tsi­bi­li­za­zio-kan­pai­nak.
• Espa­zio guz­tiak ema­ku­meen­tzat ere bizi­ga­rriak dire­la bermatzea.

Balia­bi­de horiek guz­tiak iris­ga­rriak, ego­ki­tuak eta era­kun­deek nahi­taez bete beha­rre­koak iza­tea exijitzen dugu, eta balia­bi­deen arte­ko lana modu era­gin­ko­rrean koordinatzea.

Azke­nik, dei egi­ten dio­gu jen­dar­te osoa­ri kon­tzien­tzia har­tze­ra eta jar­du­te­ra, eta, bere­zi­ki, gu guz­tioi, ema­ku­me guz­tioi, lan­ki­de eta alia­tu femi­nis­toi. Anitzak gara, pare­ga­beak gara, ema­ku­meak* gara eta batu­ta gau­de eta egon­go gara!

Aur­ten Aban­to-Zier­be­nan erail zituz­ten bi ema­ku­meen­tzat ere oroitza­pen bere­zia izan nahi dugu gaur. Pao­la eta Miren, gure oroi­me­nean zau­de­te. Gaur sala­ke­ta egu­na da, bihar, etzi eta egu­ne­ro gure borro­ka izan­go den beza­la. Bote­rea dugu eta erres­pe­ta­tuak iza­te­ko esku­bi­dea dugu.

Indar­ke­ria matxis­ta­ren aur­ka gure ahotsak, gure inda­rra!!!
GORA BORROKA FEMINISTA!!!

Ande­re Bidatz Por­tu­ga­le­te­ko Tal­de femi­nis­ta
Argi­tan Bara­kal­do­ko Ema­ku­meen­tza­ko Ahol­ku Etxea
Aso­cia­cio­nes Cul­tu­ra­les de Muje­res de Gallar­ta, Ortue­lla, Zier­be­na, Mus­kiz y Las Ami­gas de Por­tu­ga­le­te.
Aso­cia­ción de Muje­res Alaiak de Men­di Alde de Ron­te­gi
Aso­cia­ción de Muje­res Emel­ka de Las Carre­ras
Aso­cia­ción de Muje­res de San­fuen­tes
Aso­cia­ción de Muje­res Neba-Neba de Ses­tao
Baga­bil­tza
Cen­tro Cul­tu­ral de la Mujer de Mama­ri­ga, San­tur­tzi
Ema­ri Ses­tao­ko Tal­de Femi­nis­ta
Fekoor Comi­sión de Mujer por la Igual­dad
Goran­tza Aso­cia­ción de muje­res para la salud
Gru­po de Muje­res de Tra­pa­ga­ran Ama­ris
Ire­tar­gi Bara­kal­do­ko Ema­ku­me Femi­nis­ta
Koral Alai­ta­su­na de Ses­tao
Lore More Por­tu­ga­le­te­ko Ema­ku­me gaz­teak
Mal­va­lo­ca de Mus­kiz
Mari­ma­tra­ka San­tur­tzi­ko Tal­de Femi­nis­ta
Por­tu­ga­le­te­ko Mugi­men­du Femi­nis­ta
TNT femi­nis­ta (Tra­pa­ga­ran­go tal­de feminista)


MANIFIESTO 25N 2020

Las aso­cia­cio­nes de muje­res y gru­pos femi­nis­tas de Mar­gen Izquier­da y Zona Mine­ra pre­sen­ta­mos La mar­cha rei­vin­di­ca­ti­va del 25N, Día Inter­na­cio­nal con­tra la Vio­len­cia Machis­ta, bajo el lema ‘Nues­tras voces, nues­tra fuerza’.

La vio­len­cia machis­ta, enten­di­da como una vio­la­ción de los dere­chos huma­nos y una for­ma de dis­cri­mi­na­ción con­tra los cuer­pos de las muje­res*, que desig­na todos los actos de vio­len­cia basa­dos en el géne­ro e impli­can o pue­den impli­car daños o sufri­mien­tos de natu­ra­le­za físi­ca, sexual, psi­co­ló­gi­ca, eco­nó­mi­ca e ins­ti­tu­cio­nal, es con­se­cuen­cia del sis­te­ma capi­ta­lis­ta, hete­ro­pa­triar­cal y racis­ta que nos opri­me en todos los espa­cios de la socie­dad: en los hoga­res, en las casas, en las calles, en los empleos, en los tra­ba­jos, en los cen­tros de estu­dios, en las redes socia­les, en cen­tros de día y hospitales…

Ade­más, la cri­sis sani­ta­ria, social y eco­nó­mi­ca, agu­di­za­da por el covid19, ha agra­va­do más si cabe, las situa­cio­nes de vio­len­cia machis­ta que sufri­mos todas las mujeres*

En Eus­kal Herria, en lo que lle­va­mos de 2020 han sido ase­si­na­das cua­tro muje­res*: dos en la Comu­ni­dad Autó­no­ma Vas­ca (CAV),concretamente en la Zona Mine­ra; y dos en Iparralde.

Has­ta sep­tiem­bre de este año se han con­ta­bi­li­za­do 3.253 muje­res víc­ti­mas de la vio­len­cia machista,1.803 en Bizkaia.

En la CAV ha habi­do más de 4.000 agre­sio­nes machis­tas, según datos ofi­cia­les que ha hecho públi­cos el Gobierno Vasco.

Es evi­den­te que la Jus­ti­cia es hete­ro­pa­triar­cal, el sis­te­ma judi­cial no nos pro­te­ge y las ins­ti­tu­cio­nes no actúan con fir­me­za fren­te a esta realidad.

¡Esta­mos har­tas! Esta­mos en mar­cha y nos movi­li­za­mos con­tra las mil caras de la vio­len­cia machis­ta: agre­sio­nes sexis­tas, agre­sio­nes sexua­les y otras vio­len­cias como la físi­ca, psi­co­ló­gi­ca, eco­nó­mi­ca e institucional.

Un ejem­plo es la apli­ca­ción del lla­ma­do Sín­dro­me Alie­na­ción Paren­tal (SAP), que agre­de con men­ti­ras a muje­res e [email protected] en ámbi­tos ins­ti­tu­cio­na­les y jurí­di­cos. Nos quie­ren calla­das y con mie­do pero noso­tras afir­ma­mos que nues­tras voces son nues­tra fuerza.

Para avan­zar en la erra­di­ca­ción de la vio­len­cia machis­ta es nece­sa­rio pro­pi­ciar cam­bios, priorizando:

– La pre­ven­ción en todos los ámbi­tos edu­ca­ti­vos, medios de comu­ni­ca­ción, espa­cio labo­ral, sani­ta­rio y resi­den­cial.
– El empo­de­ra­mien­to de las muje­res como vía impres­cin­di­ble para el cam­bio a tra­vés de la auto­de­fen­sa femi­nis­ta.
– Y la for­ma­ción femi­nis­ta que per­mi­ta a la socie­dad ser crí­ti­ca con el mode­lo capi­ta­lis­ta, hete­ro­pa­triar­cal y racis­ta en el que vivimos.

Por esto es impres­cin­di­ble que los medios de comu­ni­ca­ción cam­bien el enfo­que, que no se nos visi­bi­li­ce como víc­ti­mas vul­ne­ra­bles, deno­mi­nan­do los hechos por su nom­bre, por­que nos due­le horro­res oír hablar de muje­res vio­len­ta­das. Que­re­mos que el foco se pon­ga en los hom­bres agre­so­res. El rela­to tam­bién es vio­len­cia hacia las mujeres.

Mien­tras la socie­dad no repu­die y con­de­ne públi­ca­men­te a los mal­tra­ta­do­res, nun­ca será sufi­cien­te­men­te valo­ra­da la res­pon­sa­bi­li­dad del agresor.

Por otro lado, se debe aten­der a las nece­si­da­des con­cre­tas y por ello exi­gi­mos a las Ins­ti­tu­cio­nes y a los Ayun­ta­mien­tos (por ser los más cer­ca­nos a la pobla­ción) y más aún esta situa­ción del covid19 medi­das y recur­sos con pro­fe­sio­na­les con con­cien­cia y sen­si­bi­li­dad femi­nis­ta para luchar con­tra la vio­len­cia machista:

● Pres­ta­cio­nes eco­nó­mi­cas dig­nas, rápi­das y sufi­cien­tes, ade­más de alqui­le­res socia­les.
● Cen­tros de ase­so­ra­mien­to de urgen­cia con aten­ción jurí­di­ca y aten­ción psi­co­ló­gi­ca gra­tui­ta y acce­si­ble.
● Ser­vi­cios socia­les y juz­ga­dos espe­cí­fi­cos de vio­len­cia de géne­ro de 24 horas con pro­fe­sio­na­les con for­ma­ción femi­nis­ta acre­di­ta­da.
● Aten­ción pre­sen­cial en todos los recur­sos nece­sa­rios para la aten­ción de las muje­res*
● Con­trol y vigi­lan­cia al agresor/​maltratador de for­ma inme­dia­ta.
● Órde­nes de pro­tec­ción inme­dia­ta que no sean papel moja­do.
● Pisos de aco­gi­da en todos los muni­ci­pios adap­ta­dos y acce­si­bles a las nece­si­da­des de todas las muje­res.
● Acti­va­ción de un pro­to­co­lo efec­ti­vo que pro­te­ja a meno­res víc­ti­mas de vio­len­cia machis­ta.
● No con­ce­der visi­tas ni cus­to­dias cuan­do haya indi­cios de vio­len­cia de géne­ro.
● Ser­vi­cios de aten­ción públi­cos y gra­tui­tos (guar­de­rías, come­do­res, resi­den­cias…)
● For­ma­ción en auto­de­fen­sa femi­nis­ta gra­tui­ta y acce­si­ble.
● Implan­tar pla­nes de for­ma­ción en igual­dad, diver­si­dad sexual, coedu­ca­ción y vio­len­cia de géne­ro, tal como se indi­ca en el currí­cu­lum vas­co.
● Cam­pa­ñas de sen­si­bi­li­za­ción que repre­sen­ten las mil caras de la vio­len­cia machis­ta.
● Ase­gu­rar que todos los espa­cios resul­ten habi­ta­bles tam­bién para las mujeres.

Exi­gi­mos que todos estos recur­sos sean acce­si­bles, adap­ta­dos y de obli­ga­do cum­pli­mien­to para las ins­ti­tu­cio­nes y que el tra­ba­jo entre recur­sos sea en coor­di­na­ción efectiva.

Por últi­mo, hace­mos un lla­ma­mien­to a toda la socie­dad a tomar con­cien­cia y actuar, y en espe­cial a todas noso­tras, muje­res, com­pa­ñe­ras y alia­das femi­nis­tas. ¡Somos diver­sas, somos úni­cas, somos muje­res y esta­mos y esta­re­mos unidas!

Hoy tam­bién que­re­mos tener un recuer­do espe­cial para las dos muje­res que fue­ron ase­si­na­das en Aban­to-Zier­be­na este año. Pao­la y Miren, estáis en nues­tra memo­ria. Hoy es un día de denun­cia, como lo será maña­na, pasa­do y cada día en nues­tra lucha. Tene­mos el poder y tene­mos el dere­cho a ser respetadas.

¡¡¡CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA… NUESTRAS VOCES, NUESTRA FUERZA!!!
GORA BORROKA FEMINISTA!!!

Ande­re Bidatz Por­tu­ga­le­te­ko Tal­de femi­nis­ta
Argi­tan Bara­kal­do­ko Ema­ku­meen­tza­ko Ahol­ku Etxea
Aso­cia­cio­nes Cul­tu­ra­les de Muje­res de Gallar­ta, Ortue­lla, Zier­be­na, Mus­kiz y Las Ami­gas de Por­tu­ga­le­te.
Aso­cia­ción de Muje­res Alaiak de Men­di Alde de Ron­te­gi
Aso­cia­ción de Muje­res Emel­ka de Las Carre­ras
Aso­cia­ción de Muje­res de San­fuen­tes
Aso­cia­ción de Muje­res Neba-Neba de Ses­tao
Baga­bil­tza
Cen­tro Cul­tu­ral de la Mujer de Mama­ri­ga (San­tur­tzi)
Ema­ri Ses­tao­ko Tal­de Femi­nis­ta
Fekoor Comi­sión de Mujer por la Igual­dad
Goran­tza Aso­cia­ción de muje­res para la salud
Gru­po de Muje­res de Tra­pa­ga­ran Ama­ris
Ire­tar­gi Bara­kal­do­ko Ema­ku­me Femi­nis­ta
Koral Alai­ta­su­na de Ses­tao
Lore More Por­tu­ga­le­te­ko Ema­ku­me gaz­teak
Mal­va­lo­ca de Mus­kiz
Mari­ma­tra­ka San­tur­tzi­ko Tal­de Femi­nis­ta
Por­tu­ga­le­te­ko Mugi­men­du Femi­nis­ta
TNT femi­nis­ta (Tra­pa­ga­ran­go tal­de feminista)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *