Epai­te­gi Gore­nak pro­cé­sa­ren sen­ten­tzia argi­ta­ra eman zuen egu­ne­tik aza­roa­ren 10eko hau­tes­kun­deen ondo­ren­go egu­no­ta­ra art…

Epai­te­gi Gore­nak pro­cé­sa­ren sen­ten­tzia argi­ta­ra eman zuen egu­ne­tik aza­roa­ren 10eko hau­tes­kun­deen ondo­ren­go egu­no­ta­ra arte herri matxi­na­da piz­tu da Cata­lun­yan. Ger­tatzen ari den matxin­dan gaz­te­riak rol oso garran­tzitsua du, gaz­teak bidea urratzen ari dira. Matxi­na­da hau lurral­de eta une zehatz batean kla­se borro­ka­ren adie­raz­pe­na ere bada: hamar­na­ka mila per­tso­na kale­ra ate­ratzen ari dira. 

Pro­tes­ta herri­koiak age­rian utzi du Esta­tua oku­pa­zio Esta­tua dela, horre­la joka­tu bai­tu. Poli­zia bor­tiz­ke­ria indar oku­patzai­leek eta poli­zia boti­fle­roak bate­ra era­man dute aurre­ra.
Erre­pre­sioa­ren gai­ne­tik herri kata­la­nak ez dio borro­katzea­ri eta kale­ra ate­ratzea­ri utzi. Aurre­ra era­man diren eta era­ma­ten jarraitzen diren deial­di guz­tiei eran­tzun die. Inde­pen­den­tis­moa­ren hel­bu­rua ez da ins­ti­tu­zio auto­no­mi­koak kos­ta ala kos­ta man­ten­tzea; bai­zik eta Esta­tua­ren kon­tra­ko erre­sis­ten­tzia pres­tatzea. Horre­la, inon­go nego­zia­zio poli­ti­ko­tan tru­ke­ra­ko txan­pon moduan era­bi­li ezin dai­te­keen auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea gau­za­tu ahal izateko. 

Espai­niar hau­tes­kun­deen hurren­go astean, Tsu­na­mi Demo­crà­ti­cek eta CDRek kale­ra ate­ratze­ko eta kaleak oku­patze­ko deial­di anitzak egin dituz­te. Mila­ka per­tso­nak bete dituz­te Cata­lun­ya­ko erre­pi­de eta kaleak. Herri kata­la­na­ren mobi­li­za­zio zaba­lak garai­pe­na lor­tze­ko beha­rrez­ko duten anto­la­kun­de iraul­tzai­lea eratze­ko bidean jarri­ko ditue­la espe­ro dugu.
Enda­vant poble dels Paï­sos Catalans!!!

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *