Epai­te­gi Gore­nak pro­cé­sa­ren sen­ten­tzia argi­ta­ra eman zuen egu­ne­tik aza­roa­ren 10eko hau­tes­kun­deen ondo­ren­go egu­no­ta­ra art…

Epai­te­gi Gore­nak pro­cé­sa­ren sen­ten­tzia argi­ta­ra eman zuen egu­ne­tik aza­roa­ren 10eko hau­tes­kun­deen ondo­ren­go egu­no­ta­ra arte herri matxi­na­da piz­tu da Cata­lun­yan. Ger­tatzen ari den matxin­dan gaz­te­riak rol oso garran­tzitsua du, gaz­teak bidea urratzen ari dira. Matxi­na­da hau lurral­de eta une zehatz batean kla­se borro­ka­ren adie­raz­pe­na ere bada: hamar­na­ka mila per­tso­na kale­ra ate­ratzen ari dira. 

Pro­tes­ta herri­koiak age­rian utzi du Esta­tua oku­pa­zio Esta­tua dela, horre­la joka­tu bai­tu. Poli­zia bor­tiz­ke­ria indar oku­patzai­leek eta poli­zia boti­fle­roak bate­ra era­man dute aurre­ra.
Erre­pre­sioa­ren gai­ne­tik herri kata­la­nak ez dio borro­katzea­ri eta kale­ra ate­ratzea­ri utzi. Aurre­ra era­man diren eta era­ma­ten jarraitzen diren deial­di guz­tiei eran­tzun die. Inde­pen­den­tis­moa­ren hel­bu­rua ez da ins­ti­tu­zio auto­no­mi­koak kos­ta ala kos­ta man­ten­tzea; bai­zik eta Esta­tua­ren kon­tra­ko erre­sis­ten­tzia pres­tatzea. Horre­la, inon­go nego­zia­zio poli­ti­ko­tan tru­ke­ra­ko txan­pon moduan era­bi­li ezin dai­te­keen auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea gau­za­tu ahal izateko. 

Espai­niar hau­tes­kun­deen hurren­go astean, Tsu­na­mi Demo­crà­ti­cek eta CDRek kale­ra ate­ratze­ko eta kaleak oku­patze­ko deial­di anitzak egin dituz­te. Mila­ka per­tso­nak bete dituz­te Cata­lun­ya­ko erre­pi­de eta kaleak. Herri kata­la­na­ren mobi­li­za­zio zaba­lak garai­pe­na lor­tze­ko beha­rrez­ko duten anto­la­kun­de iraul­tzai­lea eratze­ko bidean jarri­ko ditue­la espe­ro dugu.
Enda­vant poble dels Paï­sos Catalans!!!

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *