LANGILEON KONTROLPEKO ESPAZIO BERRIA GASTEIZEN /​NUEVO ESPACIO BAJO CONTROL OBRERO EN GASTEIZ


PRENTSA OHARRA


Covid-19a­ren ostean etxe­bi­zitza­ren ara­zoa dago min­tza­gai; arazo
iso­la­tu bat edo zer­bait berria bai­litzan. Gas­teiz­ko Etxebizitza
Sin­di­ka­tua martxan jarri genue­ne­tik etxe­bi­zitza­ri dagokionean
pro­le­tal­goak pai­ratzen duen errea­li­ta­te gor­di­na­re­kin egon gara
kon­tak­tuan: uga­za­ba­ren jazar­pen eten­ga­beak jasa­ten dituztenak,
higie­zin agen­tzien gose espe­ku­latzai­leak esta­fa­tu­ri­koak, janari
bonuak sumi­sioa lor­tze­ko estor­tsio tres­na modu­ra era­bil­tzen dituzten
gizar­te zer­bitzuen xan­taia jasa­ten dute­nak, legez kanpoko
azpie­rren­te­tan pila­tu­ta bizi dire­nak, etxe­ga­be­tu arte atze­ra kontu
jasan ezin batean bizi dire­nak zein kari­ta­te hutsa­ga­tik lo egiten
zuten sofa­tik modu isi­lean bota dituz­te­nak. Etxe­bi­zitza­ren arazoa
errea­li­ta­te ukae­zi­na da pro­le­tal­goa­ren­tzat, eta «uste­ka­be­ko
feno­me­noa» iza­te­tik urrun, egi­tu­ra-ara­zo bat da, klasetan
bana­tu­ta­ko eta ira­ba­zien meta­ke­ta eten­ga­be­ra bide­ra­tua dagoen
sis­te­ma­tik eratorria.


Batzuek sinetsa­ra­zi nahi digu­te kon­pon­bi­dea hone­tan edo bestean
inber­tsio han­dia­goa alda­rri­katzen duten erre­ze­ta alder­di­koi batzuek
eka­rri­ko dute­la. Hala ere, meta­fo­ri­ko­ki esan­da, bada­ki­gu manta
txi­kie­gia dela: alde bate­tik tira egin ezke­ro, bes­te aldea agerian
gera­tu­ko da. Borro­ka-espe­rien­tzia­ri eta ber­ta­tik ate­ra­ta­ko jakintzari
esker, ziur gau­de alda­ke­ta-ber­me baka­rra pro­le­tal­goa­ren antolaketa
inde­pen­den­tea dela, eta horrek ezin­bes­te­ko bi zere­gin bete­ko dituela:
alde bate­tik, anto­la­kun­tzak kon­trae­san oro­ko­rrak gataz­ka zehatzetan
isla­tu­ko ditu, hau da, jabeen, era­kun­deen edo dizi­pli­na agente
ezber­di­nen abu­suak gataz­ka ire­ki bihur­tu­ko ditu. Bestalde,
anto­la­kun­tza izan­go da bizitza garatze­ko bal­din­tza mate­rial eta
sub­jek­ti­boen erai­kun­tza ber­ma­tu­ko duena.


Eske­ma honen bai­tan uler­tzen dugu azken aste hone­tan ia 30 pertsonak
egin­da­ko bir­ja­betze-ekin­tza. Bizitze­ko bes­te auke­ra­rik gabe, familia
horiek Los Herrán kale­ko etxe­bi­zitza-blo­ke batean sar­tzea erabaki
zuten. Blo­ke hori 10 urte baino gehi­xea­go­tik hutsik dago. Ikusezina
dena (kalean ia 30 per­tso­na ego­tea) aldi berean gataz­ka eta
kon­pon­bi­de bila­katzen da. Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tuak, bere aldetik,
era­ba­kia babes­tu eta bere balia­bi­de guz­tiak jar­tzen ditu espazio
berri hau lan­gi­leen kon­trol­pean anto­la­tu eta defendatzeko.

Ins­ti­tu­zio guz­tiek etxe­bi­zitza iza­te­ko eskubidea
beren legeen bidez aitor­tzen badu­te ere, azpi­ma­rra­tu behar dugu ez
dituz­te­la betetzen, eta bada­ki­gu­nez haien arau pro­pioak hausten
dituz­te­la, hona­ko hau argi­tu nahi dugu: orde­na­men­du juridikoak
BIZILEKUAREN BORTXAEZINTASUNA defen­datzen du. Pro­ze­du­ra Zibilaren
Legea­ren 545 eta 553. arti­ku­lue­tan jasotzen da zein nola­ko egoerak
eman behar diren deli­tu gor­din baten aurrean ego­te­ko eta etxebizitza
batean sar­tu ahal iza­te­ko. Argi utzi nahi dugu aste­be­te baino gehiago
dela erai­kin hone­tan jen­dea bizi dela, eta, beraz, poli­ziak ezin
due­la esku-har­tu. Ildo horre­tan, hau ere argi utzi nahi dugu:
etxe­bi­zitza­ra­ko sarre­ra SALATU egin­go da, Zigor Kodea­ren 534.
arti­ku­luan jaso­ta­ko bizi­le­ku-bortxa­ke­ta­ren deli­tua egi­tea­ga­tik
.

Behin hau esa­nik, eta alder­di ezberdinak
mur­gil­du­ta dau­den hau­tes­kun­de-kan­pai­na dela eta, Gas­teiz­ko Udala
kal­ku­lu zin­tzo bat egi­te­ra gon­bi­datzen dugu: zen­bait per­tso­na kalean
geratzen dira egu­ne­ro, eta
egoe­ra
horri eran­tzu­te­ko ezin­ta­su­na errea­li­ta­te bat da. Zein da arazo
han­dia­goa Uda­la­ren­tzat?: doze­na­ka per­tso­na kalean ego­tea, eta
orain­goan anto­la­tu­ta eta deter­mi­na­zio han­dia­re­kin, edo hutsik dagoen
eta era­bi­le­ra­rik ez duen jabetza batean bizitzen ego­tea? Gogorarazi
nahi dugu etxe­bi­zitza-blo­keak 10 urte baino gehia­go daramatzala
hutsik, eta gero eta txi­kia­goa den higie­zi­nen mer­ka­tuan, ez duela
mer­ka
tu-inter­esik.


Hala ere, era­bi­le­ra sozia­la esku­ra­tu ahal izan­go luke, eta Uda­lak eta
higie­zi­nen jabeek balia­bi­de mate­rial eta lege­dia ego­kiak dituz­te hori
posi­ble egi­te­ko. Zen­tzu horre­tan, prest gau­de etxebizitzarako
esku­bi­dea nola ber­ma­tu­ko den nego­ziatze­ko, bai Uda­la­re­kin, bai
jabee­kin. Bien bitar­tean, Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tuak espazioaren
bizi­ga­rri­ta­sun-bal­din­tzak ber­ma­tu­ko ditu. Gai­ne­ra, proletalgoaren
anto­la­ke­tan ekar­pe­nak egi­ten jarrai­tu­ko du, honen interesak
defen­datze­ko eta etxe­bi­zitza­ren ara­zoa des­age­rra­ra­zi dezakeen
zeru­mu­ga estra­te­gi­ko baka­rre­rantz: doa­ko etxe­bi­zitza uni­ber­tsa­la eta
kalitatezkoa.

Nada
es impo­si­ble, todo se organiza.

Gas­tei­zen,
2020ko uztai­la­ren 3an.
RUEDA DE PRENSA


Se habla del pro­ble­ma de la vivien­da tras el Covid-19; como si fuera
un pro­ble­ma ais­la­do o algu­na nove­dad. Des­de que pusi­mos en mar­cha el
Sin­di­ca­to de Vivien­da de Gas­teiz, hemos entra­do en con­tac­to con la
cru­da reali­dad del pro­le­ta­ria­do en cuan­to a la vivien­da: per­so­nas que
sufren el cons­tan­te aco­so del case­ro, per­so­nas que son esta­fa­das por
el ansia espe­cu­la­do­ra de las inmo­bi­lia­rias, las que lidian con el
chan­ta­je de los ser­vi­cios socia­les, para los cua­les el bono de comida
es ante todo una herra­mien­ta de extor­sión con la cual consiguen
sumi­sión; las que viven haci­na­das en sub­arrien­dos ile­ga­les, las que
viven en una cuen­ta atrás infer­nal has­ta la fecha de su desahu­cio o
las que son expul­sa­das silen­cio­sa­men­te del sofá en el que dormían
por pura cari­dad. El pro­ble­ma de la vivien­da es una realidad
inne­ga­ble para el pro­le­ta­ria­do y lejos de ser un “fenó­meno
for­tui­to” es un pro­ble­ma estruc­tu­ral deri­va­do de un sistema
divi­di­do en cla­ses y diri­gi­do a la cons­tan­te acu­mu­la­ción de
ganancia.

Hay
quie­nes pre­ten­den hacer­nos creer que la solu­ción ven­drá de algunas
rece­tas par­ti­dis­tas que pro­cla­man mas inver­sión en esto u otro. Sin
embar­go, y dicho meta­fó­ri­ca­men­te, sabe­mos que se tra­ta de una manta
dema­sia­do peque­ña; si esti­ras de un lado, el otro lado que­da­rá al
des­cu­bier­to. Gra­cias a la expe­rien­cia de lucha y los conocimientos
obte­ni­dos de ésta, esta­mos con­ven­cidas
de que la úni­ca garan­tía de cam­bio es la organización
inde­pen­dien­te del pro­le­ta­ria­do, la cual lle­va­rá a cabo dos tareas
impres­cin­di­bles: Por un lado, será la orga­ni­za­ción la que
vehi­cu­li­ce las con­tra­dic­cio­nes gene­ra­les en con­flic­tos
con­cre­tos, es decir, la que trans­for­me los abu­sos de propietarios,
ins­ti­tu­cio­nes o dife­ren­tes agen­tes dis­ci­pli­na­rios en conflictos
abier­tos. Por otro lado, será la orga­ni­za­ción la que garan­ti­ce la
cons­truc­ción de con­di­cio­nes mate­ria­les y sub­je­ti­vas para el
desa­rro­llo de la vida.

Es
en este esque­ma que enten­de­mos la acción de reapro­pia­ción lle­va­da a
cabo por casi 30 per­so­nas esta últi­ma sema­na. Sin nin­gu­na otra
opción habi­ta­cio­nal, estas fami­lias
deci­die­ron entrar en un blo­que de vivien­das ubi­ca­do en la calle Los
Herrán que lle­va vacío algo mas de 10 años. Lo invi­si­ble (casi 30
per­so­nas en la calle) se con­vier­te así en con­flic­to y
solu­ción al mis­mo tiem­po. El Sin­di­ca­to de Vivien­da, por su
par­te, apo­ya esta deci­sión y pone todos sus medios para orga­ni­zar y
defen­der este nue­vo espa­cio bajo con­trol obrero.

A
pesar de que el dere­cho a una vivien­da se reco­noz­ca por todas las
ins­ti­tu­cio­nes median­te sus leyes, que­re­mos dejar cla­ro que es mas que
evi­den­te que no las cum­plen y como sabe­mos que jue­gan a sal­tar­se sus
pro­pias reglas que­re­mos acla­rar lo siguien­te: El ordenamiento
jurí­di­co defien­de la INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. En los Artículos
545 y 553 de la ley de Enjui­cia­mien­to Civil que­da reco­gi­do qué
situa­cio­nes se tie­nen que dar para estar fren­te a un Deli­to Flagrante
y poder entrar en un domi­ci­lio. Que­re­mos dejar cla­ro que, hace mas de
una sema­na que en este edi­fi­cio vive gen­te, sien­do esta su mora­da por
lo que no cabe la posi­bi­li­dad de una inter­ven­ción poli­cial. En este
sen­ti­do, que­re­mos dejar cla­ro que la entra­da al domi­ci­lio sería
DENUNCIADA, por incu­rrir en un deli­to de VIOLACIÓN DE DOMICILIO,
reco­gi­do en el Art 534 del Códi­go Penal.

Dicho
esto, y a pro­pó­si­to de la cam­pa­ña elec­to­ral en la que están
sumer­gi­dos los dife­ren­tes par­ti­dos, apro­ve­cha­mos para invi­tar al
Ayun­ta­mien­to de Gas­teiz a hacer un cálcu­lo sin­ce­ro: a dia­rio, hay
per­so­nas que se están que­dan­do en la calle y la impo­si­bi­li­dad de
res­pon­der a esta situa­ción es una reali­dad. ¿Qué le supo­ne un
pro­ble­ma mayor al Ayun­ta­mien­to; dece­nas de per­so­nas en la calle, esta
vez sí, orga­ni­za­das y con deter­mi­na­ción, o vivien­do en una
pro­pie­dad vacía y en desuso? Recor­da­mos aquí que el blo­que de
vivien­das lle­va mas de 10 años vacío y que en un mercado
inmo­bi­lia­rio cada vez mas mer­ma­do, care­ce de todo inte­rés mercantil.

Sin
embar­go, sí podría adqui­rir un uso social y el Ayun­ta­mien­to, así
como los pro­pie­ta­rios de los inmue­bles, dis­po­nen de los medios
mate­ria­les y del mar­co legal apro­pia­do para hacer esto posi­ble. En
este sen­ti­do, mos­tra­mos nues­tra ente­ra dis­po­si­ción a nego­ciar los
tér­mi­nos en los que se va a garan­ti­zar el dere­cho a la vivienda,
tan­to con el Ayun­ta­mien­to como con los pro­pie­ta­rios. Mien­tras tanto,
el Sin­di­ca­to de Vivien­da garan­ti­za­rá las con­di­cio­nes de
habi­ta­bi­li­dad del espa­cio. Ade­más, segui­rá apor­tan­do en la
orga­ni­za­ción del pro­le­ta­ria­do por la defen­sa de sus intere­ses y
hacia el úni­co hori­zon­te estra­té­gi­co que pue­da erra­di­car el
pro­ble­ma de la vivien­da: La vivien­da uni­ver­sal, gra­tui­ta y de
calidad.

Nada
es impo­si­ble, todo se organiza.

En
Gas­teiz, 3 de julio de 2020.

Itu­rria /​Fuen­te

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *