NATO­ren aur­ka­ko kon­zen­tra­zioa /​Con­cen­tra­ción con­tra la OTAN 🗓 🗺

Sche­du­led Aza­la Berriak Internazionalismoa 
Bil­bo­ko Arenala  Mapa

[EUS]

Aur­ten, 2020an, NATO­ri eman­da­ko ezez­ko boro­bi­la­ren 34. urteu­rre­na betetzen da. Izan ere, 1986ko martxoa­ren 12ko har­tan, Eus­kal Herriak (Kata­lu­nia, Kana­riar Uhar­te eta Esta­tu­ko par­te han­dia­re­kin bate­ra) uko egin zion NATO­ri, gure bai­me­nik gabe sar­tu gin­tuz­ten egi­tu­ra mili­tar horre­tan jarrai­tu ala ez era­ba­kitze­ko anto­la­tu zen Erreferendumean.

Uka­pen hura ospatze­ko eta har­tan berretze­ko gon­bi­da­tu nahi zai­tuz­te­gu Biz­kai­ko NATO­ren aur­ka­ko Pla­ta­for­ma beza­la apoioa eman digu­zuen tal­de eta per­tso­nak eta hala­ber tal­de eta per­tso­na guz­tiak, par­te har deza­zuen zeuen pre­sen­tzia­re­kin NATO­ren kon­tra egin­go den elka­rre­ta­ratzean, Martxoa­ren 13an, osti­ra­la, 19etan, Bil­bo­ko Arenalean.

Izan ere, arra­zoi uga­ri eta garran­tzitsuak dau­de NATO­ri uko egi­te­ko, ber­ta­tik irte­te­ko eta bere deu­sez­ta­pe­na eskatze­ko. Zeren, NATOk bal­din­tza­tu egi­ten ditu, alde bate­tik, gure segur­ta­su­na, dakar­tzan gerra arris­kuak dire­la eta, bes­te­tik, gure bizi­mo­dua, mer­ka­ta­rien Euro­pa den Euro­par Bata­su­nak defen­datzen dituen interes inpe­ria­lis­ta eta kapi­ta­lis­tak dire­la eta, eta azke­nik, gure aska­pe­na, NATO­ren hel­bu­rue­ta­ko bat lan­gi­le eta herrien aska­pen eta eman­tzi­patzio irri­ka­ren aur­ka­ko eus­te-hor­ma baita.

NATO inpe­ria­lis­moa­ren zer­bitzu­ra­ko gerra tres­na da, Euro­pa eta mun­dua men­de­ratze­ko. Eta bere kon­kis­ta eta men­pe­ratze aha­le­gi­nean, zein mun­dua eta makur­tzen ez zaien herri eta blo­keen gai­ne­ko bote­rea­ren mono­po­li­oa edu­kitze­ko aha­le­gi­nean, hon­da­men­di­ra eta giza­te­ria­ren amaie­ra­ra bide­ra leza­keen gerra nuklear tamal­ga­rri bate­ra gara­matza. Tres­na mili­tar hone­tan par­te har­tzeak gure segur­ta­sun eza eta txi­ki­tuak iza­te­ko auke­rak area­go­tu egi­ten ditu.

Bai­na NATO ez da tres­na mili­ta­rra soi­lik, tres­na poli­ti­koa ere bada, AEBen kon­trol zuze­na­ren pean dagoe­na eta Euro­pa­ri, EBren bidez eta mul­ti­na­zio­nal, finan­tza­ri eta ban­ku-bote­re han­dien lagun­tzaz, zapal­ke­ta sis­te­ma eko­no­mi­koa inpo­satze­ko. Jabe­goan, hurru­pa­ke­tan, baz­ter­ke­tan, behin-behi­ne­ko­ta­su­nean eta ezber­din­ta­su­nean oina­rri­tu­ta­ko sis­te­ma eko­no­mi­koa, gero eta bote­re han­dia­goak batzen ditue­na Esta­tu eta herrien subira­no­ta­su­na­ren kal­te­tan, eta honen­bes­tez, inpe­ria­lis­moa­ren interes eta bere zapal­ke­ta eta gerra estra­te­gien zerbitzutan.

Aipa­tu beza­la, NATO­ren hel­bu­rue­ta­ko bat lan­gi­le eta herrien buru­ja­betza era­goz­tea da, Esta­tuek zen­tzu horre­tan jokatzen duten pape­ra­ren gai­ne­tik iza­te­raino, kapi­ta­lis­ta orde­na man­ten­tzea­ren azken ber­me gisa.

NATO­ren aur­ka­ko plataforma

[ES]

Este año 2020, se cum­ple el 34 ani­ver­sa­rio del rotun­do recha­zo que aquel 12 de mar­zo de 1986 dio Eus­kal Herria (jun­to con Cata­lu­ña, Cana­rias y una bue­na par­te del Esta­do) a la OTAN ante el Refe­rén­dum orga­ni­za­do para deci­dir sobre la per­ma­nen­cia o la sali­da de la OTAN en la que nos habían inte­gra­do sin nues­tra aprobación.

Para con­me­mo­rar aquel recha­zo y para reite­rar­nos en él, que­re­mos invi­ta­ros como Pla­ta­for­ma Anti­OTAN de Biz­kaia a todos los colec­ti­vos y per­so­nas que nos habéis apo­ya­do y a todos los colec­ti­vos y per­so­nas en gene­ral, a que par­ti­ci­péis con vues­tra pre­sen­cia en la con­cen­tra­ción con­tra la OTAN que se rea­li­za­rá el vier­nes 13 de Mar­zo, a las 19 horas, en el Are­nal de Bilbao.

En efec­to, son muchas y muy impor­tan­tes las razo­nes para recha­zar la OTAN, para salir­nos de la OTAN y para exi­gir la diso­lu­ción de la OTAN. Razo­nes que con­di­cio­nan nues­tra segu­ri­dad por los peli­gros de gue­rra a los que nos arras­tra, razo­nes que con­di­cio­nan nues­tro modo de vida por los intere­ses impe­ria­lis­tas y capi­ta­lis­tas a los que defien­de a tra­vés de la Euro­pa de los mer­ca­de­res que es la UE, y razo­nes de eman­ci­pa­ción por­que uno de los obje­ti­vos de la OTAN es ser un muro de con­ten­ción fren­te a las ansias eman­ci­pa­do­ras de los tra­ba­ja­do­res y los pueblos.

La OTAN es un ins­tru­men­to de gue­rra, un ins­tru­men­to mili­tar para la domi­na­ción de Euro­pa y del mun­do por par­te del impe­ria­lis­mo. Un ins­tru­men­to que en su afán de con­quis­ta y domi­na­ción, de mono­po­lio del poder sobre el mun­do y con­tra todos los paí­ses o blo­ques que no se le some­tan, nos arras­tra hacia una posi­ble gran gue­rra con uso de arma­men­to nuclear que pue­de lle­var­nos al desas­tre y al fin de la Huma­ni­dad. El for­mar par­te de este ins­tru­men­to mili­tar mul­ti­pli­ca nues­tra inse­gu­ri­dad y las opcio­nes de ser destruidos.

Pero la OTAN no sola­men­te es un ins­tru­men­to mili­tar, es un ins­tru­men­to polí­ti­co con­tro­la­do direc­ta­men­te por los EEUU para impo­ner a Euro­pa vía UE, con la cola­bo­ra­ción de los gran­des pode­res finan­cie­ros, ban­ca­rios y mul­ti­na­cio­na­les, un sis­te­ma eco­nó­mi­co de domi­na­ción. Un sis­te­ma eco­nó­mi­co basa­do en la pro­pie­dad, en la explo­ta­ción, la mar­gi­na­ción, la pre­ca­rie­dad y la des­igual­dad, que con­cen­tra cada vez más pode­res en per­jui­cio de los Esta­dos y los pue­blos que se ven pri­va­dos de toda sobe­ra­nía, y por supues­to al ser­vi­cio de los intere­ses del impe­ria­lis­mo y de sus estra­te­gias de gue­rra y de dominación.

Y como decía­mos, uno de los obje­ti­vos de la OTAN es impe­dir la eman­ci­pa­ción de los tra­ba­ja­do­res y de los pue­blos, por enci­ma inclu­so del papel que habi­tual­men­te jue­gan en ese sen­ti­do los Esta­dos, actuan­do como garan­tía últi­ma del man­te­ni­mien­to del orden capitalista.

Pla­ta­for­ma anti OTAN

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *